3. Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänivaltaansa. Yhtiön osakkeet jakaantuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään kolmella (3) ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Valittaessa hallituksen jäseniä jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään kymmenellä (10) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä.

Yhtiökokouksessa päätökset tehdään pääsääntöisesti yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Eräät yhtiöjärjestysmuutokset edellyttävät kuitenkin määräenemmistön kannatusta. Lisäksi B-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus valita yksi (1) hallituksen jäsen. Ajantasaiset tiedot yhtiön osakkeiden ja äänioikeuksien kokonaismäärästä osakelajeittain julkaistaan yhtiön internetsivuilla.

Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen, päättää voitonjaosta ja valitsee tilintarkastajan ja yhtiön hallituksen, valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Lisäksi yhtiökokous päättää hallituksen ja valiokuntien palkitsemisesta. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain viimeistään kesäkuussa. Ylimääräinen yhtiökokous tulee pitää, jos hallitus niin päättää tai osakeyhtiölaki muutoin niin edellyttää.

Yhtiökokouksen kutsuu koolle yhtiön hallitus. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouskutsu ja muut tiedonannot lähetetään kirjattuna kirjeenä kullekin osakkeenomistajalle yhtiön osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiö julkaisee internetsivuillaan yhtiökokouskutsun ja seuraavat tiedot vähintään 21 päivää ennen yhtiökokousta:

  • yhtiökokoukselle esitettävät asiakirjat
  • hallituksen päätösehdotukset
  • ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
  • hallituskokoonpanoa koskevan ehdotuksen valmistelussa noudatettu tapa
  • tieto hallituksen jäsenten asettamisjärjestyksestä yhtiöjärjestyksen mukaan
  • hallituskokoonpanoa koskevien jäsenehdokkaiden tiedot ja arvio ehdokkaiden riippumattomuudesta
  • ehdotus tilintarkastajiksi
  • muut yhtiökokouksen käsiteltäviksi kuuluvat osakkeenomistajien tekemät päätösehdotukset

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokouksen käsiteltäväksi asia, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu yhtiökokouksen päätettäväksi. Osakkeenomistajan on esitettävä vaatimuksensa asian käsittelemiseksi varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että yhtiö ehtii käsitellä sen ennen yhtiökokouskutsun toimittamista. Yhtiö julkaisee internetsivuillaan päivämäärän, johon mennessä osakkeenomistajan on esitettävä yhtiön hallitukselle varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia sekä ohjeet, mihin sähköpostiosoitteeseen osakkeenomistajan vaatimus tulee lähettää.

Yhtiö asettaa internetsivuilleen yhtiökokouksen pöytäkirjan viimeistään kahden (2) viikon kuluessa yhtiökokouksesta.

Lähtökohtaisesti hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, Fingridin toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja ovat läsnä yhtiökokouksessa. Myös hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla oleva henkilö osallistuu yhtiökokoukseen, jollei hänen poissaololleen ole painavia syitä.

Fingridin varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2018. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on julkaistu yhtiön internetsivuilla.

3.1. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Fingridin 28.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty yhtiökokouksen hyväksymässä toimikunnan työjärjestyksessä ja ovat Hallinnointikoodin suosituksen 18b mukaiset. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä arvioida hallituksen toimintaa. Nimitystoimikunta on perustettu toimimaan toistaiseksi.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta (3) yhtiön osakkeenomistajien edustajasta sekä hallituksen puheenjohtajasta, joka toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana. Yhtiön kolme (3) äänimäärältään suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään toimikuntaan yhden (1) jäsenen. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi äänimäärältään suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta.

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle vuosittain, viimeistään seuraavaa varsinaista yhtiökokousta edeltävän tammikuun 31. päivänä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet 28.3.2018 alkaen olivat ylijohtaja Helena Tarkka, valtiovarainministeriö, nimeäjä Suomen valtio, pääomasijoitusjohtaja Jukka Reijonen, Ilmarinen, nimeäjä Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö llmarinen sekä johtaja Erkko Ryynänen, OP, nimeäjä Aino Holdingyhtiö Ky. Toimikunnan jäsenen toimikausi päättyy nimeämistä seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2018 aikana nimitystoimikunta kokoontui kaksi (2) kertaa ja osallistumisprosentti kokouksiin oli 100. Nimitystoimikunta valmisteli yhtiön hallitukselle toimitettavaa esitystä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta sekä arvioi hallituksen toimintaa.