5. Hallituksen valiokunnat

Hallituksella on kaksi (2) valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Hallitus hyväksyy valiokuntien työjärjestykset, jotka päivitetään säännöllisesti. Hallitus nimeää jäsenistään valiokuntien jäsenet. Kuhunkin valiokuntaan kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä. Valiokuntien jäsenten nimeämisessä noudatetaan Hallinnointikoodin mukaisia vaatimuksia.

Hallituksen nimeämät valiokunnat arvioivat toimintaansa kerran vuodessa.

5.1. Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta on hallituksen nimeämä ja hallitusta avustava valiokunta. Hallitus on määritellyt tarkastusvaliokunnan tehtävät valiokunnan työjärjestyksessä Hallinnointikoodin suosituksen 16 mukaisesti, joiden tehtävien lisäksi tarkastusvaliokunnan tulee arvioida tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan tarkastussuunnitelmia, käsitellä tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tarkastusraportit, valvoa lakien (ml. EU:n tilintarkastusasetuksen asettamat vaatimukset) ja hallituksen asettamien hallintoperiaatteiden noudattamista ja taloudellista raportointiprosessia sekä valmistella tilintarkastajan valintaa koskeva prosessi.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet olivat Esko Torsti (pj.), Juhani Järvi, Sanna Syri (28.3.2018 saakka) ja Anu Hämäläinen (28.3.2018 alkaen). Valiokunta kokoontui vuoden 2018 aikana viisi (5) kertaa. Toimitusjohtaja, talous- ja rahoitusjohtaja sekä lakiasiainjohtaja ovat osallistuneet valiokunnan kokouksiin. Tarkastusvaliokunta käsitteli kokouksissaan muun muassa puolivuosikatsauksen -luonnoksen, tilintarkastajan raportit, sisäisen tarkastuksen raportit yhtiön tietoturvan tärkeimmistä havainnoista, investointien hallinnan ja jatkuvuuden hallinnan tarkastuksista, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. Lisäksi valiokunta valmisteli hallituksen päätösasioita koskien yhtiön taloudellista raportointia ja velkaohjelmia.

5.2. Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta on hallituksen nimeämä ja hallitusta avustava valiokunta. Hallitus on määritellyt palkitsemisvaliokunnan tehtävät valiokunnan työjärjestyksessä Hallinnointikoodin suosituksen 17 mukaisesti. Palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on siten mm. valmistella hallitukselle johdon ja muun henkilökunnan palkitsemisjärjestelmän periaatteet. Lisäksi valiokunta valmistelee hallitukselle hyväksyttyjen periaatteiden pohjalta esityksen toimitusjohtajan sekä muiden johtoryhmän jäsenten palkkaetuuksista. Valiokunnan tehtäviin kuuluu lisäksi toimitusjohtajan ja yhtiön johtoryhmään kuuluvien henkilöiden nimitysasioiden valmistelu ja seuraajasuunnittelu.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet olivat Juhani Järvi (pj.), Anu Hämäläinen (28.3.2018 saakka), Juha Majanen (28.3.2018 saakka), Päivi Nerg (28.3.2018 alkaen) ja Sanna Syri (28.3.2018 alkaen). Palkitsemisvaliokunta kokoontui vuoden 2018 aikana kolme (3) kertaa. Toimitusjohtaja ja henkilöstö- ja viestintäjohtaja ovat osallistuneet valiokunnan kokouksiin. Kokouksissa käsiteltiin henkilöstön sekä johtoryhmän ja toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmiä sekä johdon seuraajasuunnittelua ja sijaisjärjestelyitä.