Palkka- ja palkkioselvitys

13. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista. Fingridin hallitus päättää toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkat, kunkin vuoden palkitsemisjärjestelmät sekä henkilöstön palkitsemisen periaatteet.

14. Palkitsemisen keskeiset periaatteet Fingridissä

14.1. Hallituksen jäsenten palkkiot ja muut etuudet

Kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kiinteä kuukausipalkkio ja kokouspalkkio kustakin kokouksesta, jossa on ollut läsnä. Kokouspalkkio maksetaan myös valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenillä ei ole käytössä osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä. Fingrid ei myöskään maksa hallituksen palkkioista eläkemaksuja.

14.2. Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty erillisessä toimitusjohtajasopimuksessa, joka on hallituksen hyväksymä. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkekarttuma määräytyvät yleisen työeläkelainsäädännön mukaan.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkaus muodostui vuonna 2018 kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bonusohjelmasta (enimmäismäärä 40 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta) ja kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta (enimmäismäärä 35 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta). Toimitusjohtajalla ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

Toimitusjohtajan yksivuotisessa bonusohjelmassa mitattiin vuonna 2018 yhtiön tulosta, asiakkaiden luottamusta, onnistumista sähkömarkkinoiden kehittämisessä, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitattiin yhden strategisen hankkeen toteutumista eli onnistumista sähkömarkkinoiden kehittämisessä. Pitkäntähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja omistaja-arvo. Yhteiskuntavastuu otetaan huomioon sekä yksivuotisessa että pitkäntähtäimen kannustinohjelmassa.

Toimitusjohtajan irtisanomisaika on molemminpuolisesti 6 kuukautta. Mikäli yhtiö irtisanoo toimitusjohtajan, maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi yhdeksän kuukauden kiinteää palkkaa vastaava rahasumma.

14.3. Yhtiön johdon palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkkaus muodostui kiinteästä kokonaispalkasta, yksivuotisesta bonusohjelmasta ja kolmevuotisesta pitkän tähtäimen kannustinohjelmasta. Yksivuotisen bonusohjelman enimmäismäärä oli 20 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman vuosittainen enimmäismäärä oli 25 prosenttia ansaintavuoden vuosipalkasta.

Johdon yksivuotisessa bonusohjelmassa mitattiin vuonna 2018 yhtiön tulosta, asiakkaiden luottamusta, työyhteisön toimivuutta ja johtamista. Lisäksi mitattiin johtoryhmän jäsenten oman vastuualueen keskeisten tavoitteiden saavuttamista. Pitkän tähtäimen kannustinohjelman mittareina ovat käyttövarmuus, sähkömarkkinoiden toiminta ja omistaja-arvo. Yhteiskuntavastuu otetaan huomioon sekä yksivuotisessa että pitkäntähtäimen kannustinohjelmassa.

Fingridin johtoryhmän jäsenillä ei ole käytössä yhtiön puolesta osake- tai osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai lisäeläkejärjestelmiä.

14.4. Henkilöstön palkitseminen

Henkilöstön palkkaus määräytyi työtehtävän sisällön, pätevyyden, kokemuksen ja tuloksien mukaisesta peruspalkasta, strategian tehokasta toimeenpanoa ohjaavasta vuosittaisesta laatupalkkiosta sekä henkilökohtaisen suorituksen johtamista tukevista kannustepalkkioista. Palkitsemista täydensivät yhtiön järjestämät muut edut ja työaikajoustot. Laatupalkkioiden perustana olevia tuloksia mitataan vuosittain määriteltävillä yhtiö- ja toimintotason mittareilla. Kannustepalkkioita maksetaan hyvistä työsuorituksista osana henkilökohtaisen suorituksen päivittäisjohtamista.

Toimitusjohtajan ja henkilöstön mediaanivuosiansion suhde vuonna 2018 oli 6:1, ja naisten ja miesten välinen mediaanivuosiansion suhde 0,8:1.

15. Palkitsemisraportti

15.1. Hallitus

Varsinainen yhtiökokous vahvisti 28.3.2018 seuraavat kuukausipalkkiot hallituksen jäsenille:

  • hallituksen puheenjohtaja 2 400 euroa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 1 300 euroa
  • hallituksen jäsenet 1 000 euroa.

Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen sekä valiokunnan kokouksesta, johon jäsen on osallistunut. Vuonna 2018 hallitus kokoontui 12 kertaa, tarkastusvaliokunta 5 kertaa ja palkitsemisvaliokunta 3 kertaa.

Hallitukselle tilivuodelta 2018 maksetut palkkiot yhteensä:

 

Hallituksessa vuonna 2018

Palkkiot yhteensä 2018*

Hallituksessa vuonna 2017

Palkkiot yhteensä 2017*

Puheenjohtaja Juhani Järvi

1.1. - 31.12.

40 800

1.1. - 31.12.

39 000

Varapuheenjohtaja Juha Majanen

1.1. - 28.3.

5 100

1.1. - 31.12.

24 000

Varapuheenjohtaja Päivi Nerg

28.3. - 31.12.

15 600

-

-

Sanna Syri, hallituksen jäsen

1.1. - 31.12.

21 000

1.1. - 31.12.

19 200

Esko Torsti, hallituksen jäsen

1.1. - 31.12.

22 200

1.1. - 31.12.

20 400

Anu Hämäläinen, hallituksen jäsen

1.1. - 31.12.

21 600

1.1. - 31.12.

19 200

* Sisältää kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot vuoden 2018 kokouksista

 

15.2. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Seuraava taulukko havainnollistaa toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten maksuperusteiset palkkiot ja etuudet vuodelta 2018:

 

 Palkat ja luontoisedut

Muuttuva tulospalkkio*

2018

2017

Toimitusjohtaja

302 000

150 000

452 000

416 000

Johtoryhmä

1 180 000

293 000

1 473 000

1 304 000

YHTEENSÄ

1 482 000

443 000

1 925 000

1 720 000

* Vuodelta 2017 ansaittu ja vuonna 2018 maksettu tulospalkkio