Taloudellinen tulos

Konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita.

Konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laskentaperiaatteita kuin vuonna 2017 huomioiden IFRS 9 ja IFRS 15 tuomat muutokset.

Konsernin liikevaihto oli 852,8 (672,0) miljoonaa euroa. Kantaverkkotuotot kasvoivat 423,2 (412,1) miljoonaan euroon sähkön kulutuksen kasvun seurauksena. Kuluneen vuoden sähkön kulutus oli 87,4 (85,5) terawattituntia. Tasesähkön myynnin kasvu oli osin seurausta tasesähkön hinnan noususta sekä osin taseselvityksen siirtymisestä eSett Oy:n1 hoidettavaksi, minkä johdosta rajatasevastaaville myyty tasesähkö raportoidaan nykyisin ulkoisena liikevaihtona. Rajasiirtotuotot nousivat Suomen ja Venäjän väliseltä yhteydeltä 35,5 (20,7) miljoonaan euroon, mikä oli seurausta lisääntyneestä rajasiirrosta ja korkeammasta rajasiirtosiirtotariffista. Venäjän tuonnissa on käytössä siirtotariffi, joka perustuu Suomen aluehinnan ja Luoteis-Venäjän alueellisen hinnan väliseen eroon. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 10,8 (2,9) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muiden tuottojen kasvu johtui 8,0 miljoonaa euroa edellisvuotta suuremmista käyttöomaisuuden myyntivoitoista.

Konsernin kulut olivat 659,0 (499,0) miljoonaa euroa. Tasesähkön kulut kasvoivat edellisvuotisesta tasosta 320,0 (185,7) miljoonaan euroon johtuen tasesähkön hinnan noususta ja edellä mainitusta taseselvityksen siirrosta eSett Oy:n hoidettavaksi. Häviösähkökulut olivat 47,7 (47,5) miljoonaa euroa. Toteutunut häviösähkön hankinnan keskihinta oli 37,88 (37,62) euroa megawattitunnilta. Kantaverkon käyttövarmuuden varmistavien reservien kulut nousivat 56,7 (51,5) miljoonaan euroon lisääntyneen taajuudenhallintareservin hankinnan seurauksena. Poistot olivat 99,7 (96,9) miljoonaa euroa. Kantaverkon kunnonhallintakulut laskivat 21,2 (24,5) miljoonaan euroon, muutos johtuu vuonna 2017 toteutuneista kulunvalvontajärjestelmien uusimishankkeista. Henkilöstökulut olivat 32,2 (29,4) miljoonaa euroa, ja tutkimus- ja kehityshankkeisiin käytettiin 3,6 (2,6) miljoonaa euroa.

1 * eSett Oy on Suomen, Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden yhteisesti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on taseselvitys Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Taseselvitys siirtyi eSett Oy:n hoidettavaksi 1.5.2017.

Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot, milj. €
  1-12/18 1-12/17 7-12/18 7-12/17
Kantaverkkotuotot 423,2 412,1 193,8 191,8
Tasesähkön myynti 348,8 214,0 184,0 129,1
Rajasiirtotuotot 35,5 20,7 15,3 9,9
Tehoreservituotot* 14,0 8,3 4,7 4,7
Läpisiirtotuotot 13,1 8,6 7,8 4,8
Muu liikevaihto 18,2 8,2 10,4 5,6
Liiketoiminnan muut tuotot 10,8 2,9 9,8 1,9
Liikevaihto ja muut tuotot yhteensä 863,6 674,9 425,7 347,8
         
Kulut (milj. €)
  1-12/18 1-12/17 7-12/18 7-12/17
Tasesähkön osto 320,0 185,7 170,6 116,1
Häviösähkökulut 47,7 47,5 22,3 26,2
Poistot 99,7 96,9 50,4 48,4
Reservikulut 56,7 51,5 27,1 26,6
Henkilöstökulut 32,2 29,4 15,6 14,7
Kunnonhallintakulut 21,2 24,5 13,2 14,9
Tehoreservikulut* 13,7 8,0 4,6 4,6
Läpisiirtokulut 13,8 13,0 7,2 6,4
Muut kulut 54,0 42,6 30,9 21,2
Kulut yhteensä 659,0 499,0 342,0 279,1
Liikevoitto ilman hyödykejohdannaisten arvonmuutoksia 204,6 175,9 83,7 68,7
Konsernin liikevoitto, IFRS 241,6 184,8 91,2 81,0
* Tehoreservituotot ja -kulut liittyvät huippukulutustuntien sähkön riittävyyden turvaamiseen tehoreservilain
puitteissa.

Konsernin liikevoitto oli 241,6 (184,8) miljoonaa euroa. Sähköjohdannaisten sekä investointeihin ja liiketoiminnan muihin kuluihin liittyvien valuuttajohdannaisten käyvän arvon muutoksista kirjattiin liikevoittoon 37,1 (8,9) miljoonaa euroa. Konsernin voitto ennen veroja oli 229,0 (163,7) miljoonaa euroa. Suurimmat erot viime vuoteen selittyvät johdannaisten markkina-arvon muutoksilla (muutos +34,9 miljoonaa euroa) ja kantaverkko- ja rajasiirtotuottojen kasvulla (muutos yhteensä +25,9 miljoonaa euroa) sekä liiketoiminnan muiden tuottojen kasvulla (+7,9 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto oli 183,2 (130,8) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 36,6 (37,8) prosenttia.

Emoyhtiön liikevaihto oli 844,6 (665,4) miljoonaa euroa, tilikauden voitto 194,6 (123,4) miljoonaa euroa ja jakokelpoiset varat 222,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön oman laskelman mukaisesti kantaverkkotoimintaa sääntelevän valvontamallin mukainen tulos päätyy vuodelta 2018 noin 40 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.