Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät yhteiskunnalle ja Fingridille

Fingridillä on huomattava tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa, ja merkittävien riskien vaikutus arvioidaan yhtiön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Strategisiksi riskeiksi on tunnistettu yhteiskuntaa koskevat, Fingridiä koskevat ja molempia: yhteiskuntaa ja Fingridiä koskettavat riskikokonaisuudet.
Yhtiön suurimpia liiketoimintariskejä – ja yhteiskunnan kannalta suurin riski – on sähköjärjestelmän toimivuuteen liittyvä suurhäiriö. Suurhäiriössä voi seurata tilanne, jossa suuri osa kantaverkosta on sähköttä, yhteiskunnan toiminta lamaantuu ja aiheuttaa suurta haittaa elinkeinoelämälle. 

Muita Fingridin ja yhteiskunnan kannalta merkittäviä riskejä ovat sähkömarkkinoiden toimimattomuus, ympäristöön liittyvät riskit ja vakavat työtapaturmat.

Fingridin toimintaan kohdistuvat riskit ovat sääntelyn epäsuotuisaan kehittymiseen liittyvät riskit, rahoitusriskit, omaisuusriskit, vaatimusten vastainen toiminta (Compliance), vakava ICT-häiriö ja henkilöstöriskit.

Fingridin toiminnasta aiheutuvia riskejä yhteiskunnalle ovat investointien ajoituksen epäonnistuminen ja pitkäaikaiset siirtokapasiteetin rajoitukset ja merkittävän haitan aiheuttaminen asiakkaille. 

Edellä mainituista Fingridin merkittävimmistä riskeistä kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa. Fingridin rahoitusriskeistä kerrotaan tarkemmin konsernitilinpäätöksen luvuissa 6.2 ja 6.3. Mikään merkittävä riski ei realisoitunut vuonna 2018.