Yritysvastuu

Vastuullisuus on Fingridin yritysarvo ja vastuullinen liiketoimintatapa on yhtiön strateginen valinta. Fingridille olennaista ovat yhtiön yhteiskunnallisesti merkittävässä perustehtävässä onnistumisen lisäksi seuraavat asiat: turvallisuus, hankintakäytännöt, sidosryhmien luottamus, taloudellinen tulos, toimintaperiaatteet ja työyhteisöstä huolehtiminen. Yhtiön asettamilla strategiatavoitteilla ohjataan yritysvastuun toteutumista. Tavoitteet on asetettu olennaisten asioiden tunnistamisen kautta. Olennaisuusanalyysin päivitystarpeet arvioidaan vuosittain osana strategiaprosessia toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysin sekä strategiapäivityksen perusteella. Tavoitteiden saavuttamista käytetään johtoryhmän ja henkilöstön palkitsemisen perusteena.

Yritysvastuun ja vaatimustenmukaisuuden johtaminen on integroitu Fingridin johtamisjärjestelmään ja riskienhallintaan. Fingridin hallitus hyväksyy Fingridin toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja seuraa yhtiön toiminnan vastuullisuutta. Yhtiön hallitus vastaa myös yritysvastuun johtamisen järjestämisestä ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa. Toimitusjohtaja ja toimintojen johtajat vastaavat yritysvastuun toteutumisesta omilla vastuualueillaan. Kaikessa päätöksenteossa ja toimintaa arvioitaessa otetaan taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla huomioon sosiaaliset kysymykset ja ympäristövaikutukset.

Fingridin ihmisoikeussitoumus on annettu osana yhtiön toimintaperiaatteita. Yhtiö on varmistanut ymmärryksen ihmisoikeusvaikutuksista tekemällä yleisarvioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden huolellisuusvelvoiteprosessin mukaisesti ja päivittää toimintasuunnitelman vuosittain.

Toimintaperiaatteiden mukaisesti Fingrid on vastuullinen veronmaksaja ja omalta osaltaan torjuu harmaata taloutta sekä kieltäytyy rahanpesusta ja korruptiosta, kuten kiristys ja lahjonta. Toimintavuonna ei ilmennyt korruptioon ja lahjontaan liittyviä tapauksia. Fingrid raportoi verojalanjäljestään, eikä tee erityisjärjestelyitä verojen minimoimiseksi.

Toimintaperiaatteiden toteutuminen varmistetaan esimiestyön ja koko työyhteisön kautta. Uusien työntekijöiden on läpäistävä toimintaperiaatteiden verkkoperehdytys. Verkkoperehdytys päivitettiin toimintavuonna ja sen avulla sitoutettiin uusien työtekijöiden lisäksi koko henkilöstö. Uusi tietosuoja-asetus huomioitiin verkkokoulutuksen päivityksessä ja tietosuoja oli sisäisen tarkastuksen kohteena, samoin kuin vaatimustenmukaisuuden hallinta. Henkilöstön käytössä on luottamuksellinen ja riippumaton ilmoituskanava epäiltäessä toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa. Toimintavuonna valmisteltiin sen laajentaminen ulkoisille sidosryhmille. Toteutetusta kyselystä saatiin jälleen erinomainen AAA-arvosana, kun Fingridin henkilöstö arvioi yhtiön toimintatapojen vastuullisuutta. Asiakaskyselystä saatiin asiakasstrategian toteutumista ja asiakkaiden luottamusta mittaavan, niin sanotun luottamusmittarin arvosanaksi 4,1, kun asteikko oli 1-5.

Fingrid on sitoutunut Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja yhtiön toimintaperiaatteet ovat linjassa aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden kanssa. Hankinnoissa Fingridin edellyttää sopimuskumppaneilta sitoutumista Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin ja valvoo niiden toteutumista riskiperusteisesti. Toistuvissa sähköasema- ja voimajohtohankinnoissa käytettävissä toimittajarekistereissä yritysvastuuvaatimukset ovat pääsyehtona. Lisäksi sopimuskumppaneille asetetaan erillisiä sopimusehtoja liittyen alihankintaan ja työvoiman käyttöön, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Toimintavuonna Fingridin työmaita auditoitiin tilaajavastuun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan varmistamiseksi kymmenen kertaa, mikä osoitti työmaiden toimintojen ja perehdytyksen olevan yleisesti hyvällä tasolla ja kehittyvän jatkuvasti. Käyttöön otettiin ulkopuolinen palvelu ulkomaisen työvoiman palkkauksen ja työsuhdeasioiden seurantaan. Kansainvälisissä tavarahankinnoissamme yritysvastuuvaatimusten toteutumista varmistettiin auditoimalla kolmannen osapuolen avulla 15 valmistavaa tehdasta yhteensä seitsemässä maassa. Lisäksi tehtiin seuranta-auditointeja. 

Yritysvastuuta raportoidaan osana vuosikertomusta soveltaen integroidun raportoinnin periaatteita. Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi raportoinnissa käytetään kansainvälistä yritysvastuun GRI-viitekehystä (Global Reporting Initiative). Vuoden 2018 yritysvastuuraportointi on ulkoisesti varmennettu. Hallituksen toimintakertomuksessa raportoidaan myös muista kuin taloudellisista tiedoista.