Ympäristöasiat

Fingridin liiketoiminnalla on merkittävä myönteinen ympäristö- ja ilmastovaikutus, kun kantaverkko toimii alustana ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvittavalle puhtaalle sähköjärjestelmälle. Muut yhtiön toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät maiseman muutoksiin ja maankäytön rajoituksiin, luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen, sähkönsiirron energiahäviöiden ilmastovaikutukseen, mahdollisiin polttoaine- ja öljyvuotoihin poikkeustilanteissa sekä luonnonvarojen kulutukseen ja ilmastovaikutukseen kantaverkon rakentamisessa ja kunnossapidossa. 

Urakoitsijat ja palvelutoimittajat sitoutettiin ympäristövastuullisiin toimintatapoihin ympäristöasioita koskevien sopimusehtojen, ympäristökoulutuksen ja auditointien avulla. Fingridin työmailla työskentelevät suorittivat ympäristöasioita koskevan verkkokoulutuksen ja ympäristöasioita seurattiin osana työmaavalvontaa. Toimintavuonna kaikki palvelutoimittajat koulutettiin uudistuneisiin jätehuolto- ja kierrätyskäytäntöihin. Ympäristövaatimusten, työturvallisuuden ja tilaajavastuun toteutumista varmistettiin yhteensä kymmenessä auditoinnissa. Lisäksi varavoimalaitoksilla tehtiin kaksi kokonaisturvallisuusauditointia ja ISO 14 001 -ympäristöjohtamisjärjestelmään liittyviä auditointeja.

Varavoimalaitokset ovat ympäristölupavelvollisia ja kuuluvat Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän piiriin. Polttoaineen kulutuksen mittaus- ja raportointijärjestelmien toiminnan oikeellisuuden todentaa virallinen akkreditoitu päästökauppatodentaja. Päästöoikeuksia palautettiin yhteensä 8 506 (5 817) yksikköä (tCO2), joista 100 prosenttia oli saatuja päästöoikeusyksiköitä. Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013-2020. Päästöoikeuksia on ostettu 10 000 yksikköä vuonna 2018. Päästökaupan taloudellinen merkitys oli Fingridille vähäinen.

Fingridin tavoitteena on kantaverkon investointiprojektien ja kunnossapidon onnistuminen ilman merkittäviä ympäristöpoikkeamia. Niitä ei ilmennyt toimintavuoden aikana. Työmaiden materiaalit kierrätettiin mahdollisimman tehokkaasti, kun rakennettiin uutta kantaverkkoa ja sähköasemia tai purettiin vanhoja rakenteita. 
  
Fingrid osallistuu aktiivisesti maankäytön suunnitteluun varmistaakseen turvallisuuden ja kantaverkon maankäyttövaraukset. Yhtiö antoi toimintavuonna noin 290 kaavoitusta ja ympäristövaikutusten arviointeja koskevaa lausuntoa. Lisäksi yhtiö ohjasi kantaverkon läheisyydessä tapahtuvaa rakentamista antamalla turvallisuusohjeita ja maankäytön rajoituksia sisältäviä lausuntoja. Näitä lausuntoja annettiin noin 450 kappaletta.

Toimintavuonna ympäristöselvitys laadittiin Helsinkiin suunnitellulle 400 kilovoltin maakaapeliyhteydelle ja voimajohtohankkeelle Kangasalta Tampereelle. Ympäristövaikutusten arviointimenettely oli vireillä voimajohdolle Pyhänselkä–Nuojua sekä Ruotsin kolmanteen vaihtosähköyhteyteen liittyville voimajohdoille Pyhänselkä–Keminmaa ja Keminmaa–Tornionjoki. Hankkeita esiteltiin neljässä yleisötilaisuudessa. Maanomistajien osallistumista hankkeiden suunnitteluun edistettiin myös tiedottamalla kirjeitse ja sähköisellä palautejärjestelmällä.

Voimajohdon rakentamisen, käytön ja kunnossapidon mahdollistamiseksi saatiin lunastuslupapäätös Elovaara–Pinsiö- ja Pamilo–Uimaharju-voimajohtoja varten. Lunastuslupahakemus laadittiin voimajohtohankkeille Metsälinja, Pamilo–Uimaharju ja Kontiolahti–Uimaharju. Lunastuskorvauskäsittely saatettiin loppuun voimajohtohankkeissa Hikiä–Forssa, Lavianvuoren käännöt, Vihtavuori–Koivisto ja Vuoksi–Onnela sekä lähes valmiiksi hankkeessa Hirvisuo–Pyhänselkä. Lunastuslain mukaisia maanomistajien kuulemistilaisuuksia pidettiin 15. 

Voimajohtojen kunnossapitotöitä ja kasvustonkäsittelyä tekevät palvelutoimittajat ohjeistettiin huomioimaan maanomistajat ja kohdekohtaiset ympäristöarvot. Myös maanomistajia tiedotettiin. Fingrid edisti voimajohtoalueiden hyödyntämistä tarjoamalla maanomistajille ideakorteilla tietoa turvallisista tavoista hyödyntää johtoalueita luonnon ja ihmisten hyväksi. Yhtiö myönsi myös starttirahaa ja neuvontaa voimajohtoalueen hoitamiseksi perinneympäristönä.