Sähköjärjestelmä

Suomessa kulutettiin vuonna 2018 sähköä 87,4 (85,5) terawattituntia. Fingridin verkossa siirrettiin sähköä 68,6 (66,2) terawattituntia, joka vastasi 75,5 (75,5) prosenttia Suomen kokonaissähkönsiirrosta (kulutus ja läpisiirto).

Sähkön tuonti- ja tuotantokapasiteetti riittivät kattamaan vuoden kulutushuipun. Sähkönkulutuksen tuntikeskiteho oli suurimmillaan 28.2.2018, jolloin kulutus nousi 14 062 (14 300) megawattiin. Suomessa tuotettiin sähköä kulutushuipun hetkellä 10 600 megawatin teholla, ja loput 3 460 megawattia tuotiin naapurimaista.

Kuivuus leimasi kesää 2018, ja vesivarantojen vähyys nosti sähkön hintaa Pohjoismaissa. Pohjoismainen hinnannousu lisäsi muun muassa siirtoa Venäjältä Suomeen. Suomen ja Ruotsin välinen sähkönsiirto oli pääosin runsasta tuontia Ruotsista Suomeen. Sähköä tuotiin Ruotsista Suomeen vuoden 2018 aikana 14,5 (15,6) terawattituntia ja vietiin Suomesta Ruotsiin 1,0 (0,4) terawattituntia. Suomen ja Viron välisessä sähkönsiirrossa painopiste oli keväällä ja syksyllä Virosta Suomeen. Muina aikoina vallitseva siirtosuunta oli Suomesta Viroon, yhteensä 2,4 (1,7) terawattituntia. Tuonti Virosta oli 0,9 (0,9) terawattituntia. Sähkön tuonnissa Venäjältä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna, mutta vuorokauden sisäinen vaihtelu tuonnissa oli suurta. Sähköä tuotiin Venäjältä 7,9 (5,8) terawattituntia. Norjasta tuotiin Suomeen vuoden 2018 aikana sähköä 0,2 (0,3) terawattituntia ja vietiin Suomesta Norjaan 0,1 (0,0) terawattituntia. Katsauskaudella siirtokapasiteettia oli tarjolla kaikilla rajasiirtoyhteyksillä lähes täysimääräisesti.

Siirtovarmuus pysyi kokonaisuutena erinomaisella tasolla ja oli siirretyn energian määränä 99,9999 (99,9997) prosenttia. Fingridin verkon häiriöistä aiheutunut keskeytysaika kantaverkon liittymispisteissä oli keskimäärin 12,0 (2,2) minuuttia, joka on 10 vuoden keskiarvoa pidempi aika. Häiriökeskeytysten aiheuttama laskennallinen haitta (KAH) kulutusasiakkaille oli vain 1,5 (2,8) miljoonaa euroa ja pikajälleenkytkennät mukaan lukien haitan arvo oli 3,6 miljoonaa euroa, mikä on pienin arvo kymmeneen vuoteen.

Merkittävin liittymispisteiden keskeytysaikaa nostanut tapahtuma oli Fingridin Olkiluodon sähköasemalla tapahtunut tulipalo 18.7.2018, jossa 400 kilovoltin virtamuuntaja vaurioitui. Tulipalon sekä sähköaseman korjaustöiden vuoksi Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköt 1 ja 2 eivät voineet syöttää sähköä kantaverkkoon. Fingrid varoitti 19.7.2018, että sähkön kotimainen tuotanto ja tuonti eivät mahdollisesti riitä kattamaan sähkönkulutusta. Sähköpulatilanteeseen ei kuitenkaan jouduttu. 

Tasasähköyhteyksien luotettavuus ja käytettävyys olivat vuonna 2018 erittäin hyvällä tasolla. Katsauskauden häiriömäärät ja häiriöiden kokonaiskesto olivat kuitenkin vuotta 2017 korkeammalla tasolla. Vuoden merkittävintä yksittäistä häiriötä lukuun ottamatta yhteydet saatiin häiriöiden jälkeen erittäin nopeasti takaisin käyttöön. Vuoden 2018 tasasähköyhteyksien vastakauppakustannukset jäivätkin noin 140 000 euroon, joka on lähellä poikkeuksellisen hyvää vuoden 2017 tasoa. Merkittävin yksittäinen häiriö tapahtui marraskuussa EstLink 1 -yhteydellä, jonka korjaaminen kesti 23 päivää.

Kantaverkon häviöiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 1,2 (1,2) terawattituntia. Tämä oli 1,3 (1,4) prosenttia koko siirretyn sähkön määrästä. Häviöiden vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa pohjoismainen sähköntuotantotilanne, kuten vesivoiman riittävyys. Häviöitä on vähennetty pitämällä siirtoverkon jännite mahdollisimman korkeana sekä tekemällä energiatehokkaita kantaverkkoinvestointeja ja laitehankintoja.

Vastakaupat 1-12/18 1-12/17 7-12/18 7-12/17
Vastakaupat Suomen ja Ruotsin välillä M€ 1,9 0,4 1,8 0,1
Vastakaupat Suomen ja Viron välillä M€ 0,1 0,1 0,0 0,0
Vastakaupat Suomen sisäisillä yhteyksillä M€ 2,2 1,3 2,1 0,0
Vastakaupat yhteensä M€ 4,1 1,8 3,9 0,1
         

Sähköjärjestelmän tehotasapainon ylläpidossa tarvittavia reservejä hankittiin Suomesta, Pohjoismaista, Baltiasta ja Venäjältä. Vastakauppakustannukset olivat 4,1 (1,8) miljoonaa euroa. Vastakauppakustannusten nousuun vaikuttivat Fingridin Olkiluodon sähköaseman tulipalo ja Petäjäskoski-Letsi -voimajohdon häiriöt. Vastakaupat ovat sähkönsiirtojen hallintaan tehtyjä erikoissäätöjä, joita käytetään kantaverkon lyhytaikaisten pullonkaulojen (sähköverkosta aiheutuva sähkönsiirron rajoitus) poistamiseen. Fingrid takaa vahvistamansa maiden väliset rajasiirtokapasiteetit ostamalla ja myymällä sähköä vastakaupoin käyttövuorokauden loppuun. Tarve vastakaupoille voi johtua esimerkiksi voimalaitosten tai verkon keskeytyksistä tai häiriöistä.

Sähköjärjestelmän käyttö 1-12/18 1-12/17 7-12/18 7-12/17
Sähkön kulutus Suomessa TWh 87,4 85,5 42,2 41,8
Sähkön läpisiirto Suomessa TWh 3,5 2,1 2,0 1,3
Sähkön siirto Suomessa TWh 90,9 87,6 44,1 43,1
Fingridin siirtovolyymi TWh 68,6 66,2 33,9 33,4
Fingridin sähkönsiirto asiakkaille TWh 64,9 63,9 31,8 32,0
Fingridin häviösähkövolyymi TWh 1,2 1,2 0,6 0,6
Sähkön siirto Suomi-Ruotsi        
Vienti Ruotsiin TWh 1,0 0,4 0,5 0,3
Tuonti Ruotsista TWh 14,5 15,6 7,0 8,1
Sähkön siirto Suomi-Viro        
Vienti Viroon TWh 2,4 1,7 1,4 1,1
Tuonti Virosta TWh 0,9 0,9 0,3 0,3
Sähkön siirto Suomi-Norja        
Vienti Norjaan TWh 0,1 0,0 0,0 0,0
Tuonti Norjasta TWh 0,2 0,3 0,1 0,2
Sähkön siirto Suomi-Venäjä        
Tuonti Venäjältä TWh 7,9 5,8 4,4 2,8