Sähkömarkkinat

Sähkömarkkinoiden keskihinta spot-sähkölle (pohjoismainen systeemihinta) oli 43,99 (29,41) euroa megawattitunnilta. Sähkön tukkuhinnat olivat Pohjoismaissa vuonna 2018 selvästi edellisiä vuosia korkeammalla tasolla. Vuoden keskihinta oli sekä pohjoismaisen systeemihinnan että Suomen aluehinnan osalta korkeimmalla tasollaan sitten vuoden 2011. Hintojen nousun taustalla oli etenkin päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinnannousu sekä vesivoiman tuotantoon vaikuttava, normaalia matalampi sademäärä pohjoismaisilla vesivoiman tuotantoalueilla.

Fingridille kertyi pullonkaulatuottoja Suomen ja Ruotsin rajajohtojen osalta 28,2 (25,5) miljoonaa euroa. Näistä 18,9 (10,4) miljoonaa euroa kertyi vuoden alkupuoliskon aikana ja 9,3 (15,0) miljoonaa euroa vuoden loppupuolella. Suomen ja Ruotsin aluehintojen ero pienentyi yleisen sähkönhinnannousun seurauksena, mikä myös vähensi pullonkaulatuntien määrää. Suomen ja Viron väliltä kertyi pullonkaulatuottoja 1,4 (0,3) miljoonaa euroa. Fingridin saamat pullonkaulatuotot Suomen ja Ruotsin välisiltä yhteyksiltä on käytetty sääntelyn mukaisesti Hirvisuo-Pyhänselkä verkkoinvestointiin. Kertyneitä pullonkaulatuottoja jäi käyttämättä 1,3 miljoonaa ja ne käytetään tulevaisuudessa rajasiirtokapasiteettia lisääviin investointeihin.

Sähkön tuonti Venäjältä kasvoi vuoden 2017 tasosta noin 2 terawattituntia. Siirtokapasiteettia oli tarjolla lähes täysimääräisesti.

Kantaverkkoyhtiöt solmivat maaliskuussa 2018 yhteistyösopimuksen uuden pohjoismaisen tasehallintakonseptin kehittämisestä. Sopimus sitouttaa viisi pohjoismaista kantaverkkoyhtiötä uuteen tasehallintamalliin ja yhteisten tasehallintamarkkinoiden toteuttamiseen. Pohjoismainen sopimus yhteisestä tasehallinnasta pitää Suomen jatkossakin tiiviinä osana pohjoismaista säätösähkömarkkinaa.

Eurooppalaiset päivänsisäiset markkinat käynnistyivät kesäkuussa 2018 ja Suomi oli mukana ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa yhdessä 13 muun Euroopan maan kanssa. XPIDmarkkinapaikka mahdollistaa aiempaa laajemmat eurooppalaiset sähkömarkkinat jatkuvalle kaupankäynnille.

Fingrid osallistui työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän työskentelyyn katsausvuoden aikana. Työryhmän loppuraportissa on kuvattu älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sekä esitetty useita kehitysehdotuksia sähkömarkkinoille. Muutosten on suunniteltu tapahtuvan pääosin vuosien 2019–2021 aikana. Osa työryhmän ehdotuksista vaatii sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun datahubin käyttöönottoa.

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Fingrid Datahub Oy teki kesäkuussa 2018 hankintapäätöksen datahub-järjestelmän toimittajasta. Suomen hallitus antoi eduskunnalle syyskuussa esityksen sähkömarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Kyseiset säädösmuutokset tarvitaan datahubin toteuttamiseksi. Eduskunta hyväksyi ehdotetut lakimuutokset joulukuussa ja ne astuvat voimaan 1.2.2019. Datahub otetaan käyttöön vuonna 2021.

Datahubin myötä toteutettavassa keskitetyssä tiedonvaihtomallissa liiketoimintaprosessit tehostuvat ja tiedonvaihtoa pystytään kehittämään uusin tavoin. Säännöt yksinkertaistuvat ja tiedon laatu paranee. Datahubiin kerätään kaikkien sähkönkäyttäjien tiedot Suomessa. Järjestelmällä yksinkertaistetaan, nopeutetaan ja tehostetaan sähkön vähittäismarkkinoilla tarvittavaa tiedonvaihtoa. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä. Datahubilla on myös keskeinen rooli, kun sähkömarkkinoilla siirrytään nykyisestä yhden tunnin markkinajaksosta viiteentoista minuuttiin.

Sähkömarkkinat 1-12/18 1-12/17 7-12/18 7-12/17
Pohjoismainen systeemihinta €/MWh, keskihinta 43,99 29,41 49,07 29,54
Suomen aluehinta €/MWh, keskihinta 46,80 33,19 51,55 34,44
Pullonkaulatuotot Suomen ja Ruotsin välillä M€* 56,5 51,0 18,6 30,1
Pullonkaulatunnit Suomen ja Ruotsin välillä %** 20,6 24,0 19,0 26,6
Pullonkaulatuotot Suomen ja Viron välillä M€* 2,8 0,5 2,0 0,2
Pullonkaulatunnit Suomen ja Viron välillä % 5,4 1,4 7,9 1,4