Tuloslaskelma

3.1 Tuloslaskelma
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA      
    1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO 1 852 784  671 992
Liiketoiminnan muut tuotot 2 10 800 2 933
Materiaalit ja palvelut 5 -482 873 -331 839
Henkilöstökulut 9 -32 190 -29 385
Poistot 11,12 -99 661 -96 889
Liiketoiminnan muut kulut 6,13 -7 211 -32 027
LIIKEVOITTO   241 648 184 786
Rahoitustuotot 17 170 483
Rahoituskulut 17 -15 384 -23 261
Rahoitustuotot ja -kulut   -15 213 -22 778
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta   2 607 1 734
VOITTO ENNEN VEROJA   229 041 163 742
Tuloverot   -45 813 -32 901
TILIKAUDEN VOITTO   183 228 130 841
       
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT      
Erät, jotka saatetaan tulevaisuudessa siirtää tulosvaikutteisiksi      
Muuntoerot   -193 -475
Myytävissä olevat sijoitukset     -59
Muun laajan tuloksen eriin liittyvät verot     -1 450
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ   183 036 130 308
       
Tuloksen jakautuminen:      
Yhtiön osakkeenomistajille   183 228 130 841
Laajan tuloksen jakautuminen:      
Yhtiön osakkeenomistajille   183 036 130 308
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva voitosta laskettu osakekohtainen tulos:      
Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, €   55 106 39 351
Keskimääräinen painotettu osakemäärä, kpl   3 325 3 325
       
Liitetiedot muodostavat olennaisen osan tilinpäätöstä.
Tilikauden 2018 voiton muodostuminen