Konsernitase

3.2 Konsernitase
VARAT      
    31.12.2018 31.12.2017
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
PITKÄAIKAISET VARAT      
       
Aineettomat hyödykkeet: 12    
Liikearvo   87 920 87 920
Muut aineettomat hyödykkeet   102 546 99 795
    190 466 187 715
       
Aineelliset hyödykkeet: 11    
Maa- ja vesialueet   16 749 15 974
Rakennukset ja rakennelmat   226 329 209 792
Koneet ja kalusto   553 310 562 049
Voimajohdot   758 485 786 237
Muut aineelliset hyödykkeet   6 821 7 060
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   72 360 94 888
    1 634 055 1 675 999
       
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 24 13 822 14 303
Johdannaisinstrumentit 23 32 486 27 762
Laskennalliset verosaamiset 10 23 296 13 918
       
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ   1 894 125 1 919 696
       
LYHYTAIKAISET VARAT      
       
Vaihto-omaisuus 8 12 391 13 529
Johdannaisinstrumentit 23 18 575 245
Myyntisaamiset ja muut saamiset 3,24 99 484 96 068
Muut rahoitusvarat 20 71 380 73 465
Rahavarat 19 13 922 10 303
       
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ   215 750 193 610
VARAT YHTEENSÄ   2 109 876 2 113 306
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
    31.12.2018 31.12.2017
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA      
Osakepääoma 21 55 922 55 922
Ylikurssirahasto 21 55 922 55 922
Muuntoerot 21 -1 080 -888
Kertyneet voittovarat 21 661 665 687 100
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   772 429 798 057
       
PITKÄAIKAISET VELAT      
Laskennalliset verovelat 10 122 986 127 003
Lainat 14 771 508 813 404
Varaukset 25 1 424 1 474
Johdannaisinstrumentit 23 7 393 12 387
    903 311 954 268
       
LYHYTAIKAISET VELAT      
Lainat 14 288 091 269 304
Johdannaisinstrumentit 23 4 014 8 190
Ostovelat ja muut velat 7 142 030 83 488
    434 135 360 981
VELAT YHTEENSÄ   1 337 446 1 315 249
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ   2 109 876 2 113 306