Konsernin rahavirtalaskelma

3.4 Konsernin rahavirtalaskelma
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA      
    1.1.–31.12.2018 1.1.31.12.2017
  Liitetieto 1 000 € 1 000 €
       
Liiketoiminnan rahavirrat:      
Tilikauden voitto 21 183 228 130 841
Oikaisut:      
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa:      
Poistot   99 661 96 889
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/-tappiot (-/+)   -8 276 -321
Osuus osakkuusyritysten tuloksista   -2 607 -1 734
Voitot/tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien varojen ja velkojen arvostamisesta   -29 606 -8 884
Korkokulut ja muut rahoituskulut   20 674 23 261
Korkotuotot   -5 460 -478
Osinkotuotot     -5
Verot   45 813 32 901
Sijoituksen käyvän arvon muutoksen vaikutus   -97 101
Käyttöpääoman muutokset:      
Myynti- ja muiden saamisten muutos   -5 490 -13 056
Vaihto-omaisuuden muutos   1 138 -1 260
Osto- ja muiden velkojen muutos   10 147 7 990
Pullonkaulatuotot   29 632 25 752
Varausten muutos 25 -50 -7
Maksetut korot   -16 188 -17 756
Saadut korot   306 344
Maksetut verot   -37 335 -41 911
Liiketoiminnan nettorahavirta   285 489 232 668
       
Investointien rahavirrat:      
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin 11 -90 019 -100 271
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 12 -6 699 -7 111
Luovutustulot muista sijoituksista     119
Aineellisten hyödykkeiden myynti   13 745 544
Lainojen takaisinmaksu   1 750  
Saadut osingot   645 1 119
Aktivoidut maksetut korot 17 -1 042 -1 223
Investointien nettorahavirta   -81 621 -106 823
       
Rahoituksen rahavirrat:      
Pitkäaikaisten lainojen nostot     100 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -129 086 -149 732
Lyhytaikaisten lainojen muutos   100 270 25 926
Maksetut osingot 21 -173 518 -98 000
Rahoituksen nettorahavirta   -202 334 -121 806
       
Rahavirtalaskelman rahavarojen muutos   1 533 4 039
       
Rahavirtalaskelman rahavarat tilikauden alussa   83 768 79 729
       
Rahavirtalaskelman rahavarat tilikauden lopussa 19,20 85 301 83 768
Tilikauden 2018 rahavirta