Tuottoihin liittyvät saamiset ja luottoriskin hallinta

4.4 Tuottoihin liittyvät saamiset ja luottoriskin hallinta
3. MYYNTISAAMISET JA MUUT SAAMISET, 1 000 € 2018 2017
Myyntisaamiset 88 730 80 915
Myyntisaamiset osakkuusyrityksiltä 782 3 888
Korkosaamiset osakkuusyrityksiltä 9 46
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 500  
Siirtosaamiset 7 999 9 771
Muut saamiset 1 463 1 448
Yhteensä 99 484 96 068
Siirtosaamisiin sisältyvät oleelliset erät 2 018 2 017
Myynnin jaksotukset 2 662 1 634
Ostojen jaksotukset/ennakkomaksut 1 533 2 281
Korkosaamiset 2 723 2 737
Vuokrat/ennakkomaksut 800 789
Verosaamiset 280 2 331
Yhteensä 7 999 9 771

Luottoriskin hallinta - asiakkaat

Sähkömarkkinalaki velvoittaa yhtiön ottamaan asiakkaikseen kantaverkkoon liittyvät jakeluverkkoyhtiöt sekä sähkön tuottajat ja kuluttajat. Tästä seuraa, että yhtiö ei voi luottoriskianalyysin pohjalta valita asiakkaitaan tai periä näiltä erisuuruisia maksuja. Pääsääntöisesti yhtiön asiakkailta ei vaadita vakuuksia myyntilaskujen suorituksen saamiseksi, mutta maksusuorituksen viivästyttyä maksuhäiriötilanteissa näin voidaan menetellä. Asiakasvastuuyksikön vastuulla on seurata asiakkaiden luottokelpoisuutta. Asiakkaiden maksuhäiriöistä seuraava toimintaprosessi on määritelty Kantaverkkosopimuksen palveluehdoissa. Fingrid vaatii vakuuden joko pankkitakauksena tai ennakkomaksuna sähköverkkoon liitettyjen sähköverovelvollisten asiakkaiden sähköveron kattamiseksi Kantaverkkosopimuksen palveluehtojen mukaisesti. Vuoden vaihteessa yhtiöllä oli vähäisiä erääntyneitä saamisia, joiden luottoriskin katsotaan olevan vähäinen ja jotka yhtiö arvioi varmasti saavansa. Yhtiöllä ei ole saamisiin liittyviä arvonalennuksia.

Rahoitusvarojen ja rahoitusvelkojen netottaminen
Myyntisaamisia ja ostovelkoja on netotettu taseessa alla olevan taulukon mukaisesti. Netotetut erät liittyvät tasesähkön ostoon ja myyntiin, ja yhtiöllä on laillisesti toimeenpantavissa oleva kuittausoikeus näihin eriin kaikissa tilanteissa. Yhtiö myös käyttää netotusoikeuttaan. 

4. MYYNTISAAMISTEN JA OSTOVELKOJEN TASEESSA NETOTETUT MÄÄRÄT, 1 000 €
  2018 2017
  Myyntisaamisten / ostovelkojen bruttomäärä Netotettujen erien määrä Taseessa esitettävät netto-
myyntisaamiset ja ostovelat
Myyntisaamisten / ostovelkojen bruttomäärä Netotettujen erien määrä Taseessa esitettävät netto-
myyntisaamiset ja ostovelat
Myyntisaamiset 110 676 -21 164 89 513 94 764 -9 961 84 803
Ostovelat 48 859 -21 164 27 696 43 583 -9 961 33 622
 

 Laadintaperiaatteet

Myyntisaamiset ja muut saamiset
Myyntisaamiset ja muut saamiset kirjataan alun perin käypään arvoon, minkä jälkeen ne arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Odotettavissa oleva luottotappio arvioidaan perustuen historiallisiin luottotappiomääriin ottaen huomioon ennakoivaa informaatiota taloudellisten olosuhteiden kehityksestä ja saamiskohtaisia arviointeja. Arvonalentumiset kirjataan suoraan vähentämään saamisten kirjanpitoarvoa ja liiketoiminnan muihin kuluihin. Fingridillä ei ole ollut arvonalentumisia esitettävinä kausina.

Myyntisaamisten ja muiden saamisten lisäksi yhtiöllä on pieni määrä lainasaamisia osakkuusyhtiöiltä. Nämä ovat pitkä- ja lyhytaikaisia ja kuvattu luvussa 7.1. Saamiset osakkuusyhtiöiltä on kirjattu näitä samoja laadintaperiaatteita noudattaen.