Liiketoiminnan kulut, velat ja ostojen luottoriskin hallinta

Fingridin liiketoiminnan kulut muodostuvat ja ovat kehittyneet seuraavasti:

Liiketoiminnan kulut

Kantaverkkotoiminnan erityispiirre on viime vuosina ollut, että kustannukset kasvavat erityisesti uusien tehtävien ja toimintaan kohdistuvien ulkoisten sekä yllättävien muutosten johdosta. Uusia tehtäviä ovat mm. pohjoismaisten tasemarkkinoiden kehittäminen, uuden sähkömarkkinalain ja eurooppalaisten verkkosääntöjen vaatimat muutokset sekä näiden tehtävien kehittämiskustannukset. Osa uusista tehtävistä ja vastuista on määrätty Fingridille laissa, minkä johdosta yhtiön on kehitettävä ja varmennettava toimintaansa yhä enemmän. Kustannuksia ovat aiheuttaneet mm. yhteiskunnan yhä suurempi riippuvuus sähköjärjestelmästä ja tietoturvaan kohdistuvat tarpeet. Fingrid on kuitenkin kansainvälisissä vertailututkimuksissa edelleen maailman kustannustehokkaimpien kantaverkkoyhtiöiden joukossa. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut vuonna 2018 olivat 3,6 (2,6) miljoonaa euroa.

Kulut yhteensä
5. MATERIAALIT JA PALVELUT, 1 000 € 2018 2017
Häviösähkökulut 47 673 47 397
Tasesähkön osto 316 608 183 214
Reservikulut 52 171 46 245
Muut materiaalikulut 11 071 4 773
Varastojen muutos, lisäys (-) tai vähennys (+) 1 138 -1 260
Tehoreservikulut 13 717 7 963
Läpisiirtokulut 13 803 13 015
Kunnonhallinnan kulut 26 382 29 891
Muut ulkopuoliset palvelut 310 600
Yhteensä 482 873 331 839
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT, 1 000 € 2018 2017
Ulkopuoliset urakat ja työsuoritukset ym. 30 665 26 855
Voitot/tappiot sähköjohdannaisten käypään arvoon arvostamisesta -36 958 -9 053
Muut vuokrakulut 4 083 3 622
Muut kulut 9 422 10 603
Yhteensä 7 211 32 027
Tilintarkastusyhteisön palkkiot 2018 2017
PricewaterhouseCoopers Oy    
Tilintarkastuspalkkiot 89 68
Veroneuvonta   20
Tilintarkastuslain 1.1,2 §:ssä tarkoitetut toimeksiannot 2  
Muut palkkiot 92 41
Yhteensä 183 130
Tilintarkastusyhteisön palkkiot sisältyvät liiketoiminnan muihin kuluihin.

Yhtiön toimintamalli perustuu laajalti ulkoistukseen sisältäen mm. verkkoinvestoinnit, kunnonhallinnan ja ICT-hankinnat. Yhtiö kilpailuttaa hankinnat hankintapolitiikassa kuvatun toimintamallin mukaisesti. Yhtiö toimii kaikissa hankinnoissaan puolueettomasti, tasapuolisesti ja avoimesti. Hankintapäätökset perustuvat ennalta ilmoitettuihin taloudellisiin ja laadullisiin seikkoihin, jotka pystytään jälkikäteen todentamaan. Hankinnoissa pyritään varmistamaan, että valitut toimittajat ja näiden alihankkijat toimivat vastuullisella tavalla. Toimittajien tulee sitoutua noudattamaan yhtiön laatimia Yritysvastuuvaatimuksia toimittajille. 

7. OSTOVELAT JA MUUT VELAT, 1 000 € 2018 2017
Ostovelat 25 470 30 246
Ostovelat osakkuusyrityksille 2 226 3 376
Korkovelat 11 778 12 257
Arvonlisäverovelat 13 803 12 378
Saadut vakuudet 923 923
Sähköverovelka 4 443 3 092
Siirtovelat 81 483 20 627
Muut velat 1 904 588
Yhteensä 142 030 83 488
     
Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät 2018 2017
Henkilöstökulut 8 011 6 613
Myynnin ja ostojen jaksotukset 57 526 8 848
Verovelat 15 930 5 150
Muut siirtovelat 16 16
Yhteensä 81 483 20 627

Ostojen luottoriski
Toimintojen johtajat vastaavat toimittajiin liittyvästä luottoriskistä. Hankintapolitiikassa ja -ohjeessa sekä erillisessä ohjeistuksessa määritellään yhtiön toimittajilta vaadittavat taloudelliset kelpoisuuskriteerit ja niiden seuranta.

Yleiset hankintaperiaatteet
Konsernissa noudatetaan kolmea vaihtoehtoista hankintatapaa tavaroita tai palveluita hankittaessa. Kun hankinnan arvo on alle 30 000 euroa ja kilpailutuksen hyödyt ovat pienemmät kuin hankinnasta aiheutuvat kustannukset, hankinta voidaan toteuttaa ilman kilpailutusta tai suullisen tarjouspyynnön avulla. Hankinnasta tehdään aina kirjallinen tilaus tai hankintasopimus. Kun hankinnan arvioitu arvo ylittää 30 000 euroa, mutta jää alle erityisalojen julkisiin hankintoihin sovellettavan kynnysarvon, hankinta kilpailutetaan kirjallista tarjouspyyntömenettelyä noudattaen. Kun Fingridiä koskevat erityisalojen julkisten hankintojen kynnysarvot ylittyvät (vuonna 2018 tavarat ja palvelut 443 000 €, rakennusurakat 5 548 000 €, suunnittelukilpailut 418 000 € ja käyttöoikeussopimukset 5 548 000 €), noudatetaan erityisalojen hankintalain mukaista hankintamenettelyä.