Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

5.2 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet
11. AINEELLISET HYÖDYKKEET, 1 000 € 2018 2017
Maa- ja vesialueet    
Hankintameno 1.1. 15 974 15 701
Lisäykset 1.1.-31.12. 864 274
Vähennykset 1.1.-31.12.  -89  
Hankintameno 31.12. 16 749 15 974
Kirjanpitoarvo 31.12. 16 749 15 974
     
Rakennukset ja rakennelmat    
Hankintameno 1.1. 279 432 254 823
Lisäykset 1.1.-31.12. 26 780 26 614
Vähennykset 1.1.-31.12. -1 022 -5
Hankintameno 31.12. 305 190 279 432
Kertyneet poistot 1.1. -69 640 -61 108
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 536 5
Poistot 1.1.-31.12. -9 756 -8 538
Kirjanpitoarvo 31.12. 226 329 209 792
     
Koneet ja kalusto    
Hankintameno 1.1. 1 146 492 1 115 218
Lisäykset 1.1.-31.12. 43 870 31 992
Vähennykset 1.1.-31.12. -6 455 -718
Hankintameno 31.12. 1 183 907 1 146 492
Kertyneet poistot 1.1. -584 443 -536 937
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 2 464 718
Poistot 1.1.-31.12. -48 617 -48 224
Kirjanpitoarvo 31.12. 553 310 562 049
     
Voimajohdot    
Hankintameno 1.1. 1 305 020 1 307 111
Lisäykset 1.1.-31.12. 10 541 -1 658
Vähennykset 1.1.-31.12. -1 921 -433
Hankintameno 31.12. 1 313 640 1 305 020
Kertyneet poistot 1.1. -518 783 -482 073
Vähennysten poistot 1.1.-31.12. 1 081 184
Poistot 1.1.-31.12. -37 453 -36 894
Kirjanpitoarvo 31.12. 758 485 786 237
     
Muut aineelliset hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 24 145 23 721
Lisäykset 1.1.-31.12. 757 424
Vähennykset 1.1.-31.12. -3  
Hankintameno 31.12. 24 899 24 145
Kertyneet poistot 1.1. -17 085 -16 119
Poistot 1.1.-31.12. -993 -966
Kirjanpitoarvo 31.12. 6 821 7 060
     
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat    
Hankintameno 1.1. 83 656 59 404
Lisäykset 1.1.-31.12. 76 903 94 299
Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1.-31.12. -99 995 -70 047
Hankintameno 31.12. 60 565 83 656
Kirjanpitoarvo 31.12. 60 565 83 656
     
Aktivoidut korot    
Hankintameno 1.1. 12 664 11 442
Lisäykset 1.1.-31.12. 1 042 1 223
Vähennykset 1.1.-31.12. -1  
Hankintameno 31.12. 13 705 12 664
Kertyneet poistot 1.1. -1 433 -1 021
Poistot aktivoiduista koroista 1.1.-31.12. -478 -412
Kirjanpitoarvo 31.12. 11 795 11 232
Kirjanpitoarvo 31.12. 72 360 94 888
Aineelliset hyödykkeet 1 634 055 1 675 999
12. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET, 1 000 € 2018 2017
     
Maankäyttöoikeudet    
Hankintameno 1.1. 95 087 94 507
Lisäykset 1.1.-31.12. 2 625 706
Vähennykset 1.1.-31.12. -203 -126
Hankintameno 31.12. 97 509 95 087
Kirjanpitoarvo 31.12. 97 509 95 087
     
Muut aineettomat hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 36 133 31 644
Lisäykset 1.1.-31.12. 2 695 4 974
Vähennykset 1.1.-31.12.   -485
Hankintameno 31.12. 38 828 36 133
Kertyneet poistot 1.1. -31 426 -29 571
Poistot 1.1.-31.12. -2 366 -1 855
Kirjanpitoarvo 31.12. 5 037 4 707
     
Kirjanpitoarvo 31.12. 102 546 99 795

Maankäyttöoikeuksia ei poisteta vaan testataan vuosittain liikearvon testauksen yhteydessä arvonalentumisen varalta. 

Fingrid-konsernin koko liiketoiminta on Suomessa harjoitettavaa järjestelmävastuullista kantaverkkotoimintaa, jolle konsernin taseessa oleva liikearvo kokonaisuudessaan kohdistuu. Liikearvon taseessa oleva määrä on 87,9 miljoonaa euroa eikä siihen ole tullut muutoksia esitettävinä kausina. Koska sääntelyn mukaisesti käypään arvon arvostettu yhtiön kantaverkko-omaisuuden nettovarojen arvo on noin 2 800,0 miljoonaa euroa verrattuna nettovarojen 1 824,5 miljoonan euron kirjanpitoarvoon, joka sisältää maankäyttöoikeudet ja liikearvon, omaisuuserien kirjanpitoarvo ei ole alentunut.


  Laadintaperiaatteet

Aineelliset hyödykkeet
Suurin osa yhtiön aineellisista hyödykkeistä muodostuu kantaverkko-omaisuudesta. Kantaverkko-omaisuus sisältää mm. 400 kV, 220 kV, 110 kV voimajohdot, tasasähköjohdot, johtokatujen käyttöoikeudet, sähköasemat asema-alueineen (rakennukset, rakennelmat, koneet ja laitteet, asema-alueen tiet), kaasuturbiinivoimalaitokset, polttoainesäiliöt, generaattorit ja turbiinit.

Aineelliset hyödykkeet on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä kertyneillä poistoilla sekä mahdollisilla arvonalentumisilla. Jos käyttöomaisuushyödyke koostuu useammasta osasta, jolla on eripituiset vaikutusajat, osat käsitellään erillisinä hyödykkeinä ja poistetaan erillisten vaikutusaikojensa kuluessa. 

Kun käyttöomaisuushyödykkeen erillisenä hyödykkeenä käsitelty osa uusitaan, uuteen osaan liittyvät menot aktivoidaan. Muut myöhemmin syntyvät menot aktivoidaan vain, mikäli on todennäköistä, että hyödykkeeseen liittyvä vastainen taloudellinen hyöty koituu konsernin hyväksi ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Korjaus- ja ylläpitomenot kirjataan tulosvaikutteisesti, kun ne ovat toteutuneet.

Vieraan pääoman menot, kuten korkokulut ja järjestelypalkkiot, jotka välittömästi johtuvat ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta, muodostavat osan kyseisen omaisuuserän hankintamenoista. Ehdot täyttävä hyödyke on sellainen hyödyke, jonka saaminen valmiiksi sen aiottua käyttötarkoitusta varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan. Muut vieraan pääoman menot kirjataan kuluiksi. Hankintamenoon aktivoidut vieraan pääoman menot lasketaan konsernin keskimääräisen vieraan pääoman kustannusten mukaan.

Aineellisista käyttöomaisuushyödykkeistä tehdään tasapoistot taloudellisen vaikutusajan mukaisesti. Tilivuoden aikana käyttöön otetun käyttöomaisuuden poistot lasketaan hyödykekohtaisesti käyttöönottokuukausien mukaan. Maa- ja vesialueista ei tehdä poistoja. Arvioidut taloudelliset pitoajat tarkistetaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja jos ne eroavat merkittävästi aikaisemmista arvioista, poistoaikoja muutetaan vastaavasti.

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistoajat:

Rakennukset ja rakennelmat

Sähköasemien rakennukset ja erilliset rakennukset  40 vuotta
Sähköasemien rakennelmat  30 vuotta
Kaasuturbiinivoimalaitosten rakennukset ja rakennelmat  20-40 vuotta
Erilliset rakennelmat  15 vuotta

Voimajohdot

Voimajohdot 400 kV  40 vuotta
Tasasähköjohdot  40 vuotta
Voimajohdot 110-220 kV  30 vuotta
Kreosoottipylväät ja niiden hävittämiskustannukset  30 vuotta
Voimajohtojen (400 kV) alumiinipylväät  10 vuotta
Valokuitu-ukkosjohtimet  10-20 vuotta

Koneet ja kalusto

Sähköasemien koneet  10-30 vuotta
Kaasuturbiinivoimalaitokset  20 vuotta
Muut koneet ja kalusto  3-5 vuotta

 

Käyttöomaisuushyödykkeiden myynnistä tai luovutuksesta syntyvät voitot tai tappiot kirjataan tuloslaskelmaan joko liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Taseesta poiskirjaaminen tapahtuu, kun taloudellinen vaikutusaika on päättynyt, hyödyke myyty, romutettu tai muutoin luovutettu ulkopuoliselle.

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Yritysten ja liiketoimintojen hankinnasta syntynyt liikearvo muodostuu hankintamenon sekä hankittujen käypiin arvoihin arvostettujen yksilöitävissä olevien nettovarojen erotuksena. Liikearvo kohdistetaan rahavirtaa tuottaville yksiköille, ja se testataan vuosittain arvonalentumisten varalta. Osakkuusyritysten osalta liikearvo sisällytetään osakkuusyrityksen investoinnin arvoon.

Muita aineettomia hyödykkeitä ovat ohjelmistot, maankäyttö- ja päästöoikeudet. Ohjelmistot arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja poistetaan tasapoistoin arvioituna taloudellisena vaikutusaikanaan. Maankäyttöoikeuksista, joilla on rajaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja, vaan ne testataan vuosittain arvonalentumisen varalta. 

Päästöoikeuksia on käsitelty luvussa 7.2.

Aineettomiin hyödykkeisiin liittyvät, myöhemmin toteutuvat menot aktivoidaan vain siinä tapauksessa, että niiden vaikutuksesta yritykselle koituva taloudellinen hyöty lisääntyy yli aiemman suoritustason. Muussa tapauksessa menot kirjataan kuluksi niiden syntymishetkellä.