Vuokrasopimukset

Konsernin vuokrasopimukset koskevat pääasiassa toimistotiloja. Vuokrasopimusten pituudet vaihtelevat alle vuodesta viiteentoista vuoteen, ja yleensä niitä on mahdollista jatkaa alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Sopimusten indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan.

Kiinteistöjen lisäksi konserni on vuokrannut mm. useita maa-alueita sähköasemien ja voimajohtojen alta sekä joitakin 110 kilovoltin voimajohtoja ja katkaisijakenttiä.

13. VUOKRASOPIMUKSET, 1 000 € 2018 2017
Vuokrasopimuksista suoritettavat vuokrat:    
Yhden vuoden kuluessa 4 223 4079
Yli vuoden ja enintään viiden vuoden kuluessa 14 716 14 279
Yli viiden vuoden kuluttua 11 273 13 913
Yhteensä 30 212 32 270

 Laadintaperiaatteet

Vuokrasopimukset
Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominaiset riskit ja edut jäävät vuokranantajalle, käsitellään muina vuokrasopimuksina. Muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettavat vuokrat on käsitelty liiketoiminnan muissa kuluissa, ja ne kirjataan tuloslaskelmaan tasasuuruisina erinä vuokra-ajan kuluessa. Muut vuokrasopimukset koskevat pääasiassa toimistotiloja, maa-alueita ja verkkovuokria. IAS 17 Vuokrasopimukset -standardin periaatteiden mukaisesti ne vuokrasopimukset, joissa yhtiölle siirtyvät olennaisilta osin hyödykkeen omistamiselle ominaiset riskit ja edut, luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi. Yhtiö ei ole vuokrannut hyödykkeitä rahoitusleasingsopimuksilla.

IFRS 16 Vuokrasopimukset
IFRS 16 –standardia sovelletaan 1.1.2019 alkaen. Standardi korvaa aiemman IAS 17 Vuokrasopimukset –standardin, joka jaottelee vuokrasopimukset operatiivisiin vuokrasopimuksiin ja rahoitusleasingsopimuksiin. Uuden standardin määritelmän mukaan sopimus on vuokrasopimus tai siihen sisältyy vuokrasopimus, jos sopimus antaa oikeuden yksilöidyn omaisuuserän käyttöä koskevaan määräysvaltaan tietyksi ajanjaksoksi tiettyä vastiketta vastaan. Jokainen vuokrasopimus arvioidaan erikseen sopimuksen syntymisajankohtana, kuten myös sopimuksen sisältämät komponentit. Jatkossa sekä käyttöoikeutta koskeva omaisuuserä, että siihen liittyvä vuokrasopimusvelka esitetään taseessa sen taloudellisena vaikutusaikana. IFRS 16 –standardin olennaiset muutokset koskevat lähinnä vuokralle ottajia. Vuokrasopimukset kirjataan taseeseen, lyhytaikaisia ja rahamäärällisesti epäolennaisia lukuun ottamatta. Lyhytaikaisiin ja arvoltaan vähäisiä omaisuuseriä koskeviin sopimuksiin on mahdollista soveltaa poikkeusta, eikä näihin kuuluvaksi katsottuihin omaisuuseriin tarvitse tehdä siirtymän yhteydessä oikaisuja. Uuden standardin käyttöönotossa on mahdollista käyttää yksinkertaistettua lähestymistapaa eli yhtiö kirjaa standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneen vaikutuksen kertyneiden voittovarojen alkusaldon oikaisuksi 1.1.2019. 

Yhtiö on arvioinut IFRS 16 -standardin käyttöönoton vaikutuksista.

Vaikutukset
Fingrid toteutti vuoden 2018 aikana projektin, jossa valmistauduttiin standardin käyttöönottoon. Projektin ensivaiheessa selvitettiin mitkä yhtiön sopimuksista täyttävät standardin määritelmän vuokrasopimuksesta ja niin ollen kuuluvat standardin soveltamisalaan. Yhtiön tämän hetkisen näkemyksen mukaan, IFRS 16:n mukaan kirjattavaksi taseeseen tulevat kiinteistövuokrasopimukset. Yhtiöllä on jonkin verran muita sopimuksia, jotka yhtiön johto katsoo tilinpäätösinformaation kannalta olevan tasevaikutukseltaan epäolennaisia.

Tilinpäätöksen 2018 raportointipäivänä konsernin vuokrasopimusvastuut olivat yhteensä 30,2 milj.eur, joista lyhytaikaisia, alle vuoden kuluessa suoritettavia oli 4,2 milj. eur ja yli vuoden kuluttua erääntyviä oli 26,0 milj. eur. Vuokrasopimusvastuut on käsitelty liitetiedossa 13.

Muutoksen seurauksena käyttöomaisuus ja vieras pääoma kasvavat. Projektin lopputuloksena standardin määrittelemiksi vuokrasopimuksiksi tunnistettiin konsernissa käyttöoikeusomaisuuseriä joiden määrä 1.1.2019 on yhteensä noin 35 milj.eur. Tuloslaskelmassa liiketoiminnan muut kulut laskevat, sillä vuokrasopimukset esitetään jatkossa poistoina ja korkokuluina. Velkaa kuoletetaan efektiivisen koron menetelmällä, jossa korkokulut pienenevät suhteellisesti velkapääoman mukana, tällöin kulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokrasopimuksen aikana etupainotteisesti. Standardi vaikuttaa myös konsernin rahavirtaan. Liiketoiminnan rahavirrat ovat aiempaa suuremmat, sillä vuokrasopimusvelan pääoman takaisinmaksun osuus vuokramaksuista luokitellaan rahoituksen rahavirraksi. Koron osuus maksuista esitetään edelleen liiketoiminnan rahavirroissa.

Yhtiö arvioi standardilla olevan ensimmäisenä vuonna konsernin tilikauden voittoon vaikutusta 0,2 milj. eur. tulosta pienentävänä tekijänä. Vuokrakulujen arvioidaan vuonna 2019 pienenevän noin 3,0 milj. eur. kun taas poistojen arvioidaan kasvavan 2,6 milj. eur. ja korkokulujen 0,7 milj. eur.

Johtoalueiden käyttöoikeudet on jo aiemmin kirjattu sopimushetkellä suoraan taseeseen, joten niiden osalta IFRS 16 standardin voimaan tulo ei muuta käsittelyä.

Yhtiö tulee standardin käyttöönotossa soveltamaan yksinkertaistettua lähestymistapaa, eli vaikutus kirjataan soveltamisen alkamispäivänä 1.1.2019. Sovellettaessa yksinkertaistettua tapaa, ei vertailutietoja oikaista.