Rahoitusvelat, rahoituskulut sekä velkojen rahoitusriskien hallinta

Yhtiö hyödyntää kulloisenkin luottoluokituksen tarjoamat mahdollisuudet kansainvälisillä ja kotimaisilla lainapääoma- ja rahamarkkinoilla. Rahoitus hankitaan markkinaehtoisesti ja hajautetusti useasta eri lähteestä pyrkien tasaamaan takaisinmaksuprofiili. Fingridin voimassa olevat lainasopimukset, velka- tai yritystodistusohjelmat ovat vakuudettomia. Niihin ei myöskään liity mitään taloudellisiin tunnuslukuihin perustuvia kovenantteja.

Yhtiö toimii joukkovelkakirja-, yritystodistus-, ja lainamarkkinoilla: 

  • Pitkäaikaista varainhankintaa varten yhtiöllä on kansainvälinen joukkovelkakirjaohjelma, Medium Term Note Programme ("EMTN-ohjelma"), suuruudeltaan 1,5 miljardia euroa.  
  • Fingridillä on kansainvälinen yritystodistusohjelma, Euro Commercial Paper Programme ("ECP-ohjelma"), suuruudeltaan 600 miljoonaa euroa.
  • Fingridillä on kotimainen yritystodistusohjelma, suuruudeltaan 150 miljoonaa euroa 
  • Fingridillä on lisäksi pitkäaikaiset kahdenkeskiset lainasopimukset sekä Euroopan Investointipankin (EIB) että Pohjoismaisen Investointipankin (NIB) kanssa.

Seuraavassa graafissa on kuvattu Fingridin moninaiset velkalähteet. Fingrid hoitaa velkarahoituksensa pääosin kansainvälisiltä joukkovelkakirjamarkkinoilta. 

Taseen pääomarakenne

Lainat muodostuvat seuraavasti:

14. LAINAT, 1 000 € 2018 2017 Hierarkian taso
  Käyvät arvot Tasearvot % Käyvät arvot Tasearvot %  
               
Pitkäaikaiset              
Joukkovelkakirjalainat 743 043 663 629   766 069 683 863   Taso 2
Lainat rahoituslaitoksilta 115 404 107 879   138 942 129 541   Taso 2
  858 446 771 508 73% 905 011 813 404 75%  
               
Lyhytaikaiset              
Joukkovelkakirjalainat 20 848 20 104   102 112 101 587   Taso 2
Lainat rahoituslaitoksilta 23 855 22 600   23 817 22 474   Taso 2
Muut lainat / Yritystodistukset (kansainväliset ja kotimaiset) 245 183 245 387   145 116 145 243   Taso 2
  289 886 288 091 27% 271 045 269 304 25%  
Yhteensä 1 148 332 1 059 598 100% 1 176 057 1 082 707 100%  
               

Lainojen käyvät arvot pohjautuvat rahavirtojen nykyarvoihin. Eri valuutoissa nostetut lainat on arvostettu kunkin valuutan korkokäyrän perusteella nykyarvoon. Diskonttokorkoon on lisätty yritys- ja lainakohtainen riskipreemio. Valuuttamääräiset lainat on muutettu euroiksi tilinpäätöspäivänä EKP:n julkaisemaan valuuttakurssiin.

Velan erääntymisprofiili
15. LAINOIHIN SISÄLTYVÄT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT, 1 000 € 2018 2017
Valuutta Nimellisarvo Eräpäivä Korko Tasearvo  
EUR 50 000 20.09.2020 vaihtuvakorkoinen 50 000 50 000
EUR 30 000 19.09.2022 vaihtuvakorkoinen 30 000 30 000
EUR 30 000 11.09.2023 2,71% 30 000 30 000
EUR 300 000 03.04.2024 3,50% 299 222 299 089
EUR 100 000 23.11.2027 1,125% 99 355  99 286
EUR 25 000 27.03.2028 2,71% 25 000 25 000
EUR 10 000 12.09.2028 3,27% 10 000 10 000
EUR 80 000 24.04.2029 2,95% 80 000 80 000
EUR 30 000 30.05.2029 2,89% 30 000 30 000
        653 577 653 376
           
NOK 200 000 12.11.2019 5,37% 20 104 20 325
NOK 100 000 16.09.2025 4,31% 10 052 10 162
        30 156 30 487
           
SEK 1 000 000 19.11.2018 vaihtuvakorkoinen   101 587
          101 587
Joukkovelkakirjalainat, pitkäaikaiset yhteensä       663 629 683 863
Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikaiset yhteensä       20 104 101 587
Yhteensä       683 733 785 449

Yhtiö määrittää nettovelat taseen rahavarojen, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen ja lainojen erotuksena. Nettovelkojen kehitystä seurataan aktiivisesti.

16. LAINOJEN TÄSMÄYTYSLASKELMA, 1 000 €
  Lainat vuoden kuluessa Lainat yli vuoden kuluttua Yhteensä
Lainat 1.1.2017 264 865 842 866 1 107 731
Rahoituksen rahavirrat -123 806 100 000 -23 806
Valuuttakurssioikaisut - 842 210 -632
Muut muutokset, joihin ei liity maksua   -586 -586
Siirto lyhytaikaisiin lainoihin 129 086 -129 086  
Lainat 31.12.2017 269 304 813 404 1 082 707
Rahoituksen rahavirrat -28 816   -28 816
Valuuttakurssioikaisut 2 108§ 3 399 5 506
Muut muutokset, joihin ei liity maksua   201 201
Siirto lyhytaikaisiin lainoihin 45 496 -45 496  
Lainat 31.12.2018 288 091 771 508 1 058 598
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat likvidejä sijoituksia joilla käydään kauppaa toimivilla markkinoilla.
Nettovelkojen täsmäytyslaskelma, 1 000 €   2017 2016
Rahavarat   20 303 21 939
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat   63 465 57 790
Lainat – vuoden kuluessa takaisin maksettavat   269 304 264 865
Lainat – yli vuoden kuluttua takaisin maksettavat   813 404 842 866
Nettovelat   998 939 1 028 002
Pääomat ja nettovelkaantuminen

Korkotuotot ja -kulut lainoista ja muista saamisista muodostuvat seuraavasti:

17. KORKOTUOTOT JA -KULUT LAINOISTA JA MUISTA SAAMISISTA, 1 000 € 2018 2017
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 46 312
Korkotuotot rahavaroista ja pankkitalletuksista 124 166
Osinkotuotot 0 5
  170 483
     
Korkokulut lainoista -20 898 -21 843
Nettokorkokulut korko- ja valuuttajohdannaisista 4 553 4 752
Voitot johdannaisten käypään arvoon arvostamisesta 2 790 656
Tappiot johdannaisten käypään arvoon arvostamisesta -1 917 -6 477
Nettovaluuttakurssierot lainoista, johdannaisista ja valuuttatileistä -59 -115
Muut rahoituskulut -895 -1 457
  -16 426 -24 484
     
Aktivoidut korkokulut, vieraan pääoman menot;    
rahoitusmenokerroin 2 % (liitetieto 11) 1 042 1 223
     
Yhteensä -15 213 -22 778
     

Velkojen markkinariskien hallinta
Fingridin velat ovat sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoisia ja niitä on laskettu liikkeeseen useassa valuutassa. Näin ollen ne altistavat yhtiön rahavirran korkoriskille ja valuuttariskille. Fingrid käyttää johdannaissopimuksia suojautumiseen näiltä riskeiltä. Yhtiö pitää lähtökohtaisesti liikkeelle lasketut lainat maturiteettiin saakka eikä siten arvosta taseessa lainoja käypään arvoon tai suojaudu käyvän arvon korkoriskiltä. Sallitut suojausinstrumentit on määritelty rahoitustoiminnan politiikassa ja valittu siten, että ne suojaavat mahdollisimman tehokkaasti kyseisiltä riskeiltä.

Yhtiön toimintavaluutta on euro. Lähtökohtaisesti valuuttariskit ja vieraan valuutan korkoriski suojataan täysimääräisesti. Kustannustehokkuussyistä voidaan jättää suojaamatta riskin määrä, joka realisoituessaan on enintään viisi miljoonaa euroa.

Transaktioriski

Lainat alkuperäisessä valuutassa

Yhtiö laskee liikkeelle velkakirjoja kansainvälisillä ja kotimaisilla raha- ja lainapääomamarkkinoilla. Yhtiön lainat jakautuvat euro- ja ei-euromääräisiin valuuttoihin ja kaikki valuuttamääräiset velat ja niihin liittyvät korkovirrat suojataan valuuttariskeiltä. Valuuttasuojaus tehdään aina täysimääräisesti kunkin velkakirjan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Yhtiö käyttää valuutan- ja koronvaihtosopimuksia velkakirjojen valuuttakurssi- ja korkoriskin suojaamiseksi.

Yhtiön liiketoimintoihin liittyvät valuuttariskit ovat vähäiset ja ne on pääosin suojattu. Liiketoiminnan transaktioriskien suojaamiseksi yhtiö on tilikauden aikana käyttänyt valuuttatermiinejä. Johdannaisten yhteenveto on esitetty liitetiedossa 23.

Rahoituskulut

Korkoriski

Yhtiöllä on vain euromääräistä korkoriskiä yhtiön liiketoiminnasta, varoista ja lainoista. Lainat ovat sekä pääomien ja korkomaksujen osalta täysin valuuttasuojatut ja rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ovat euromääräiset. 

Korkoriskin hallinnassa optimoidaan Energiaviraston määrittelemän regulaatiomallin kautta tuleva liiketoiminnan korkoriski (riskitön korko ns. WACC-mallissa, ks. infolaatikko alla) yhdessä yhtiön nettovelan korkoriskin kanssa. 

Liiketoiminnan korkoriski voidaan suojata osittain tai kokonaan suhteessa sähköverkkotoimintaan sitoutuneeseen oikaistuun pääomaan. Yhtiön hallitus päättää aina erikseen mahdollisesta liiketoiminnan korkoriskin suojauksesta. Liiketoimintaan sisältyvää korkoriskiä ei ole suojattu vuonna 2018. Fingridin liiketoiminnan korkoriski aiheutuu WACC-mallin riskittömän koron muutoksista. Jos riskitön korko nousee/laskee prosenttiyksikön, niin verojen jälkeinen WACC nousee/laskee 0,9%.

Lainasalkun korkoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida korkokustannukset pitkällä aikavälillä. Tarkoitus on, että lainasalkun bruttokorkopositio (johdannaiset ja velat) pidetään keskimääräiseltä korkosidonnaisuusajaltaan noin kahdentoista (12) kuukauden mittaisena. Lainasalkun korkoriski syntyy markkinakorkojen heilunnasta mikä laskee tai nostaa yhtiön vaihtuvakorkoisten lainojen vuosittaisia korkokustannuksia. Markkinakorkojen noustessa (laskiessa) vaihtuvakorkoisten lainojen korkokustannukset kasvavat (pienenevät). Tämä on ns. rahavirtariski, jota yhtiö suojaa johdannaisilla. Lainasalkun korkoriskin herkkyyttä mitataan Cash Flow at Risk (CFaR) tyyppisellä mallilla, josta Fingridillä on käytössä Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) - malli. Mallin keskeiset parametrit ovat 3kk ja 6kk Euribor- korot, joiden historiallisten aikasarjojen perusteella simuloidaan Fingridin lainasalkun korkokuluja eteenpäin katsovasti. Positio, josta herkkyysanalyysi on laskettu sisältää konsernin kaikki korolliset lainat, lainasalkun johdannaiset ja ostetut korko-optiot, joilla suojaudutaan äkillisiä koron muutoksia vastaan. Mallin mukaan Fingridin korkokulut tulevat 95% (99%) todennäköisyydellä olemaan enintään 18 (19) miljoonaa euroa seuraavan 12 kuukauden aikana.


 Kohtuullisen tuottoasteen määrittely sääntelyssä ja liiketoiminnan korkoriski
Verkkotoimintaan sitoutuneelle oikaistulle pääomalle hyväksyttävän kohtuullisen tuottoasteen määrittämisessä käytetään pääoman painotetun keskikustannuksen mallia (Weighted Average Cost of Capital, eli WACC -malli). WACC-malli ilmaisee yrityksen käyttämän pääoman keskimääräisen kustannuksen, jossa painoina ovat oman ja vieraan pääoman suhteelliset arvot. Oman pääoman ja korollisen vieraan pääoman kustannusten painotetun keskiarvon avulla lasketaan koko pääoman kustannus eli sääntelyn mukainen kohtuullinen tuottoaste. Kohtuullinen tuotto lasketaan kertomalla verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma WACC:lla.

WACC post-tax = kohtuullinen tuottoaste yhteisöverojen jälkeen
CE = oman pääoman kohtuullinen kustannus
CD = korollisen vieraan pääoman kohtuullinen kustannus
E = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma
D = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma
yvk = voimassa oleva yhteisöverokanta
 
Rr = riskitön korkokanta
DP = vieraan pääoman riskipreemio


Rr = riskitön korkokanta
β velallinen = velallinen beeta-kerroin
Rm = markkinoiden keskimääräinen tuotto
Rm – Rr = markkinariskipreemio
LP = likvidittömyyspreemio

Tämän jälkeen edellä mainittu verojen jälkeinen kohtuullinen tuottoaste oikaistaan voimassaolevalla yhteisöverokannalla. Näin  saadaan laskettua  veroja edeltävä kohtuullinen tuottoaste.

WACC pre-tax = yhteisöveroja edeltävä kohtuullinen tuottoaste

Verkonhaltijalle sovelletaan kiinteää pääomarakennetta, jossa korollisen vieraan pääoman painoarvo on 50% ja oman pääoman 50%. Yhteisöveroja edeltävä (pre-tax) kohtuullinen tuottoaste lasketaan seuraavasti

Rk, pre-tax  = kohtuullinen tuotto ennen yhteisöveroja, euroa
WACC pre-tax = kohtuullinen tuottoaste, prosenttia
E = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu oma pääoma, euroa
D = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu korollinen vieras pääoma, euroa
E + D = verkkotoimintaan sitoutunut oikaistu pääoma, euroa


wacc taulukko

*Päivitetään vuoden 2019 lopussa valvontajaksolle 2020-2023 pohjautuen Bloombergin korkoindekseihin A-BBB luottoluokiteltujen infrastruktuurisektorin yhtiöistä


Maksuvalmiusriski
Fingrid altistuu maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskille erääntyvien lainojen, maksujen ja liiketoiminnan kassavirran vaihteluista johtuen. Yhtiön maksuvalmius tulee järjestää siten, että tulevan 12 kuukauden periodin jälleenrahoitustarve pystytään kattamaan 110 prosenttisesti likvideillä varoilla (rahavarat ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat) ja käytettävissä olevilla pitkäaikaisilla sitovilla luottolupauksilla.  

Yhtiöllä on 11.12.2015 allekirjoitettu 300 miljoonan euron valmiusluotto. Valmiusluoton laina-aika on viisi vuotta, minkä lisäksi yhtiöllä on kaksi yhden vuoden jatko-optiota laina-aikaan, jotka molemmat ovat käytetty. Nämä pidensivät valmiusluoton laina-aikaa 11.12.2022 asti. Valmiusluotto on sitova ja nostamaton. Lisäksi yhtiöllä on käytössään yhteensä 50 miljoonan euron ei-sitovat tililimiitit.

Jälleenrahoitusriskiä hallitaan rakentamalla tasainen erääntymisprofiili siten, että pitkäaikaisten lainojen osuus yksittäisenä vuonna on alle 30 prosenttia kokonaisvelasta ja että yhtiön lainasalkun keskimaturiteetin on oltava vähintään kolme vuotta. Jälleenrahoituksen varmistamiseksi yhtiö hyödyntää monipuolisesti eri rahoituslähteitä. Yhtiön korkea luottoluokitus ja hyvät pankki- sekä sijoittajasuhteet mahdollistavat hyvän pääsyn lainapääomamarkkinoille ja siten minimoivat velan jälleenrahoitusriskin ja rahoituskustannukset.

Rahoitustoiminnan vastapuoliriskiä aiheuttavat vastapuolet ovat sijoittamiseen liittyvät vastapuolet (esimerkiksi rahamarkkinarahastot), johdannaissopimusten vastapuolet ja pankkivastapuolet. Yhtiö minimoi vastapuoliriskejä. Pääsääntöisesti luottoluokituskategoriat määrittävät vastapuolilimiitin määrän.

Sopimuksiin perustuvat lainojen lyhennykset ja korkokulut, esitetään seuraavassa taulukossa. Vaihtuvakorkoisten lainojen korkoprosentit on määritetty käyttäen nollakuponkikäyrää. Lyhennykset ja korkosummat eivät ole diskontattuja arvoja. Koronvaihtosopimuksista aiheutuvat rahoituskulut suoritetaan usein nettomääräisinä, sopimusten luonteesta riippuen. Seuraavassa taulukossa ne on esitetty bruttomääräisinä.

18. LAINOJEN LYHENNYKSET JA KORKOMAKSUT SEKÄ RAHOITUSJOHDANNAISTEN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT MAKSUT JA SAATAVAT, JOTKA SUORITETAAN KÄTEISVAROINA, 1 000 €
                 
31.12.2018   2019 2020 2021 2022 2023 2024- Yhteensä
Joukkovelkakirjalainat -lyhennykset 20 104 50 000   30 000 30 000 553 629 683 733
  -korot 18 377 17 222 17 234 17 293 17 102 40 247 127 475
Lainat rahoituslaitoksilta -lyhennykset 21 662 17 662 17 662 17 662 17 662 37 229 129 541
  -korot 2 486 2 088 1 820 1 562 1 216 1 311 10 483
Yritystodistukset -lyhennykset 245 000           245 000
Tililimiitit -maksut 938           938
Valuutanvaihtosopimukset -maksut 23 891 49 77 115 152 12 922 37 205
Koronvaihtosopimukset -maksut 924 328 658 1 102 1 555 7 771 12 338
Valuuttatermiinit -maksut 198 350 300 1 000 1 500 900 4 248
Yhteensä   333 579 87 699 37 751 68 734 69 188 654 009 1 250 961
Valuutanvaihtosopimukset -saatavat 21 617 433 433 433 433 10 918 34 268
Koronvaihtosopimukset -saatavat 5 152 5 082 4 810 4 448 3 601 7 689 30 784
Valuuttatermiinit -saatavat 196 351 301 1 011 1 533 926 4 318
Yhteensä   26 965 5 867 5 544 5 893 5 568 19 534 69 370
Yhteensä   306 614 81 833 32 206 62 841 63 621 634 475 1 181 591
                 
31.12.2017   2018 2019 2020 2021 2022 2023- Yhteensä
Joukkovelkakirjalainat -lyhennykset 101 587 20 325 50 000   30 000 583 538 785 449
  -korot 18 635 18 404 17 559 17 416 17 386 57 364 146 765
Lainat rahoituslaitoksilta -lyhennykset 21 662 21 662 17 662 17 662 17 662 54 892 151 203
  -korot 2 848 2 512 2 317 2 038 1 695 2 691 14 102
Yritystodistukset -lyhennykset 145 000           145 000
Tilitiimit -maksut 811           811
Valuutanvaihtosopimukset -maksut 107 753 23 928 97 140 174 13 193 145 286
Koronvaihtosopimukset -maksut 2 355 1 105 908 1 365 1 712 10 625 18 070
Valuuttatermiinit -maksut 1 270           1 270
Yhteensä   401 923 87 936 88 544 38 622 68 629 722 302 1 407 956
Valuutanvaihtosopimukset -saatavat 103 397 21 854 438 438 438 11 476 138 041
Koronvaihtosopimukset -saatavat 5 181 5 014 4 584 4 185 3 953 10 846 33 764
Valuuttatermiinit -saatavat 1 167           1 167
Yhteensä   109 745 26 868 5 022 4 622 4 391 22 323 172 972
Yhteensä   292 178 61 068 83 522 34 000 64 238 699 979 1 234 984
             

 Laadintaperiaatteet

Lainat
Nostetut lainat merkitään alun perin taseeseen käypään arvoon transaktiomenoilla vähennettyinä. Transaktiomenoja ovat yli- ja alihinnat sekä järjestely-, välitys- ja hallinnolliset palkkiot jotka liittyvät välittömästi lainojen nostoon. Myöhemmin lainat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon; saadun määrän ja takaisin maksettavan määrän välinen erotus merkitään tuloslaskelmaan efektiivisen koron menetelmällä laina-ajan kuluessa. Lainat kirjataan pois taseesta, kun ne erääntyvät ja maksetaan takaisin.

Lainalimiiteistä maksettavat palkkiot kirjataan lainaan liittyvinä transaktiomenoina siltä osin kuin limiitin käyttäminen osaksi tai kokonaan on todennäköistä. Tällöin palkkio aktivoidaan taseeseen, kunnes laina nostetaan. Jos ei ole näyttöä siitä, että limiittiin kuuluvat lainat tullaan todennäköisesti nostamaan osaksi tai kokonaan, palkkio aktivoidaan maksuvalmiuspalveluista suoritettuna ennakkomaksuna ja jaksotetaan kyseisen limiitin voimassaoloajalle.