Rahavarat ja muut rahoitusvarat

6.4 Rahavarat ja muut rahoitusvarat
19. RAHAVARAT, 1 000 € 2018 2017
Pankkitilit ja käteisvarat 13 922 10 303
Yhteensä 13 922 10 303
20. MUUT RAHOITUSVARAT, 1 000 € 2018 2017 Hierarkian taso
Lyhyen koron rahastot 56 881 56 966 Taso 1
Yritystodistukset 4 498 6 499 Taso 2
Pankkitalletukset yli 3kk 10 000 10 000 Taso 2
Yhteensä 71 380 73 465  


 Laadintaperiaatteet

Rahavarat
Taseen rahavarat muodostuvat käteis- ja tilivaroista sekä pankkitalletuksista, joiden alkuperäinen maturiteetti on enintään kolme kuukautta. Rahavirtalaskelman rahavaroihin luetaan lisäksi käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat. Rahavarat kirjataan pois taseesta, kun ne erääntyvät, myydään tai muutoin luovutetaan.

Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat
Tähän ryhmään sisältyy kaupankäyntitarkoituksessa pidettäviä rahoitusvaroja. Tähän ryhmään luokiteltujen rahoitusvarojen ryhmä sisältää lyhytaikaisia rahamarkkina-arvopapereita (sijoitus- yritys- ja kuntatodistuksia) sekä lyhytaikaisia sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat merkitään selvityspäivänä taseeseen käypään arvoon. Tämän jälkeen rahoitusvarat arvostetaan jokaisena raportointipäivänä käypään arvoon ja niiden arvonmuutos kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Myös johdannaiset kuuluvat tähän ryhmään, mutta esitetään taseessa omilla riveillään. Johdannaisten laadintaperiaatteet on esitetty luvussa 6.6.

Myytävissä olevat sijoitukset
Fingridillä ei ole myytävissä oleviksi sijoituksiksi luokiteltuja rahoitusvaroja.

Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun ne erääntyvät, myydään tai muutoin luovutetaan niin että niihin liittyvät riskit ja edut ovat siirtyneet.