Yhteenveto rahoitusvaroista, rahoitusveloista ja johdannaisista

Fingridin rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin jaoteltuina muodostuvat seuraavasti:

22. RAHOITUSVARAT JA -VELAT ARVOSTUSRYHMITTÄIN, 1 000 €
Tase-erä 31.12.2018 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat/velat Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat/velat Yhteensä Liitetieto
           
Pitkäaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 22 837     22 837 23
Sähköjohdannaiset 9 643     9 643 23
Lainasaamiset     1 750 1 750  
Lyhytaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 718     718 23
Sähköjohdannaiset 17 856     17 856 23
Myyntisaamiset ja muut saamiset     95 271 95 271 3
Muut rahoitusvarat 56 881   14 498 71 380 20
Rahavarat     13 922 13 922 19
Rahoitusvarat yhteensä: 107 936   125 441 233 378  
           
Pitkäaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     771 508 771 508 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 7 390     7 390 23
Lyhytaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     288 091 288 091 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 4 011     4 011 23
Sähköjohdannaiset 3     3 23
Ostovelat ja muut velat     40 413 40 413 7
Rahoitusvelat yhteensä 11 404   1 100 012 1 111 415  
           
Tase-erä 31.12.2017 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat/velat Myytävissä olevat rahoitusvarat Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat/velat Yhteensä Liitetieto
Pitkäaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 25 097     25 097 23
Sähköjohdannaiset 2 665     2 665 23
Lainasaamiset     4000 4000  
Lyhytaikaiset rahoitusvarat:          
Korko- ja valuuttajohdannaiset 5     5 23
Sähköjohdannaiset 240     240 23
Myyntisaamiset ja muut saamiset     90 330 90 330 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 73 465     73 465 20
Rahavarat     10 303 10 303 19
Rahoitusvarat yhteensä: 101 472   104 633 206 105  
           
Pitkäaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     813 404 813 404 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 12 387     12 387 23
Lyhytaikaiset rahoitusvelat:          
Lainat     269 304 269 304 14
Korko- ja valuuttajohdannaiset 6 945     6 945 23
Sähköjohdannaiset 1 244     1 244 23
Ostovelat ja muut velat     46 818 46 818 7
Rahoitusvelat yhteensä 20 576   1 129 526 1 150 102  

Fingrid käyttää johdannaisia ainoastaan suojaamistarkoituksessa, vaikka suojauslaskentaa ei sovelletakaan. Ennen kaupantekoa on kahdenkeskisissä johdannaissopimuksissa oltava voimassa oleva puitesopimus (ISDA). ISDA -sopimuksen mukaisesti sopimuksen alaiset johdannaiset voidaan netottaa ehdollisissa tilanteissa kuten sopimusrikkomus tai konkurssi. Yhtiöllä oli ISDA:n mukaisesti netotettavissa olevia johdannaisia yhteensä käyvältä arvoltaan 14,3 milj. euroa vuonna 2018 (7,6). Pörssien kautta välitettyjen sähkötermiinien markkina-arvon kattamiseksi Fingrid asettaa vakuuden. Sähkön hintariskin hallinta on kuvattu luvussa 4.7. Korko- ja valuuttariskin suojaus on kuvattu luvussa 6.3.

Yhtiön johdannaistransaktiot koostuvat lainasalkkua suojaavista koronvaihtosopimuksista ja koron- ja valuutanvaihtosopimuksista sekä ostetuista optioista, joilla suojataan lainasalkku äkillistä lyhyiden korkojen muutosta vastaan. Termiinisopimuksilla kiinnitetään ei-euromääräisten liiketoiminnan sopimusten valuuttakurssi. Sähköfutuurit- ja termiinit on tehty tulevien häviösähkön hankintojen hintariskin suojaamistarkoituksessa.

23. Johdannaisinstrumentit, 1000 €
  2018 2017 Hierarkian taso
Korko- ja valuutta-
johdannaiset
Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo Nimel-lisarvo Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo Nimel-lisarvo  
31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17  
Valuutan- ja koronvaihto-
sopimukset
2 571 -6 888 -4 316 36 237 3 837 -12 660 -8 822 143 544 Taso 2
Valuuttatermiinit  7 -5 1 5 150    -123 -123 1 167 Taso 2
Koronvaihto-sopimukset 23 575 -5 087 18 488 325 000 23 209 -7 487 15 722 430 000 Taso 2
Ostetut korko-optiot 126   126 620 000 787   787 571 587 Taso 2
Yhteensä 26 279 -11 980 14 300 986 387 27 833 -20 270 7 563 1 146 298  
Sähköjohdannaiset Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo TWh Käypä arvo pos. Käypä arvo neg. Käypä nettoarvo TWh  
31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.18 31.12.17 31.12.17 31.12.17 31.12.17  
Sähköfutuurit, NASDAQ OMX Commodities 12 383 -385 11 997 1,87  1 010  -135  875 1,13 Taso 1
Sähkötermiinit, NASDAQ OMX Commodities 27 500 -3 27 496 2,58 2 905 -1 244 1 661 3,75 Taso 1
Yhteensä 39 883 -389 39 494 4,45 3 915 -1 379 2 536 4,88  
                   

Käypä nettoarvo osoittaa johdannaisten realisointituloksen, jos johdannaiset olisi suljettu vuoden 2018 viimeisenä kaupankäyntipäivänä. Käypä nettoarvo ei ole johdettavissa taseen nettojohdannaisvelkaan tai -saamiseen, koska tässä esityksessä huomioidaan siirtyvät korot.
Seuraava kuvio havainnollistaa yhtiön kaikkien valuutta- ja korkojohdannaisten käyvän nettoarvon ja sen muutoksen vuonna 2018.

Rahoitusjohdannaisten arvonmuutos

Fingridin häviösähkön hintasuojauksen tarkoituksena on vähentää markkinahintojen vaihtelun vaikutusta häviösähkön hankintakustannukseen ja antaa riittävää ennakoitavuutta, jotta kantaverkkopalvelun hintatasoon kohdistuvat vuotuiset muutospaineet olisivat häviösähkökustannusten osalta maltillisia. Fingridin häviösähkön hintasuojauksessa käytettyjen sähköfutuurien liikevoittoon kirjattu käyvän arvon muutos oli 37,0 miljoonaa euroa positiivinen (9,1 miljoonaa euroa positiivinen). Sähköfutuurien käyvän arvon vaihtelu saattaa olla huomattavaa. Positiivinen tulosvaikutus johtui nousseen sähkön spot-hinnan vaikutuksesta sähköfutuurien käypään arvoon. Fingrid pitää hankkimansa futuurit koko maturiteetin.

Sähköfutuurien käyvän arvon herkkyyttä sähkön hintaan mitataan 10 prosentin muutoksena markkinahinnassa tilinpäätöshetkellä avoinna oleville sähköjohdannaissopimuksille. Sähkön markkinahinnan 10 prosentin nousu/lasku vaikuttaisi konsernin tulokseen ennen veroja 12,3 miljoonaa euroa positiivisesti / 12,3 miljoonaa euroa negatiivisesti.

Seuraava kuvio havainnollistaa yhtiön sähköfutuurien käyvän nettoarvon ja sen muutoksen vuonna 2018.

sähköfuurien

 Laadintaperiaatteet

IFRS 9 -standardin käyttöönotto, voimaan 1.1.2018
IFRS 9 Rahoitusinstrumentit korvasi IAS 39 –standardin 1.1.2018 ja IFRS 9 –standardin käyttöönotolla ei ollut olennaista vaikutusta yhtiön raportoimaan taloudelliseen asemaan ja tulokseen.

Rahoitusvarojen ja  -velkojen luokittelu
Konsernissa rahoitusvarat ja –velat on luokiteltu konsernin liiketoimintamallin perusteella IFRS 9 standardin mukaisesti.
Luokittelu tapahtuu liiketoimintamallin tavoitteen sekä sijoitusten sopimusperusteisten rahavirtojen perusteella tai soveltamalla käyvän arvon vaihtoehtoa alkuperäisen hankinnan yhteydessä. 

Muut rahoitusvarat voivat sisältää sijoituksia lyhytaikaisiin rahamarkkina-arvopapereihin (yritys-, sijoitus-, ja kuntatodistuksiin),  yli kolmen kuukauden mittaisia talletuksia sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin.

Sijoitukset lyhyen koron rahastoihin on luokiteltu ja kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti eikä IFRS 9 voimaantulo aiheuttanut muutoksia arvostusperiaatteisiin.

Sijoitukset lyhytaikaisiin rahamarkkina-arvopapereihin luokitellaan ja kirjataan jaksotettuun hankintamenoon yhtiön soveltaman liiketoimintanallin mukaisesti. Tavoitteena on pitää sijoitukset eräpäivään asti ja kerätä sopimukseen perustuvat rahavirrat, jotka koostuvat pääoman ja koron maksuista. Aikaisemmin rahamarkkina-arvopaperit on kirjattu käypään arvoon tulosvaikutteisesti, mutta muutoksella ei ole ollut olennaista vaikutusta yhtiön taloudelliseen tulokseen. 

Pankkitalletukset, joiden pituus on yli kolme kuukautta, kirjataan jaksotettuun hankintamenoon.

Konserni tekee arvonalentumiseen liittyvää arviointia jokaisen yksittäisen instrumentin kohdalla aktiivisesti ja kriteerien toteutuessa mahdollinen arvonalentuminen kirjataan tulosvaikutteisesti. Rahoitusvelkojen kirjanpitokäsittely ei ole muuttunut ja ne kirjataan kuten aikaisemminkin jaksotettuun hankintamenoon. Taseesta pois kirjaamista koskevat säännöt on siirretty muuttumattomina standardista IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen.

Konserni ei sovella suojauslaskentaa ja IFRS 9 –standardin mukaiset suojauslaskentaa koskevat säännöt eivät vaikuta yhtiön kirjanpitokäsittelyyn.

Rahavarat
Rahavarat koostuvat käteisvaroista ja lyhytaikaisista pankkitalletuksista, joiden maturiteetti on alle kolme kuukautta.

Konserni sovelsi IFRS 9 sallimaa poikkeusta eikä vertailutietoja ole oikaistu takautuvasti.


 


 Laadintaperiaatteet

Johdannaisinstrumentit
Johdannaiset kirjataan alun perin johdannaissopimuksen solmimispäivän käypään arvoon, ja sen jälkeen ne arvostetaan käypään arvoon. Johdannaisten käyvän arvon muutokset kirjataan tulokseen. Yhtiö solmii johdannaissopimuksia vain suojautuakseen riskeiltä Yritystalouden periaatteiden ja Rahoitustoiminnan politiikan sekä häviösähköpolitiikan mukaisesti.

Sähköfutuurit
Yhtiö solmii sähköfutuurisopimuksia suojatakseen häviösähköennusteen mukaisen sähkön hankinnan hintariskiä. Fingrid lopetti sähköfutuurien suojauslaskennan vuoden 2014 alusta, minkä johdosta sähköfutuurien koko arvonmuutos on kirjattu ja kirjataan jatkossa tuloslaskelmaan.

Korko- ja valuuttajohdannaiset
Yhtiö solmii johdannaissopimuksia suojatakseen rahoitusriskejä (korko- ja valuuttapositiota) hallituksen hyväksymän Yritystalouden  periaatteiden mukaisesti. Fingrid ei sovella suojauslaskentaa näiden johdannaisten osalta. Johdannaisvara tai -velka merkitään kirjanpitoon alun perin käypään arvoon. Tilinpäätöspäivänä johdannaiset arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos merkitään suoraan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin ja  kuluihin.

Johdannaisten käyvät arvot tilinpäätöspäivänä perustuvat eri laskentamenetelmiin. Valuuttatermiinit on arvostettu termiinihintoihin. Koron- ja valuutanvaihtosopimukset on arvostettu kunkin valuutan korkokäyrän perusteella nykyarvoon. Korko-optiot on arvostettu markkinoilla yleisesti käytettyjen optiohinnoittelumallien mukaisesti.