Emoyhtiön tase

8.2 Emoyhtiön tase
VASTAAVAA   31.12.2018 31.12.2017
  Liitetieto
Aineettomat hyödykkeet:      
Muut aineettomat hyödykkeet 12 77 600 740,48 79 273 488,45
    77 600 740,48 79 273 488,45
Aineelliset hyödykkeet 13    
Maa- ja vesialueet   16 749 396,17 15 974 431,21
Rakennukset ja rakennelmat   226 260 218,96 209 719 017,99
Koneet ja kalusto   551 598 765,91 560 151 242,49
Voimajohdot   743 255 086,72 770 540 624,65
Muut aineelliset hyödykkeet   117 516,35 117 516,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat   59 596 188,98 83 656 395,80
    1 597 577 173,09 1 640 159 228,49
Sijoitukset: 14    
Osuudet saman konsernin yrityksissä   843 310,86 507 063,77
Osuudet omistusyhteysyrityksissä   8 587 578,95 8 587 578,95
Muut osakkeet ja osuudet   2 367 590,36 2 096 934,13
    11 191 576,85 11 191 576,85
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ   1 686 976 393,74 1 730 624 293,79
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Vaihto-omaisuus 15 12 390 535,52 13 528 910,29
Saamiset      
Pitkäaikaiset      
Lainasaamiset konserniyrityksiltä 16 9 142 044,28 5 000 000,00
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 16 1 750 000,00 4 000 000,00
Laskennalliset verosaamiset 10 10 788 284,51 8 846 460,43
    21 680 328,79 17 846 460,43
       
Lyhytaikaiset      
Myyntisaamiset   82 960 650,88 75 073 908,08
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 17 377 781,29 833 329,87
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 18 1 290 832,94 3 934 309,64
Muut saamiset   1 463 140,20 1 447 709,38
Siirtosaamiset 19,20 9 489 162,82 11 866 139,02
    95 581 568,13 93 155 395,99
       
Rahoitusarvopaperit 21 70 980 070,94 72 968 050,83
Rahat ja pankkisaamiset 21 13 921 698,15 10 302 954,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   214 554 201,53 207 801 771,65
VASTAAVAA YHTEENSÄ   1 901 530 595,27 1 938 426 065,44
VASTATTAVAA   31.12.2018 31.12.2017
  Liitetieto
       
OMA PÄÄOMA 22    
Osakepääoma   55 922 485,55 55 922 485,55
Ylikurssirahasto   55 922 485,55 55 922 485,55
Edellisten tilikausien voitto   27 794 652,75 77 954 261,01
Tilikauden voitto   194 570 313,15 123 358 401,74
       
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   334 209 937,00 313 157 633,85
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 23 398 896 757,27 448 896 757,27
PAKOLLISET VARAUKSET 30 1 424 146,78 1 474 146,78
       
VIERAS PÄÄOMA      
       
Pitkäaikainen      
Joukkovelkakirjalainat 24,25 667 511 729,99 691 236 522,43
Lainat rahoituslaitoksilta   107 878 787,88 129 541 125,54
    775 390 517,87 820 777 647,97
Lyhytaikainen      
Joukkovelkakirjalainat 24 23 724 792,54 107 307 651,26
Lainat rahoituslaitoksilta   22 600 144,82 22 473 741,62
Ostovelat   20 725 047,34 25 308 354,72
Velat saman konsernin yrityksille 26 2 880 243,07 1 157 812,70
Velat omistusyhteysyrityksille 27 2 226 105,94 3 375 839,59
Muut velat 28 265 127 089,56 162 224 988,65
Siirtovelat 29 54 325 813,08 32 271 491,03
    391 609 236,35 354 119 879,57
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   1 166 999 754,22 1 174 897 527,54
VASTATTAVAA YHTEENSÄ   1 901 530 595,27 1 938 426 065,44