Emoyhtiön rahavirtalaskelma

8.3 Emoyhtiön rahavirtalaskelma
    1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
  Liitetieto
Liiketoiminnan rahavirrat:      
Tilikauden voitto 22 194 570 313,15 123 358 401,74
Oikaisut:      
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa 33 44 254 156,25 103 404 458,81
Korkokulut ja muut rahoituskulut   21 712 026,29 23 205 080,13
Korkotuotot   -4 547 332,31 -4 767 603,36
Osinkotuotot   -644 876,60 -1 257 688,06
Verot   48 450 162,82 30 567 832,63
Käyttöpääoman muutokset:      
Myynti- ja muiden saamisten muutos   -5 029 980,04 -9 443 145,18
Vaihto-omaisuuden muutos   1 138 374,77 -1 259 792,59
Osto- ja muiden velkojen muutos   10 796 432,05 4 185 979,27
Pullonkaulatuotot   29 632 292,62 25 752 020,51
Varausten muutos   -50 000,00 -6 800,00
Maksetut korot   -17 431 549,87 -19 012 238,47
Saadut korot   446 885,85 415 917,88
Maksetut verot 10 -37 281 373,19 -41 871 316,36
Liiketoiminnan nettorahavirta   286 015 531,79 233 271 106,95
       
Investointien rahavirrat:      
       
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 13 -89 930 983,87 -101 357 371,07
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin 12 -5 491 663,99 -5 893 088,91
Investoinnit muihin sijoituksiin 14 -606 903,32 -131 620,68
Luovutustulot muista sijoituksista 14   118 990,19
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 13 13 745 399,31 543 925,81
Myönnetyt lainat   -4 000 000,00 -2 120 610,67
Saadut osingot 9 644 876,60 1 257 688,06
Investointien nettorahavirta   -83 889 275,27 -107 582 087,27
Rahoituksen rahavirrat:      
Lyhytaikaisten lainojen nostot   542 636 150,22 451 535 449,76
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut   -440 527 216,90 -425 554 006,96
Pitkäaikaisten lainojen nostot     100 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut   -129 086 415,69 -149 732 292,07
Maksetut osingot 22 -173 518 010,00 -97 999 992,05
       
Rahoituksen nettorahavirta   -200 495 492,37 -121 750 841,32
Raha- ja rahoitusvarojen muutos   1 630 764,15 3 938 178,36
Raha- ja rahoitusvarat tilikauden alussa   83 271 004,94 79 332 826,58
Raha- ja rahoitusvarat tilikauden lopussa 21 84 901 769,09 83 271 004,94