Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Fingrid Oyj:n tilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolain mukaisesti (Finnish Accounting Standards, FAS). Tilinpäätöksen erät on arvostettu alkuperäisen hankintamenon perusteella.

Ulkomaan valuutan määräiset erät

Ulkomaan valuutan määräiset kaupalliset tapahtumat ja rahoituserät kirjataan tapahtumapäivänä Euroopan keskuspankin keskikurssiin. Korolliset velat ja saatavat ja niiden suojaukset arvostetaan tilinpäätöksessä Euroopan keskuspankin julkaisemaan tilinpäätöspäivän keskikurssiin. Eräpäivänä korollisista veloista ja saatavista ja niitä vastaavista suojauksista aiheutuvat kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Kaupallisen valuuttavirran suojaamiseen käytetyistä johdannaisista syntyvät kurssierot kirjataan oikaisemaan vastaavaa erää tuloslaskelmassa.

Korko- ja valuuttajohdannaiset

Koron- ja valuutanvaihtosopimuksia sekä valuuttatermiinejä ja korko-optioita on käytetty Rahoitustoiminnan politiikan mukaisesti Fingridin tase-erien korko- ja valuuttariskin sekä kaupallisten erien suojaamiseen. Johdannaissopimukset kirjataan samoja kirjanpidon kirjausperiaatteita noudattaen kuin erät, joita johdannaiset suojaavat. Koron- ja valuutanvaihtosopimusten ja korko-optioiden korkoerät jaksotetaan ja kirjataan tuloslaskelmaan korkotuottoihin ja -kuluihin. Korollista velkaa ja saatavia suojaavien valuuttatermiinien korko-osuus jaksotetaan niiden voimassaoloajalle ja kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Korko-optioista maksetut tai saadut preemiot jaksotetaan niiden suojausajanjaksolle.

Sähköjohdannaiset

Fingrid suojaa hankkimansa häviösähkön hintariskiä käyttämällä NASDAQ OMX Oslo ASA:n noteeraamia futuuri-tuotteita. Kauppaa voidaan käydä myös OTC-markkinoilla NASDAQ OMX Oslo ASA:n finanssituotteita vastaavilla tuotteilla. Näistä aiheutuvilla menoilla ja tuloilla oikaistaan häviösähköhankinnan ostoja tuloslaskelmassa sillä kaudella, johon niiden suojausvaikutus kohdistuu.

Tutkimus- ja kehitysmenot

Tutkimus- ja kehitysmenot käsitellään vuosikuluina.

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus aktivoidaan välittömään hankintamenoon. Suunnitelmapoistot lasketaan tasapoistoina käyttöomaisuuden taloudellisen pitoajan perusteella. Tilivuoden aikana käyttöön otetun käyttöomaisuuden poistot lasketaan hyödykekohtaisesti käyttöönottokuukausien mukaan.

Poistoajat ovat seuraavat:

Liikearvo = 20 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot:

     Johtoalueiden käyttöoikeudet = 30-40 vuotta
     Muut käyttöoikeudet taloudellisen käyttöajan mukaan, enintään = 10 vuotta
     Ohjelmistot = 3 vuotta

Rakennukset ja rakennelmat

     Sähköasemien rakennukset ja erilliset rakennukset = 40 vuotta
     Sähköasemien rakennelmat = 30 vuotta
     Kaasuturbiinivoimalaitosten rakennukset ja rakennelmat = 20-40 vuotta
     Erilliset rakennelmat = 15 vuotta

Voimajohdot

     Voimajohdot 400 kV = 40 vuotta
     Tasasähköjohdot = 40 vuotta
     Voimajohdot 110-220 kV = 30 vuotta
     Kreosoottipylväät ja niiden hävittämiskustannukset* = 30 vuotta
     Voimajohtojen (400 kV) alumiinipylväät = 10 vuotta
     Valokuitu-ukkosjohtimet = 10-20 vuotta

Koneet ja kalusto

     Sähköasemien koneet = 10-30 vuotta
     Kaasuturbiinivoimalaitokset = 20 vuotta
     Muut koneet ja kalusto = 3-5 vuotta

* Hävittämiskustannukset on diskontattu nykyarvoon, joka on lisätty käyttöomaisuuden arvoon ja kirjattu pakollisena varauksena.

Liikearvon poistoaika on 20 vuotta, koska kantaverkkoliiketoiminta on luonteeltaan pitkäaikaista liiketoimintaa, jonka tuotot kertyvät usean vuosikymmenen ajalta.

Päästöoikeudet

Päästöoikeudet käsitellään kirjanpidossa Kirjanpitolautakunnan lausunnon 1767/2005 nettomenettelyn mukaisesti.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus esitetään FIFO -periaatteen mukaisesti hankintamenon, sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä.

Rahat, pankkisaamiset ja arvopaperit rahoitusomaisuudessa

Rahat ja pankkisaamiset sisältävät käteiset varat ja pankkitilit. Rahoitusarvopaperit ovat sijoitus- ja yritystodistuksia, sekä sijoituksia lyhyen koron rahastoihin. Markkinanoteeratut arvopaperit ja niihin rinnastettavat varat arvostetaan alkuperäiseen hankintahintaan tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Korolliset velat

Pitkäaikaiset korolliset velat muodostuvat rahoituslaitoslainoista ja kansainvälisen joukkovelkakirjaohjelman alla liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjoista. Lyhytaikaiset korolliset velat koostuvat kotimaisen ja kansainvälisen yritystodistusohjelman alla liikkeeseen lasketuista yritystodistuksista sekä pitkäaikaisten lainojen ja joukkovelkakirjalainojen lyhytaikaisesta osuudesta. Velkaohjelmien puitteissa liikkeeseen lasketut velkakirjat ovat sekä euro- että ulkomaan valuutan määräisiä. Fingridillä on sekä kiinteä- että vaihtuvakorkoista velkaa. Korko jaksotetaan velan laina-ajalle. Velkakirjan mahdollinen yli- tai alihinta jaksotetaan kyseisen velkakirjan laina-ajalle. Valmiusluottojen järjestelypalkkiot kirjataan pääsääntöisesti heti kuluksi ja luotonvarausprovisiot kirjataan kuluksi sopimusajalle.

Rahoitusriskien hallinta

Rahoitusriskien hallinnassa noudatettavat periaatteet on esitetty konsernin liitetiedoissa luvussa 6.2 ja 6.3.

Tuloverot

Veroihin kirjataan tilikauden tulosta vastaava suoriteperusteinen vero sekä aikaisempien tilikausien verojen oikaisut.

Laskennalliset verot

Yhtiö kirjaa laskennallisen verosaamisen investointeihin käyttämistään pullonkaulatuotoista, jotka tulevat sen vuoden verotettavaksi tuloksi ja veroiksi minkä aikana ne on käytetty. Pullonkaulatuotoista kirjattu verosaaminen tuloutuu pullonkaulatuotoilla katetuista investoinneista verotuksessa tehtävien poistojen mukaisesti. Kirjanpidossa investointeihin kohdistettu pullonkaulatuotot kirjataan hankintamenon vähennykseksi. Muilta osin laskennallisia verosaamisia ja -velkoja ei kirjata tuloslaskelmaan tai taseeseen vaan ne esitetään liitetiedoissa. 

2. LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN

Fingrid Oyj:n liiketoiminta on kokonaisuudessaan järjestelmävastuullista kantaverkkoliiketoimintaa, minkä johdosta
liikevaihdon jakoa toimialoittain ei ole.

LIIKEVAIHTO, 1 000 € 2018 2017
Kantaverkkotulot 428 437 412 082
Tasesähkön myynti 348 837 213 872
Rajasiirto 35 516 20 711
Läpisiirtotuotot 13 089 8 647
Tehoreservi palvelutuotot 234 293
Alkuperätakuupalvelutuotot 239 234
Muu liikevaihto 18 285 9 553
Yhteensä 844 637 665 393
3. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT, 1 000 € 2018 2017
     
Vuokratuotot 831 942
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 8 277 340
Saadut avustukset 186 170
Muut tuotot 1 506 1 500
Yhteensä 10 801 2 952
4. MATERIAALIT JA PALVELUT, 1 000 € 2018 2017
     
Ostot tilikauden aikana 378 727 234 232
Häviösähköhankinnat 48 796 47 397
Varastojen muutos, lisäys (-) tai vähennys (+) 1 138 -1 260
Aineet ja tarvikkeet 428 662 280 369
Palvelut 40 495 43 506
Yhteensä 469 157 323 875
5. HENKILÖSTÖKULUT, 1 000 € 2018 2017
     
Palkat ja palkkiot 25 564 24 187
Eläkekulut 4 437 4 139
Muut henkilösivukulut 987 1 059
Yhteensä 30 988 29 385
Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot, 1 000 € 2018 2017
Juhani Järvi, puheenjohtaja (6.6.2014 alkaen) 41 39
Päivi Nerg, varapuheenjohtaja (28.3.2018 alkaen) 16  
Juha Majanen, varapuheenjohtaja (28.3.2018 saakka) 5 24
Sanna Syri, hallituksen jäsen (14.4.2015 alkaen) 21 19
Esko Torsti, hallituksen jäsen (22.3.2012 alkaen) 22 20
Anu Hämäläinen, hallituksen jäsen (6.4.2016 alkaen) 22 19
Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja 452 416
     
Yhtiön palveluksessa toimihenkilöitä tilikauden aikana:    
Henkilöstö keskimäärin 362 352
Henkilöstö vuoden lopussa 365 355
6. SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT, 1 000 € 2018 2017
Liikearvo 0 4 289
Muut pitkävaikutteiset menot 7 164 6 390
Rakennukset ja rakennelmat 9 752 8 535
Koneet ja kalusto 48 482 48 104
Voimajohdot 36 986 36 427
Yhteensä* 102 385 103 745
* sähköverkon poistot (liitetiedot 12 ja 13) 93 720 89 658
7. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT, 1 000 € 2018 2017
Ulkopuoliset urakat ja työsuoritukset ym. 29 821 26 282
Verkkovuokrat 241 241
Muut vuokrakulut 3 714 3 381
Muut kulut 9 592 10 331
Yhteensä 43 368 40 235
8. TILINTARKASTUSYHTEISÖN PALKKIOT, 1 000 € 2018 2017
PricewaterhouseCoopers Oy:    
Tilintarkastuspalkkiot 79 63
Veroneuvonta   20
Muut palkkiot 92 41
Yhteensä 171 124
9. RAHOITUSTUOTOT JA KULUT, 1 000 € 2018 2017
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä   139
Osinkotuotot muilta 645 1 119
Korko- ja muut rahoitustuotot muilta 4 547 4 768
  5 192 6 025
Korko- ja muut rahoituskulut muille -21 712 -23 205
  -21 712 -23 205
Yhteensä -16 520 -17 180
10. TULOVEROT, 1 000 € 2018 2017
Tuloverot tilikaudelta 50 392 33 197
Tuloverot edellisiltä tilikausilta    6 217
Laskennallisten verojen muutos -1 942  -8 846
Yhteensä 48 450 30 568
Taseeseen kirjatut laskennalliset verosaamiset, 1 000 €
Väliaikaiset erot pullonkaulatuotoista 10 788 8 846
Yhteensä 10 788  8 846
     
Taseeseen kirjaamattomat laskennalliset verovelat ja -saamiset, 1 000 €
Laskennalliset verosaamiset    
Väliaikaisista eroista 285 295
  285 295
Laskennalliset verovelat    
Väliaikaisista eroista 214 220
Tilinpäätössiirroista 79 779 89 779
  79 993 90 000
Yhteensä 79 709 89 705
11. LIIKEARVO, 1 000 € 2018 2017
Hankintameno 1.1. 128 664 128 664
Hankintameno 31.12. 128 664 128 664
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -128 664 -124 375
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 0 -4 289
Kirjanpitoarvo 31.12. 0 0
     
Kertynyt poistoero 1.1. 0 -4 289
Poistoeron vähennys 1.1. - 31.12. 0 4 289
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. 0 0
12. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT, 1 000 € 2018 2017
Hankintameno 1.1. 167 176 161 342
Lisäykset 1.1.-31.12. 5 803 5 959
Vähennykset 1.1.-31.12. -742 -126
Hankintameno 31.12. 172 237 167 176
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -87 902 -81 572
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 431 60
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -7 164 -6 390
Kirjanpitoarvo 31.12.* 77 601 79 273
     
Kertynyt poistoero 1.1. -52 047 -52 620
Poistoerojen lisäys 1.1.-31.12. -5 562 -5 908
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 7 527 6 481
Kokonais- ja suunnitelmanpoistojen kertynyt erotus 31.12. -50 083 -52 047
*Sähköverkon nettoinvestoinnit, 1 000 € 2018 2017
Kirjanpitoarvo 31.12. 70 075 71 258
Kirjanpitoarvo 1.1. -71 258 -74 378
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 4 091 4 030
Vähennykset 1.1.-31.12. 312 66
Yhteensä 3 219 976
13. AINEELLISET HYÖDYKKEET, 1 000 € 2018 2017
Maa- ja vesialueet    
Hankintameno 1.1. 15 974 15 701
Lisäykset 1.1.-31.12. 775 274
Hankintameno 31.12. 16 749 15 974
     
Rakennukset ja rakennelmat    
Hankintameno 1.1. 279 331 254 723
Lisäykset 1.1.-31.12. 26 780 24 614
Vähennykset 1.1.-31.12. -1 022 -5
Hankintameno 31.12. 305 089 279 331
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -69 612 -61 083
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 536 5
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -9 752 -8 535
Kirjanpitoarvo 31.12. 226 260 209 719
Kertynyt poistoero 1.1. -13 542 -12 694
Poistoeron lisäys 1.1.-31.12. -9 699 -9 383
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 9 898 8 535
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -13 343 -13 542
     
Koneet ja kalusto    
Hankintameno 1.1. 1 142 267 1 111 047
Lisäykset 1.1.-31.12. 43 870 31 938
Vähennykset 1.1.-31.12. -6 339 -718
Hankintameno 31.12. 1 179 798 1 142 267
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -582 116 -534 730
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 2 399 718
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -48 482 -48 104
Kirjanpitoarvo 31.12. 551 599 560 151
Kertynyt poistoero 1.1. -86 466 -90 425
Poistoeron lisäys 1.1.-31.12. -18 462 -44 144
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 48 541 48 104
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -56 386 -86 466
     
Voimajohdot    
Hankintameno 1.1. 1 286 459 1 288 550
Lisäykset 1.1.-31.12. 10 541 -1 658
Vähennykset 1.1.-31.12. -1 921 -433
Hankintameno 31.12. 1 295 079 1 286 459
Kertyneet suunnitelman mukaiset poistot 1.1. -515 918 -479 675
Vähennysten suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 1 081 184
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. -36 986 -36 427
Kirjanpitoarvo 31.12. 743 255 770 541
Kertynyt poistoero 1.1. -296 842 -288 869
Poistoeron lisäys 1.1.-31.12. -20 288 -44 400
Poistoeron vähennys 1.1.-31.12. 38 045 36 427
Kokonais- ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12. -279 085 -296 842
     
Muut aineelliset hyödykkeet    
Hankintameno 1.1. 118 118
Hankintameno 31.12. 118 118
     
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat    
Hankintameno 1.1. 83 656 59 404
Lisäykset 1.1.-31.12. 75 934 94 299
Siirrot muihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 1.1.-31.12. -99 995 -70 047
Hankintameno 31.12. 59 596 83 656
     
Aineelliset hyödykkeet yhteensä* 1 597 577 1 640 159
     
* Sähköverkon verkkoinvestoinnit, 1 000 € 2018 2017
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 569 901 1 609 354
Kirjanpitoarvo 1.1. -1 609 354 -1 618 586
Suunnitelman mukaiset poistot 1.1.-31.12. 89 630 85 628
Vähennykset 1.1.-31.12. 5 209 249
Yhteensä 55 386 76 645
 
14. SIJOITUKSET, 1 000 € 2018 2017
Osuudet saman konsernin yrityksissä    
Hankintameno 1.1. 507 507
Lisäykset 1.1.-31.12. 336  
Hankintameno 31.12. 843 507
     
Osuudet omistusyhteysyrityksissä    
Hankintameno 1.1. 8 588 8 588
Hankintameno 31.12. 8 588 8 588
     
Muut osakkeet ja osuudet    
Hankintameno 1.1. 2 097 1 965
Lisäykset 1.1.-31.12. 274 139
Vähennykset 1.1.-31.12. -3 -8
Hankintameno 31.12. 2 368 2 097
Sijoitukset yhteensä 11 798 11 192
15. VAIHTO-OMAISUUS, 1 000 € 2018 2017
Aineet ja tarvikkeet 31.12. 12 391 13 248
Keskeneräiset työt 0 281
Yhteensä 12 391 13 529
16. PITKÄAIKAISET SAAMISET, 1 000 € 2018 2017
Lainasaamiset konserniyrityksiltä 9 142 5 000
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1 750 4 000
Yhteensä 10 892 9 000
17. SAAMISET KONSERNIYRITYKSISSÄ, 1 000 € 2018 2017
Lyhytaikaiset:    
Myyntisaamiset 262 772
Korkosaamiset 116 62
Yhteensä 378 833
18. SAAMISET OMISTUSYHTEYSYRITYKSISSÄ, 1 000 € 2018 2017
Lyhytaikaiset:    
Myyntisaamiset 782 3 888
Korkosaamiset 9 46
Lainasaamiset 500  
Yhteensä 1 291 3 934
19. SIIRTOSAAMISET, 1 000 € 2018 2017
Korot ja muut rahoituserät 5 810 6 545
Myynnin ja ostojen jaksotukset 2 880 2 201
Verosaamiset 0 2 331
Muut siirtosaamiset 800 789
Yhteensä 9 489 11 866
20. SIIRTOSAAMISIIN SISÄLTYVÄT, KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET LAINOJEN LIIKKEESEEN LASKEMISESTA, 1 000 € 2018 2017
Pääoma-alennukset 1 423 1 624
21. RAHAVARAT, 1 000 € 2018 2017
Yritystodistukset 4 498 6 496
Lyhyen koron rahastot 56 482 56 472
Pankkitalletukset 10 000 10 000
Rahavarat ja pankkisaamiset 13 922 10 303
Yhteensä 84 902 83 271
22. OMA-PÄÄOMA, 1 000 € 2018 2017
     
Osakepääoma 1.1. 55 922 55 922
Osakepääoma 31.12. 55 922 55 922
     
Ylikurssirahasto 1.1. 55 922 55 922
Ylikurssirahasto 31.12. 55 922 55 922
     
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 201 313 175 954
Osingonjako -173 518 -98 000
Voitto edellisiltä vuosilta 31.12. 27 795 77 954
Tilikauden voitto 194 570 123 358
     
Oma pääoma 31.12. 334 210 313 158
Omasta pääomasta jakokelpoisia varoja 222 365 201 313
Osakemäärä, kpl Osake-sarja A Osake-sarja B Yhteensä
1.1.2018 2 078 1 247 3 325
31.12.2018 2 078 1 247 3 325
       

A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kolmella äänellä ja B-sarjan osake yhdellä äänellä. Valittaessa hallituksen jäseniä jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kymmenellä äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä äänellä.

B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada ennen A-sarjan osakkeita voitonjakoon käytettävissä olevista varoista jäljempänä määritelty vuotuinen osinko. Ellei vuotuista osinkoa voida jakaa osakkeille jonakin vuonna, osakkeet tuottavat oikeuden saada jakamatta jäänyt määrä myöhempinä vuosina voitonjakoon käytettävissä olevista varoista, kuitenkin siten, että B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada vuotuinen osinko ja jakamatta jäänyt määrä ennen A-sarjan osakkeita

Yhtiökokous päättää osingon maksusta.
Kulloinkin jaettavaksi päätetystä osingosta jaetaan A-sarjan kaikille osakkeille kahdeksankymmentäkaksi (82) prosenttia ja B-sarjan kaikille osakkeille kahdeksantoista (18) prosenttia kuitenkin siten, että B-sarjan osakkeille jaetaan ensin kultakin tilikaudelta jaettavaksi päätetystä osingosta kaksikymmentä (20) miljoonaa euroa. Ellei edellä mainittua kahdenkymmenen (20) miljoonan euron suuruista tilikausittaista vähimmäismäärää jaeta (kokonaan tai osittain) B-sarjan osakkeille jonakin tilikautena, B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada kyseinen jakamatta jäänyt vähimmäismäärä (tai tällaisten jakamatta jääneiden tilikausittaisten vähimmäismäärien kumulatiivinen kertymä) seuraavan osingonjaon, maksettavien mahdollisten jako-osuuksien tai muun varojenjaon yhteydessä ennen muuta osinkoa, jako-osuutta tai varojenjakoa kunnes jakamatta jäänyt vähimmäismäärä on kokonaisuudessaan tullut jaetuksi B-sarjan osakkeille.

Määräysvallattomia osuuksia ei ole.

23. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ, 1 000 € 2018 2017
Kertynyt poistoero suunnitelman mukaisista ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotuksesta. 398 897 448 897
Yhteensä 398 897 448 897
24. JOUKKOVELKAKIRJALAINAT, 1 000 €       2018 2017
           
Valuutta Nimellisarvo Eräpäivä Korko Tasearvo
EUR 50 000 20.9.2020 vaihtuvakorkoinen 50 000 50 000
EUR 30 000 19.9.2022 vaihtuvakorkoinen 30 000 30 000
EUR 30 000 11.9.2023 2,71%  30 000 30 000
EUR 300 000 3.4.2024 3,50% 300 000 300 000
EUR 100 000 23.11.2027 1,125% 100 000 100 000
EUR 25 000 27.3.2028 2,71% 25 000 25 000
EUR 10 000 12.9.2028 3,27% 10 000 10 000
EUR 80 000 24.4.2029 2,95% 80 000 80 000
EUR 30 000 30.5.2029 2,89% 30 000 30 000
        655 000 655 000
           
           
NOK 200 000 12.11.2019 5,37% 23 725 23 725
NOK 100 000 16.9.2025 4,31% 12 512 12 512
        36 237 36 237
           
           
SEK 1 000 000 19.11.2018 vaihtuvakorkoinen   107 308
          107 308
           
Joukkovelkakirjalainat, pitkäaikaiset yhteensä       667 512 691 237
Joukkovelkakirjalainat, lyhytaikaiset yhteensä       23 725 107 308
Yhteensä       691 237 798 544
   
25. VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA, 1 000 € 2018 2017
Joukkovelkakirjalainat 587 512 617 512
Lainat rahoituslaitoksilta 54 892 72 554
Yhteensä 642 404 690 066
26. VELAT SAMAN KONSERNIN YRITYKSILLE, 1 000 € 2018 2017
Lyhytaikaiset:    
Muut velat 2 880 1 158
Yhteensä 2 880 1 158
27. VELAT OMISTUSYHTEYSYRITYKSILLE, 1 000 € 2018 2017
Lyhytaikaiset:    
Ostovelat 2 226 3 376
Yhteensä 2 226 3 376
28. MUUT VELAT, 1 000 € 2018 2017
Lyhytaikaiset:    
Muut lainat / yritystodistukset (kansainväliset ja kotimaiset) 245 387 145 243
Arvonlisäverovelka 13 783 12 378
Sähköverovelka 4 443 3 092
Saadut vakuudet 923 923
Muut velat 591 588
Yhteensä 265 127 162 225
29. SIIRTOVELAT, 1 000 € 2018 2017
Lyhytaikaiset:    
Korko ja muut rahoituserät 11 306 11 757
Palkat ja henkilösivukulut 7 685 6 613
Myynnin ja ostojen jaksotukset 18 113 8 751
Verovelat 15 930 5 150
Pullonkaulat 1 292  
Yhteensä 54 326 32 271
30. PAKOLLISET VARAUKSET, 1 000 € 2018 2017
Kreosootti- ja suolakyllästeiset puupylväät, hävittämiskustannukset 1 424 1 474
Yhteensä 1 424 1 474
31. JOHDANNAISINSTRUMENTIT, 1 000 €
  2018 2017 Hierarkian taso
Korko- ja valuutta-
johdannaiset
Käypä
arvo pos.
31.12.18
Käypä arvo neg. 31.12.18 Käypä
nettoarvo
31.12.18
Nimel-lisarvo 31.12.18 Käypä
arvo pos.
31.12.17
Käypä arvo neg. 31.12.17 Käypä nettoarvo 31.12.17 Nimel-lisarvo 31.12.17  
Valuutan- ja koronvaihto-
sopimukset
2 571 -6 888 -4 316 36 237 3 837 -12 660 -8 822 143 544 Taso 2
Valuuttatermiinit  7 -5 1 5 150   -123 -123 1 167 Taso 2
Koronvaihto-sopimukset 23 575 -5 087 18 488 325 000 23 209 -7 487 15 722 430 000 Taso 2
Ostetut korko-optiot 126   126 620 000 787   787 571 587 Taso 2
Yhteensä 26 279 -11 980 14 300 986 387 27 833 -20 270 7 563 1 146 298  
Sähkö-
johdannaiset
Käypä
arvo pos.
31.12.18
Käypä arvo neg. 31.12.18 Käypä
nettoarvo
31.12.18
TWh 31.12.18 Käypä
arvo pos.
31.12.17
Käypä arvo neg. 31.12.17 Käypä nettoarvo 31.12.17 TWh 31.12.17  
Sähköfutuurit, NASDAQ OMX Commodities 12 383 -385 11 997 1,87 1 010 -135 875 1,13 Taso 1
Sähkötermiinit, NASDAQ OMX Commodities 27 500 -3 27 496 2,58 2 905 -1 244 1 661 3,75 Taso 1
Yhteensä 39 883 -389 39 494 4,45 3 915 -1 379 2 536 4,88  
32. VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, 1 000 € 2018 2017
     
Vuokravastuut    
Tulevan vuoden maksut 4 054 4 079
Myöhemmin 25 927 28 192
  29 981 32 270
Käyttöoikeussopimukset    
Tulevan vuoden maksut 8 663 10 769
Myöhemmin 53 674 62 011
  62 337 72 780
Annetut pantit    
Tilipanttaus, tulliluoton vakuudeksi 200 200
Tilipanttaus valmisteveron vakuudeksi 280 280
  480 480
Muut taloudelliset vastuut    
Vuokravakuus, takaus 38 38
Luotonvarausprovisio ja sitoutumispalkkio:    
Tuleva vuosi 345 400
Myöhemmin 862 1 154
  1 245 1 592
33. LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTOJEN OIKAISUT, 1 000 € 2018 2017
Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa    
Poistot 102 385 103 745
Käyttöomaisuuden myyntivoitot/- tappiot (-/+) -8 132 -340
Yhteensä 94 253 103 404

34. OIKEUDENKÄYNNIT JA VIRANOMAISMENETTELYT

Laukaassa sijaitsevalla voimajohtotyömaalla tapahtui 25.8.2017 työtapaturma, jossa Revilla y Garcia S.L.:n työntekijä kuoli pudottuaan voimajohtopylväästä. Työtapaturmaan liittyen rakennuttajana toiminutta Fingridiä ja pääurakoisija Technolines S.R.L. filial i Finlandia ja sen aliurakoitsijayhtiö Revilla y Garcia S.L.:aa vastaan on nostettu Espanjassa yksityisoikeudellinen vahingonkorvauskanne. Fingrid ei pidä kanteen menestymistä sitä vastaan todennäköisenä ja yhtiön näkemyksen mukaan oikeudenkäynnillä tai sen lopputuloksella ei todennäköisesti tule olemaan merkittävää vaikutusta yhtiön tulokseen tai taloudelliseen asemaan.

35. SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAINEN LIIKETOIMINTOJEN ERIYTTÄMINEN

Tase- ja säätösähkö

Jokainen sähkömarkkinatoimija on velvollinen huolehtimaan sähkötaseensa tasapainottamisesta joko sopimalla siitä Fingridin kanssa tai jonkun muun toimijan kanssa. Fingrid ostaa ja myy tasesähköä tasapainottaakseen sähkömarkkinatoimijan (tasevastaavan) tunnittaisen sähkötaseen. Tasesähkökauppa ja tasesähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen, jonka ehdot ovat yhtäläiset ja julkiset.

Fingrid huolehtii maan hetkellisen tehotasapainon ylläpidosta ostamalla ja myymällä säätösähköä Suomessa. Tasevastaavat voivat osallistua pohjoismaiseen säätösähkömarkkinaan jättämällä tarjouksia käytössään olevasta kapasiteetista. Säätösähkömarkkinoille osallistumisen ehdot ja säätösähkön hinnoittelu perustuvat tasepalvelusopimukseen.

Fingrid on vastuussa valtakunnallisen taseselvityksen järjestämisestä. Toukokuun 2017 alusta alkaen Fingrid on siirtänyt taseselvityksen laatimisen Suomen, Ruotsin ja Norjan kantaverkkoyhtiöiden yhteisesti omistaman eSett Oy:n hoidettavaksi. Taseselvitys tapahtuu käyttötunnin jälkeen selvittämällä toteutuneet sähkön tuotannot, kulutukset ja sähkökaupat. Taseselvityksen tuloksena saadaan kunkin sähkökaupan osapuolen sähkötaseet. 

Tasevastuun hoito

Energiaviraston päätöksen mukaan Fingrid Oyj:n tulee eriyttää valtakunnallisen tasevastuun hoitoon liittyvä toiminta sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti. Tasevastuun hoito sisältyy kantaverkkotoimintaan.

Tasepalveluyksikön tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla seuraavasti:

Tuotot suoraan
Erilliskustannukset suoraan
Tuotannolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Hallinnolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Poistot aiheuttamisperiaatteella Fingrid Oyj:n poistokäytännön mukaan
Rahoitustuotot ja -kulut laskennallisen velan perusteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta

Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin vuoden 2018 aikana oli 10 (11). Liikevoitto oli -0,8 (0,5) prosenttia liikevaihdosta.

TASEVASTUUN HOITO,
ERIYTETTY TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO* 355 698 219 344
Liiketoiminnan muut tuotot 1 0
Materiaalit ja palvelut* -352 266 -213 014
Henkilöstökulut -1 062 -1 148
Poistot ja arvonalentumiset -609 -434
Liiketoiminnan muut kulut -4 530 -3 718
     
LIIKEVOITTO -2 768 1 028
Rahoitustuotot ja -kulut 64 81
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA -2 703 1 110
Tilinpäätössiirrot 222 -81
Tuloverot   -206
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -2 482 823
TASEVASTUUN HOITO,
ERIYTETTY TASE
VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017
  1 000 € 1 000 €
PYSYVÄT VASTAAVAT    
Aineettomat hyödykkeet    
Muut pitkävaikutteiset menot 811 1 311
Aineelliset hyödykkeet    
Koneet ja kalusto 351 461
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat    
Sijoitukset    
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 2 001 2 001
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3 163 3 772
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 2 250 4 000
Lyhytaikaiset saamiset    
Myyntisaamiset 5 740 2 649
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 10 319 10 594
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 21 184 13 214
Muut saamiset 2 516 2 234
  39 759 28 690
Rahat ja pankkisaamiset 1 1
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 42 010 32 691
VASTAAVAA YHTEENSÄ 45 173 36 463
VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017
1 000 € 1 000 €
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 32 32
Ylikurssirahasto 286 286
Edellisten tilikausien voitto 22 696 21 873
Tilikauden voitto -2 482 823
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 20 532 23 013
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ -611 -389
VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Ostovelat 2 199 520
Velat saman konsernin yrityksille    
Velat omistusyhteysyrityksille 23 053 13 113
Siirtovelat   206
  25 252 13 839
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 25 252 13 839
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 45 173 36 463

Tiedonvaihdon kehittäminen

Fingridillä on sähkömarkkinalaissa säädetty tehtävä kehittää sähkökaupan ja taseselvityksen edellyttämää tiedonvaihtoa. Fingridin tiedonvaihtopalvelut ovat osa sähkömarkkinoiden tiedonvaihtoympäristöä. Tehokkaan ja oikeellisen tiedonvaihdon kehittämiseksi Fingrid tekee tiivistä yhteistyötä mm. sähkömarkkinatoimijoiden, etujärjestöjen, palveluntarjoajien, valvovan viranomaisen, lainsäätäjän, kansallisten ja kansainvälisten sanomaliikennettä kehittävien organisaatioiden sekä muiden kantaverkkoyhtiöiden kanssa.
Energiaviraston päätöksen mukaan Fingrid Oyj:n tulee eriyttää tiedonvaihdon kehittämiseen liittyvä toiminta sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti. Tiedonvaihdon kehittäminen on osa kantaverkkotoimintaa.

Tiedonvaihdon kehittämisen tuloslaskelman eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla seuraavasti:

Tuotot suoraan
Erilliskustannukset suoraan
Hallinnolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta

 

TIEDONVAIHDON KEHITTÄMINEN,
ERIYTETTY TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
1 000 € 1 000 €
     
LIIKEVAIHTO 605 575
Henkilöstökulut   -116
Liiketoiminnan muut kulut -368 -374
LIIKEVOITTO 237 86
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 237 86
Tuloverot -47 -17
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 190 69
TIEDONVAIHDON KEHITTÄMINEN,
ERIYTETTY TASE
VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017
1 000 € 1 000 €
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Myyntisaamiset 350 1
Muut saamiset 83 130
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 433 131
VASTAAVAA YHTEENSÄ 433 131
VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017
1 000 € 1 000 €
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 3 3
Edellisten tilikausien tulos -520 -589
Tilikauden voitto 190 69
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ -328 -518
VIERAS PÄÄOMA    
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Ostovelat 353 11
Velat saman konsernin yrityksille 343 575
Muut velat 65 62
  761 649
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 761 649
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 433 131

Kantaverkkotoiminta

Kantaverkkotoiminta on luvanvaraista sähkön kantaverkossa harjoitettua sähköverkkotoimintaa. Sähköverkkotoiminta on määritelty sähkömarkkinanlain ensimmäisessä luvussa ja kantaverkkotoiminta viidennessä luvussa. Fingrid Oyj:n toiminnasta kantaverkkotoimintaan eivät kuulu tehoreservijärjestelyn ja sähkön alkuperätakuupalvelun hallinnoinnin hoitamiseen liittyvä toiminta sekä vuonna 2015 käynnistetty datahub-projekti. Kantaverkkotoimintaan kuulumattomat toiminnot muodostavat sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti kantaverkkotoiminnasta eriytettävän muun liiketoiminnan. 

Kantaverkkotoiminnan ja muun toiminnan tuloslaskelman ja taseen eriyttäminen on toteutettu sähkömarkkinalain 12 luvun mukaisesti ja kohdistamisessa on käytetty sisäisen laskennan tietoja seuraavasti:

 

Tuotot suoraan
Erilliskustannukset suoraan
Tuotannolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Hallinnolliset kustannukset aiheuttamisperiaatteella
Poistot aiheuttamisperiaatteella Fingrid Oyj:n poistokäytännön mukaan
Rahoitustuotot ja -kulut laskennallisen velan perusteella
Tuloverot laskennallisesti tuloksesta
Tase-erät aiheuttamisperiaatteella
ERIYTETTY TULOSLASKELMA KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2018
1 000 € 1 000 €
LIIKEVAIHTO 843 469 1 168
Liiketoiminnan muut tuotot 10 801  
Materiaalit ja palvelut -469 157  
Henkilöstökulut -30 460 -527
Poistot ja arvonalentumiset -102 385  
Liiketoiminnan muut kulut -42 727 -640
     
LIIKEVOITTO 209 540 0
Rahoitustuotot ja -kulut -16 716 196
     
VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 192 824 196
     
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 192 824 196
Tilinpäätössiirrot 50 000  
Tuloverot -48 411 -39
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 194 414 157
ERIYTETTY TASE KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2018
  1 000 € 1 000 €
Aineettomat hyödykkeet:    
Liikearvo    
Muut aineettomat hyödykkeet 77 601  
  77 601  
Aineelliset hyödykkeet    
Maa- ja vesialueet 16 749  
Rakennukset ja rakennelmat 226 260  
Koneet ja kalusto 551 599  
Voimajohdot 743 255  
Muut aineelliset hyödykkeet 118  
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 59 596  
  1 597 577  
Sijoitukset:    
Osuudet saman konsernin yrityksissä   843
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 8 588  
Muut osakkeet ja osuudet 2 368  
  10 955 843
     
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 686 133 843
     
VAIHTUVAT VASTAAVAT    
Vaihto-omaisuus 12 391  
     
Saamiset    
Pitkäaikaiset    
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä   9 142
Lainasaamiset osakkuusyrityksiltä 1 750  
Laskennalliset verosaamiset 10 788  
  12 538 9 142
Lyhytaikaiset    
Myyntisaamiset 82 961  
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 9 544 378
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 291  
Muut saamiset 1 463  
Siirtosaamiset 9 489  
  104 747 378
Rahoitusarvopaperit 60 980  
Rahat ja pankkisaamiset 23 922  
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 214 578 9 520
VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 900 711 10 363
ERIYTETTY TASE KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA
VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2018
  1 000 € 1 000 €
     
OMA PÄÄOMA    
Osakepääoma 55 920 3
Ylikurssirahasto 55 922  
Edellisten tilikausien voitto 27 340 455
Tilikauden voitto 194 414 157
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 333 596 614
     
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 398 897  
     
PAKOLLISET VARAUKSET 1 424  
     
VIERAS PÄÄOMA    
Pitkäaikainen    
Joukkovelkakirjalainat 667 512  
Lainat rahoituslaitoksilta 107 879  
  775 391  
Lyhytaikainen vieras pääoma    
Joukkovelkakirjalainat 23 725  
Lainat rahoituslaitoksilta 22 600  
Ostovelat 20 725  
Velat saman konsernin yrityksille 2 880 9 544
Velat omistusyhteysyrityksille 2 226  
Muut velat 265 051 76
Siirtovelat 54 197 129
  391 404 9 749
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 166 795 9 749
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 900 711 10 363
Kantaverkkotoiminnan eriytettyyn taseeseen sisältyvät muut pysyvät vastaavat
ERIYTETTY TASE KANTAVERKKOLIIKETOIMINTA
VASTAAVAA 31.12.2018
  1 000 €
Aineettomat hyödykkeet:  
Muut aineettomat hyödykkeet 7 526
  7 526
Aineelliset hyödykkeet  
Maa- ja vesialueet 16 507
Rakennukset ja rakennelmat 4 368
Koneet ja kalusto 5 612
Voimajohdot 1 070
Muut aineelliset hyödykkeet 118
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 59 596
  87 272
   
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 94 798
   

Pullonkaulatuotot kantaverkkotoiminnassa

Verkonhaltijan on käytettävä saamansa pullonkaulatuotot EY-asetuksen 714/2009 16 artiklan 6 kohdan mukaisiin tarkoituksiin, joita ovat jaetun kapasiteetin tosiasiallisen saatavuuden takaaminen sekä yhteenliittämiskapasiteettia ylläpitävät tai lisäävät verkkoinvestoinnit. Fingridin kantaverkkotoiminnan hinnoittelun sääntelyssä tapahtuneen muutoksen seurauksena yhtiö sisällyttää 1.1.2016 jälkeen saadut pullonkaulatuotot taseeseen muiden velkojen erään siirtovelat. Siirtoveloista pullonkaulatuottoja tuloutetaan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muina tuottoina sitä mukaa, kun niitä vastaavat sääntelyssä määritellyt kulut kertyvät vuosikustannuksina tuloslaskelmaan. Vaihtoehtoisesti ne kirjataan taseessa tehtyjä sääntelyssä määriteltyjä investointeja vastaan pienentämään aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintamenoa, minkä seurauksena kyseisten hyödykkeiden poistot pienenevät. Ennen 1.1.2016 saadut pullonkaulatuotot kirjattiin liikevaihtoon. Vuodelta 2018 kertyneitä pullonkaulatuottoja Suomen ja Ruotsin välisiltä yhteyksiltä on käytetty sääntelyn mukaisesti Hirvisuo-Pyhänselkä verkkoinvestointiin. Kertyneitä pullonkaulatuottoja jäi käyttämättä 1,3 M€ ja ne tullaan käyttämään tulevaisuudessa pullonkaulatuotoilla rahoitettaviin investointeihin. Hirvisuo-Pyhänselkä verkkoinvestointi tukee sähkönsiirtoa Pohjois-Ruotsista Suomeen.

Pullonkaulatuotot, 1 000 € 2018 2017
Pullonkaulatuotot 1.1.    
Kertyneet pullonkaulatuotot 29 632 25 752
Pullonkaulatuottoja vastaavat kulut    
Pullonkaulatuottoja vastaavat investoinnit -28 341 -25 752
Käyttämättömät pullonkaulatuotot 31.12. 1 292  
     

Vastakaupat

Kantaverkkotoiminnassa käyttövarmuuden turvaamiseksi tehdyistä vastakaupoista aiheutuneista kuluista pullonkaulatuottoja voidaan käyttää rajayhteyksillä tehtyjen vastakauppakuluja vastaan.

Vastakaupat, 1 000 € 2018 2017
Vastakaupat Suomen ja Ruotsin välillä 1 916 366
Vastakaupat Suomen ja Viron välillä 58 96
Vastakaupat Suomen sisäisillä yhteyksillä 2 161 1 295
Vastakaupat yhteensä 4 135 1 756
36. PÄÄSTÖOIKEUDET

Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013 - 2020. 
Päästöoikeuksien käytöllä oli vähäinen merkitys yhtiön tulokseen vuonna 2018.

  2018 2017
Kaikki CO2-päästöt yhteensä tCO2 8 506 5 817
     
37. TANSKAN KIINTEÄ TOIMIPAIKKA TULOVEROTUKSESSA
     

Yhteispohjoismaista käytönsuunnittelua hoitava organisaatio

Fingrid on perustanut yhdessä Svenska Kraftnätin, Statnettin ja Energinet.dk:n kanssa Pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden alueellisen käytönsuunnitteluyksikön Nordic RSC:n Kööpenhaminaan. Yksikössä työskentelee Fingridin työntekijöitä, jotka tuottavat palvelua Fingridin emoyhtiölle ja tästä toiminnasta muodostuu tuloverotuksessa kiinteä toimipaikka sekä verotettavaa tuloa Tanskaan. Yksikön operatiivinen toiminta alkoi kesällä 2018.

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018
1 000 €
   
LIIKEVAIHTO 423
Liiketoiminnan muut tuotot  
Materiaalit ja palvelut  
Henkilöstökulut -129
Poistot ja arvonalentumiset  
Liiketoiminnan muut kulut -274
   
LIIKEVOITTO 20
Rahoitustuotot ja -kulut  
   
VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 20
Tilinpäätössiirrot  
Tuloverot -4
   
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 16