Asiakkaat

Fingrid on riippumaton toimija, joka palvelee kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti. Fingrid tarjoaa asiakkailleen eli sähköntuottajille, verkkoyhtiöille ja teollisuudelle kantaverkko-, rajasiirto- ja tasepalveluita. Sähkömarkkinoita Fingrid palvelee kehittämällä sähkömarkkinoita, huolehtimalla riittävästä sähkönsiirtokapasiteetista, poistamalla siirtorajoituksia maiden väliltä ja antamalla tietoa markkinoista. Vastaamme Suomessa myös alkuperätakuiden myöntämisestä sähkölle, joka on tuotettu uusiutuvista energianlähteistä tai yhteistuotannolla. Sen lisäksi, että pystymme tarjoamaan asiakastarpeisiin vastaavia palveluita edullisesti, on meille tärkeää avoimuus, luottamus ja aktiivinen vuorovaikutus asiakkaidemme kanssa.

Vaikka Fingridin toiminta perustuukin pitkälti lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen, pyrimme hoitamaan oman tehtävämme mahdollisimman asiakaslähtöisesti. Kehitämme niin sähköjärjestelmää kuin sähkömarkkinoiden pelisääntöjä yhdessä asiakkaiden kanssa, ja vuoden 2018 aikana asiakkaat ovat osallistuneet eri kehityshankkeisiin lukuisissa eri asiakastyöryhmissä. Lisäksi Neuvottelukunta ja kolme muuta asiakastoimikuntaa auttavat saamaan asiakkaan äänen kuuluviin.

Alensimme vuoden 2019 kantaverkkomaksuja keskimäärin kahdeksan prosenttia. Maksujen alentamisen mahdollistavat alkuvuoden 2018 positiivinen tuloskehitys, erinomainen kustannustehokkuus, maltillinen investointitahti ja ennakoitu lievä sähkön kulutuksen kasvu. Siirtomaksut ovat Suomessa Euroopan yleiseen tasoon verrattuna hyvin edullisia. Fingridin toiminta on vakaalla pohjalla ja näin ollen kantaverkkohinnoittelun odotetaan pysyvän tulevaisuudessakin vakaana.

Vuoden 2018 aikana tehtiin selvitys kulutuksen tehoperusteisen hinnoittelun vaihtoehdoista kantaverkkohinnoittelussa. Taustalla oli työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän väliraportti, jossa esitettiin, että jakeluverkkojen lisäksi myös kantaverkossa tulisi selvittää mahdollisuus tehopohjaiseen tariffiin. Fingrid pyysi asiakkailtaan palautteita hinnoitteluvaihtoehtoihin. Enemmistö palautteista tuki nykyisen hinnoittelumallin säilyttämistä. Tehomaksuun nähtiin liittyvän erilaisia ongelmia esimerkiksi varayhteyksien, kulutusjouston ja varttitaseeseen siirtymisen osalta.

Vuoden aikana järjestimme kaksi suurta asiakastilaisuutta sekä useampia infoja ja webinaareja pienemmille kohdeyleisöille, muun muassa Datahub- ja Varttitasehankkeisiin liittyen. Kevään Fingrid Current -tilaisuudessa teemana oli sähköjärjestelmän murros ja markkinamuutokset, ja syksyn tapahtumassa pääosassa oli ilmastonmuutoksen torjunta ja siirtyminen kohti puhdasta sähköjärjestelmää.

Asiakasrajapinnassa työskentelevälle henkilöstölle järjestettiin vuoden aikana koulutusta, joissa keskityttiin kokonaisvaltaisen asiakasymmärryksen lisäämiseen sekä asiakaspalvelijoiden asiakasvuorovaikutuksen parantamiseen.

Vuodelle 2019 olemme asettaneet tavoitteiksi asiakasdialogin ja asiakasviestinnän kehittämisen kaikessa toiminnassamme. Ensimmäisenä toteutetaan uutiskirjeen uudistus, ja vuoden aikana kerromme kokonaisvaltaisesti sähkömarkkinoiden eri kehityshankkeista, niiden aikatauluista ja keskinäisistä riippuvuussuhteista. Tämän lisäksi julkistamme uusia sähköisiä palveluita asiakkaillemme.

Asiakkaiden tyytyväisyys Fingridiin hyvässä kasvussa kaikilla mittareilla

Asiakkaiden tyytyväisyys Fingridiin on kehittynyt edelleen hyvään suuntaan viime vuodesta. Tyytyväisyys Fingridin toimintaan on kasvanut kaikilla mittareilla, ja myös eri palvelujen yleisarvosanat ovat nousseet edelleen. Asiakkaista 87 prosenttia on valmiita suosittelemaan Fingridin tapaa toimia asiakkaiden kanssa. Erityisen hyödyllisiä toiminnan kehittämisen kannalta ovat saamamme avoimet palautteet ja kehitysehdotukset. Näiden pohjalta toimintaa tullaan edelleen ohjaamaan yhä asiakaslähtöisemmäksi.

 

Kuva: Sähkönsiirtopalvelun hinta. Sisältäen kantaverkkotoimintaan liittyvät kustannukset, kuten investoinnit, häviösähkö, järjestelmäpalvelut, mutta ei muita kantaverkkotoimintaan suoraan kuulumattomia kustannuksia, kuten julkisen palvelun velvoitteet, uusiutuvan energian syöttötariffi ja tehoreservi. Vertailuun valittu ETA-maat, joissa kantaverkkoyhtiön vastuulla ovat 110 kilovoltin että 400 kilovoltin rakenne.

Mukana vertailussa 15 maata: Belgia, Suomi, Tsekki, Tanska, Viro, Ranska, Iso-Britannia, Unkari, Irlanti, Liettua, Norja, Puola, Romania, Slovakia ja Islanti.

Vuoden varrelta

Fingridistä maailman paras kantaverkkoyhtiö CHARGE 2018 -brändikisassa

Asiakaskohtaamisia vuoden aikana