Sähkömarkkinat

Sähköjärjestelmän murros vaatii suuria muutoksia nykyisiin sähkömarkkinoiden rakenteisiin. Sähköntuotannon joustamattomuus ja vaikeampi ennakoitavuus on jatkossa korvattava yhä enemmän kulutuksen joustavuudella ja sähkömarkkinoita laajentamalla. Suomi on sähkön kulutusjouston osalta Euroopan edelläkävijämaita. Fingridissä on meneillään hankkeita, joiden tavoitteena on lisätä joustavuutta sähkömarkkinoille ja mahdollistaa epäsäännöllisesti saatavilla olevan uusiutuvan energian tuotanto sekä kuluttajien osallistuminen markkinoille. Tästä esimerkkinä on siirtyminen 15 minuutin taseselvitysjaksoon.

Sähkön tukkuhinnat olivat Pohjoismaissa vuonna 2018 selvästi edellisiä vuosia korkeammalla tasolla. Vuoden keskihinta oli sekä pohjoismaisen systeemihinnan että Suomen aluehinnan osalta korkeimmalla tasollaan sitten vuoden 2011. Hintojen nousun taustalla oli etenkin päästöoikeuksien ja polttoaineiden hinnannousu sekä vesivoiman tuotantoon vaikuttava normaalia matalampi sademäärä pohjoismaisilla vesivoiman tuotantoalueilla.

Sähkömarkkinat

2018

2017

2016

Pohjoismainen systeemihinta €/MWh

43,99

29,41

26,91

Suomen aluehinta, keskihinta €/MWh

46,8

33,19

32,45

Pullonkaulatuotot Pohjoismaissa M€

281,98

265,8

276,8

Pullonkaulatuotot Suomen ja Ruotsin välillä M€

56,47

50,98

74,98

Pullonkaulatunnit Suomen ja Ruotsin välillä %

20,6

24,0

32,7

Pullonkaulatuotot Suomen ja Viron välillä M€

2,79

0,52

4,74

Pullonkaulatunnit Suomen ja Viron välillä %

5,4

1,4

9,7

Sähkön nettotuonti Suomeen supistui hieman edellisestä vuodesta, mutta säilyi edelleen korkealla tasolla. Yli viidennes Suomessa käytetystä sähköstä oli tuontia. Tuonti Ruotsista supistui, kun taas tuonti Venäjältä kasvoi.

Pohjoismainen tasehallintahanke

Kantaverkkoyhtiöt solmivat maaliskuussa yhteistyösopimuksen uuden pohjoismaisen tasehallintakonseptin kehittämisestä. Sopimus sitouttaa viisi pohjoismaista kantaverkkoyhtiötä seuraamaan yhteistä tiekarttaa uuden tasehallintamallin ja yhteisten tasehallintamarkkinoiden toteuttamiseksi.

Pohjoismainen sopimus yhteisestä tasehallinnasta pitää Suomen jatkossakin tiiviinä osana pohjoismaista sähkömarkkinaa.

Eurooppalaiset päivänsisäiset markkinat

Eurooppalaiset päivänsisäiset markkinat käynnistyivät kesäkuussa. Ne mahdollistavat aiempaa laajemmat, eurooppalaiset sähkömarkkinat jatkuvalle kaupankäynnille. XBID-hankkeessa (Cross-Border Intraday) luotiin eurooppalainen päivänsisäinen markkinapaikka jatkuvalle kaupankäynnille. XBID:n käyttöönotto toi mukanaan jaetun tarjouskirjan, joka mahdollistaa eri pörssien kautta jätettyjen tarjousten yhdistämisen ja laajemmat päivänsisäiset markkinat.

Päivänsisäisten markkinoiden käyttöönotto toteutettiin 10 paikallisella käyttöönottoprojektilla. Tällä hetkellä yhteisillä markkinoilla ovat mukana Alankomaat, Belgia, Espanja, Itävalta, Latvia, Liettua, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Viro. Kaupankäynti on mahdollista koko Euroopassa laajentamalla alueellisesti nyt käyttöönotettua markkinapaikkaa.

Älyverkot tulevat kuluttajan saataville

Työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmä sai työnsä päätökseen kahden vuoden tiiviin rupeaman jälkeen. Työryhmän tehtävänä oli esittää konkreettisia toimenpiteitä asiakkaiden osallistumismahdollisuuksien edistämiseksi ja toimitusvarmuuden parantamiseksi puhtaaseen energiantuotantoon perustuvassa sähköjärjestelmässä. Työryhmän loppuraportissa on kuvattu älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sekä esitetty useita kehitysehdotuksia sähkömarkkinoille.

Työryhmä on asettanut ehdotusten toteuttamiselle kunnianhimoisen aikataulun, ja muutosten on suunniteltu tapahtuvan pääosin vuosien 2019 - 2021 aikana. Osa työryhmän ehdotuksista nojaa sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihtoratkaisun datahubin valmistumiseen.

Nyt tehdyt linjaukset ovat hyvä alku kohti asiakaskeskeisiä ja reaaliaikaisia sähkömarkkinoita. Suomessa on jatkossakin panostettava kunnianhimoisesti hajautettujen resurssien markkinoille saamiseksi. Jatkokehityskohteita ovat muun muassa hajautetun jouston uudet markkinapaikat, energiaan liittyvien uusien teknologioiden edistäminen sekä sähkö-, lämpö- ja kaasujärjestelmien yhteensovittaminen. Suomella on mahdollisuus toimia suunnannäyttäjänä alueellisesti ja EU:ssa.

Datahub

Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoja Suomen 3,5 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Fingrid Datahub Oy teki kesäkuussa hankintapäätöksen datahub-järjestelmän toimittajasta. Suomen hallitus antoi eduskunnalle syyskuussa esityksen sähkömarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Datahub otetaan käyttöön vuonna 2021

Datahubiin kerätään kaikkien sähkönkäyttäjien tiedot Suomessa. Järjestelmällä yksinkertaistetaan, nopeutetaan ja tehostetaan sähkön vähittäismarkkinoilla tarvittavaa tiedonvaihtoa. Datahubin tietoja käyttävät noin 100 sähkön myyjää ja yli 80 jakeluverkkoyhtiötä palvellessaan sähkön käyttäjiä.

Järjestelmän rakentaminen on suuritöinen uudistus Fingridille ja koko toimialalle. Järjestelmä tehostaa kuluttajamarkkinoita ja tuo uudenlaisia mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. Datahubilla on keskeinen rooli, kun sähkömarkkinoilla siirrytään nykyisestä yhden tunnin markkinajaksosta viiteentoista minuuttiin.

Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Keskitetyssä tiedonvaihtomallissa liiketoimintaprosessit tehostuvat ja tiedonvaihtoa pystytään kehittämään uusin tavoin. Säännöt yksinkertaistuvat ja tiedon laatu paranee. Jatkossa tietoa pystytään tarkastelemaan ja käyttämään useisiin eri tarkoituksiin.

Mitä Datahubissa tapahtuu?

  • Datahub hoitaa sähkön vähittäismarkkinoiden tiedonvaihdon sähkön käyttäjien vaihtaessa sähkön myyjää tai muuttaessa uuteen osoitteeseen.
  • Datahub hoitaa jakeluverkonhaltijan tällä hetkellä tekemän taseselvityksen sekä tasevirheiden korjausprosessin.
  • Loppuasiakkaan on mahdollista valtuuttaa muita palveluntarjoajia hakemaan omia sähkönkulutustietoja datahubista esimerkiksi kulutuksen seurantapalveluissa. 
  • Datahub nopeuttaa, yksinkertaistaa, parantaa ja tehostaa kaikkien osapuolten toimintaa.
  • Datahubin liiketoimintaprosessien avulla varmistetaan, että tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti osapuolten välillä. 

Tämä on DataHub

Vuoden varrelta

Fingrid mukana kehittämässä joustomarkkina-alustaa

15 minuutin taseselvitysjakso myös Suomeen

Sähkömarkkinavideo avaa vaikean yksinkertaiseksi