Strategia

Toimintamme perusta

Toimintamme perustuu Suomen ja EU:n lainsäädäntöön. Suomen sähkömarkkinalain mukaisesti kehitämme kantaverkkoa, ylläpidämme sähkön kulutuksen ja tuotannon tasapainoa sekä parannamme sähkömarkkinoiden toimintaedellytyksiä. EU:n sähköasetus velvoittaa meitä tekemään yhteistyötä ENTSO-E:ssä ja alueellisesti sähkösisämarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi. Tehtävänämme on osallistua markkina-, käyttö- ja liityntäverkkosääntöjen ja niissä säädettyjen ehdotusten laatimiseen ja täytäntöönpanoon.

Kehitämme sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoiden pelisääntöjä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Pidämme asiakkaamme tietoisina eurooppalaisten, sähköalaa koskevien sääntöjen kehityksestä ja kuulemme asiakkaidemme näkemyksiä eurooppalaisista, alueellisista ja kotimaisista valmisteilla olevista ehdotuksista. Fingridin neuvottelukunnan ja kolmen asiakastoimikunnan avulla pysymme perillä asiakkaidemme toiveista.

Strategiamme perustuu neljään näkökulmaan

Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti ja huomioiden asiakkaiden, yhteiskunnan, talouden ja henkilöstön näkökulmat. Haemme laatua ja tehokkuutta yhdistämällä oman ydinosaamisemme parhaiden toimijoiden kanssa. Toimimalla vastuullisesti ansaitsemme asiakkaiden, yhteiskunnan, omistajien ja työyhteisön luottamuksen.

Strategian valmistelussa ja toimeenpanossa tarkastelemme vision asettamia vaatimuksia mahdollisimman tasapainoisesti neljän eri näkökulman kannalta. Organisaatiomalliksi olemme valinneet tehokasta toimeenpanoa tukevan ja henkilöstöä laajasti osallistavan matriisirakenteen.

 

Asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kuuntelua


"Kehitämme liiketoimintaa asiakaslähtöisestija koko Suomen eduksi."

Fingrid on suomalaisten kantaverkkoyhtiö. Perustehtävämme hoitaminen vaatii asiakkaiden kuuntelua. Voidaksemme toteuttaa tehtäväämme meidän on ymmärrettävä syvällisesti erilaisten asiakkaiden nykyiset ja tulevaisuuden tarpeet ja otettava ne huomioon kaikessa toiminnassamme.

Kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa, heidän tarpeidensa ja liiketoimintansa haasteiden mukaisesti. Edistämme uusien palveluiden syntymistä ja pyrimme mahdollistamaan uusien toimijoiden tulon sähkömarkkinoille.


Kustannustehokas toimija


"Toimimme kustannustehokkaasti ja tuotamme arvoa omistajille ja koko yhteiskunnalle."

Lähtökohtana on, että vastaamme pitkäjänteisesti yhteiskunnan odotuksiin, olemme kustannustehokkaita ja tuotamme arvoa omistajille. Päätöksentekomme ja toimintamme perustuvatoikeaan ja ajankohtaiseen tietoon sekä haluun olla tehokas, tuloksellinen ja vastuullinen. Hallintomme on läpinäkyvää ja laadukasta. Olemme kantaverkkotoiminnan esikuva kansainvälistyvillä sähkömarkkinoilla, mikä edellyttää toimintamme ja tuottavuutemme jatkuvaa kehittämistä.

Suunnittelemme investoinnit ennakoivasti ja perusteellisesti yritystaloudellisten ja yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti. Varmistamme onnistuneilla rahoitustoimenpiteillä investointien ja toiminnan ylläpidon.

Olemme kuvanneet sisäiset prosessit yhtiön päätehtävien mukaisesti.
 

Varmasti ja vastuullisesti


"Sähköjärjestelmän murroksessa ylläpidämme nykyisen, hyvän käyttövarmuuden. Vastuullisuus ja turvallisuus korostuvat kaikessa tekemisessämme."

Kehitämme pohjoismaista sähköjärjestelmän käyttöä yhteisenä kokonaisuutena. Lisäksi tiivistämme yhteistyötä erityisesti Baltian maiden kanssa. Valvomotoimintaa hoidamme itse, mikä vaatii vahvaa käyttötoiminnan osaamista. Palveluja ostamme silloin, kun niitä on kustannustehokkaasti saatavissa. Omistamme suurimman osan varavoimalaitoksista osana nopeata häiriöreserviä.
 

Tavoitteena puhdas ja varma markkinaehtoinen sähköjärjestelmä


"Luotamme siihen, että toimivat markkinat tuottavat kaikessa tekemisessä parhaimmat ja innovatiivisimmat ratkaisut."

Haluamme olla sähkömarkkinoiden eurooppalainen muutosjohtaja. Kehitämme aktiivisesti sähkömarkkinoita yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Markkinaehtoisuuden varmistaminen hyödyttää asiakkaita ja mahdollistaa kustannustehokkaan siirtymän puhtaaseen sähköjärjestelmään. Eurooppalaiset säädökset ja alueelliset, markkinasääntöjä koskevat ratkaisut vaikuttavat merkittävästi markkinoihin. Haluamme vaikuttaa eurooppalaisten ja alueellisten säädösten sekä markkinaratkaisujen valmisteluun, ja tavoitteenamme on pitää sähkönsiirtoyhteydet naapurimaiden välillä ja Suomessa riittävinä. Kehitämme toimintamalleja ja reaaliaikamarkkinaa tukevaa rakennetta, joka mahdollistaa markkinaehtoisen, puhtaan sähköjärjestelmän toteutumisen.
 

Energiajärjestelmän murros lisää siirtokapasiteetin tarvetta


"Edistämme aktiivisesti Euroopan ja Itämeren alueen sähkömarkkinoiden yhdentymistä."

Suunnittelemme ja rakennamme kantaverkon mahdollisimman joustavasti ja erilaisiin tulevaisuuden näkymiin sopivilla ratkaisuilla vastaamaan yhteiskunnan sähköntuotanto- ja kulutustarpeita. Toimintamme perustana on jatkuva toiminnan tehostaminen ja kustannustietoisuus. Investoinneilla tavoittelemme myös sähkönjakelun keskeytysten minimointia. Tulevien investointien osalta haluamme tehdä yhteistyötä yhdessä viranomaisten, asiakkaidemme ja maanomistajien kanssa niin, että jokainen taho pystyy hyväksymään investoinnit. Toiminnan ja toimitusketjun vastuullisuuden varmistamisen ja työturvallisuuden kehityshankkeet ovat tärkeä osa kantaverkon ylläpitoa.
 

Pieni ja tehokas Fingrid


"Hyödynnämme innovatiivisesti parhaita teknologioita ja digitalisaation mahdollisuuksia. Pidämme tarvittavan ydinosaamisen talossa. Teemme yhteistyötä parhaiden kumppanien kanssa."

Henkilöstövision pohjana on yrityskulttuurimme. Haluamme olla avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tavoitteellinen työyhteisö. Meille fingridiläisille se tarkoittaa, että olemme muutoksen kärjessä ja varaudumme tulevaisuuteen parhaalla osaamisella. Työyhteisömme jäsenet ovat asiakaslähtöisiä uudistajia, vastuullisia tuloksentekijöitä, aloitteellisia tiimipelaajia ja kansainvälisiä verkostoitujia. Haluamme myös, että yhtiömme työnantajamaine on erinomainen ja parhaat osaajat ovat meillä töissä.

 

Strategiset hankkeet

Strategian toimeenpanon tavoitteena on toiminnan jatkuva parantaminen. Tämän työn ohella yhtiötason monivuotisia, strategisia hankkeita ovat:

  • Verkkosäännöt käytännöiksi: toimivat markkinat ja käyttövarmuuden varmistavat käytännöt
  • Olkiluoto 3 -ydinvoimala verkkoon: yksi maailman suurimpia ydinvoimalaitoksia käyttövarmasti verkkoon
  • Reaaliaikamarkkinat: kulutus ja tuotanto varmasti tasapainoon yhteisillä markkinoilla
  • Fingrid taskuun: Fingrid palveluksessasi ajasta ja paikasta riippumatta
  • Data kuntoon ja tuottamaan: oikea ja olennainen tieto tehokäytössä
  • Vaikuttava yrityskulttuuri: uudistumiskykyinen ja muutoksiin rohkeasti tarttuva fingridiläinen
  • Hajautetut resurssit markkinoilla: sähkön käyttäjät osallistumaan ja hyötymään sähkömarkkinoista

Jokaiselle strategiselle hankkeelle olemme nimenneet johtoryhmätason vastuuhenkilön. Toteutamme strategisia hankkeita organisaatiossamme osana vuotuisia toimintasuunnitelmia, ja seuraamme hankkeiden etenemistä säännöllisesti hallitus- ja johtoryhmätasolla.