Toimintaympäristö

Megatrendit ohjaavat Fingridin toimintaa. Vaikutukset näkyvät koko yhteiskunnassa ja yhtiön käyttämissä hankinta- ja toimitusketjuissa.

Seuraavat neljä toimintaympäristön megatrendiä ohjaavat Fingridin toimintaa:

Ilmastonmuutos ja energiajärjestelmän murros

Energia-ala on keskeisessä roolissa ilmastonmuutosta torjuttaessa. Sähkön tuotantorakenne muuttuu uusiutuvan energian osuuden kasvaessa ja säätökelpoisen fossiilisen lauhdetuotannon vähentyessä. Tuuli- ja aurinkoenergia ovat jo  kannattavia ilman tukia.

Tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyminen aiheuttaa sähköjärjestelmässä niukkuutta tehosta, joustavuudesta ja järjestelmän inertiasta. Hinnanvaihtelut lisääntyvät, mikä tuo liiketoimintamahdollisuuksia joustavalle tuotannolle ja kulutukselle sekä sähkön varastointitekniikoille.

Fingrid torjuu osaltaan ilmastomuutosta rakentamalla ja ylläpitämällä kantaverkkoa. Ilmastonmuutoksen torjunnasta seuraava sähkön tuotantorakenteen muutos aiheuttaa muutoksia sähköjärjestelmässä. Mahdollistamme uuden energiantuotannon liittämisen kantaverkkoon. Varmistamme järjestelmäreservien riittävyyden myös tulevaisuudessa ja valmistaudumme joustavan tuotantokapasiteetin vähenemiseen samalla kun kehitämme sähkömarkkinoita vähähiilisen sähköjärjestelmän tarpeisiin.

Meidän roolimme on tuoda aktiivisesti esille sähkömarkkinamalliin parannusehdotuksia, jotka mahdollistavat markkinaehtoisella ja puhtaalla tiellä pysymisen. Haemme käyttötoimintaan uusia ratkaisuja, joilla sähköjärjestelmä toimii varmasti ja löytää markkinoiden tukemana tuotannon ja kulutuksen tasapainon.

Energiaturvallisuus ja sähköriippuvuus

Yhteiskunta sähköistyy ja sähköriippuvuus lisääntyy. Samalla yhteiskunnan häiriösietoisuus sähkön saannin suhteen heikkenee: sähköhuollon vakavat häiriöt ovat yhteiskunnan suurimpia turvallisuusuhkia. Sähkösektorin riskeihin varaudutaan osana EU-komission esittelemää puhtaan energian pakettia. Tavoitteena on parantaa sähkön toimitusvarmuutta koko EU:n tasolla ja vahvistaa alueellista yhteistyötä. Kriiseihin liittyvien toimien tulee esityksen mukaan olla sopusoinnussa sähkön sisämarkkinoiden sääntöjen kanssa.

Fingridin osalta investointiohjelmamme toteuttaminen, markkinoiden edistäminen ja käyttötoimintamme kehittäminen parantavat sähkönsaannin luotettavuutta ja valmiutta toimia kriisitilanteissa. Riskien- ja jatkuvuudenhallinnassa varaudumme jatkuvasti sähköjärjestelmän vakaviin häiriöihin erilaisissa uhkakuvissa.

Olemme aktiivisesti mukana kansainvälisessä yhteistyössä kehittämässä eurooppalaisia sääntöjä ja varaudumme sähköjärjestelmän häiriöihin yhteistyössä Itämeren alueen kantaverkkoyhtiöiden kanssa.

Globalisaatio ja vastuullisuus

Työvoiman liikkuvuus tekee energiayhtiöistäkin nykyistä kansainvälisempiä. Kansainväliset rahoitusmarkkinat tarjoavat hyvin hoidetulle ja korkean luottoluokituksen yhtiölle joustavan ja edullisen tavan rahoituksen hankkimiseksi.

Vastuullisuus on keskeinen osa yrityskuvaa. Yritystaloutta ja vastuullista toimintaa koskeva sääntely lisääntyy sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Avoimuuden merkitys kasvaa entisestään.

Fingridille globalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia palveluiden ulkoistamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvän osaamisemme ansiosta. Olemme myös pitkään hyödyntäneet kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita menestyksellisesti. Vastuullisena tilaajana voimme edistää kestävää kehitystä ja vastuullisia toimintatapoja globaalisti.

Digitalisaatio

Digitalisaatio luo mahdollisuuksia toiminnan tuottavuuden parantamiseen ja monipuolisiin uusiin sähköisiin palveluihin. Toisaalta kaiken yhdistävää verkkoa voidaan käyttää suunnattuihin hyökkäyksiin tai äärimmillään aseena kybersodankäynnissä. Tämä asettaa myös Fingridin tietojärjestelmille tarkat kyberturvallisuusvaatimukset.

Fingridin kannalta digitalisaatio mahdollistaa entistäkin tuottavammat toiminnalliset prosessit ja paremman asiakaspalvelun sekä tehokkaamman markkinainformaation jakamisen. Se antaa myös uusia työkaluja muuttuvan ja monimutkaistuvan sähköjärjestelmän hallintaan. Älyverkkoteknologia luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin nykyisille kuin uusille toimijoille ja muovaa sitä kautta asiakaskenttäämme.