Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Fingridin vuoden 2018 vuosikertomus julkaistaan sähköisessä muodossa Fingridin verkkosivuilla. Osana vuosikertomusta raportoidaan myös yritysvastuu sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmä.

Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja puolivuosikatsauksen kansainvälisten, EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Konsernitilinpäätös käsittää emoyhtiö Fingrid Oyj:n lisäksi yhtiön 100-prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Finextra Oy:n ja Fingrid Datahub Oy:n. Osakkuusyrityksinä on yhdistelty Nord Pool AS (omistus 18,8 prosenttia) ja eSett Oy (omistus 33,3 prosenttia). Toimintakertomus ja konsernin emoyhtiön sekä sen tytäryhtiöiden tilinpäätös laaditaan Suomen kirjanpitolain sekä kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti. Henkilöstöä koskevat tiedot perustuvat henkilöstöhallinnon laskentajärjestelmiin, ja niiden laskennassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta. Ympäristötiedot on kerätty viranomaisille raportoitavista tiedoista ja Fingridin omista tiedonkeruujärjestelmistä. Ulkopuolinen päästökauppatodentaja on todentanut hiilidioksidipäästöselvityksen.

Raportoitaessa yritysvastuusta keskitytään Fingrid-konsernin oman toiminnan olennaisimpiin taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöön kohdistuviin vaikutuksiin. Raportoinnissa sovelletaan integroidun raportoinnin periaatteita. Raportointi noudattaa kansainvälistä GRI-raportointiohjeistoa (Global Reporting Initiative, GRI-standardien peruslaajuus core), ja sen on varmentanut ulkopuolinen riippumaton taho. Sosiaalisten ja ympäristötietojen laskentaraja ei sisällä osakkuusyrityksiä. Myös vaatimukset valtionyhtiöiden yritysvastuuraportoinnille ja pörssien ESG-raportointiopas (environmental, social ja governance) on otettu huomioon. Vuosikertomus toimii YK:n Global Compact -aloitteen mukaisena Communication on Progress (COP) -raporttina.