Henkilöstö

Henkilöstövisiomme mukaan yrityskulttuurimme on avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tavoitteellinen. Olemme muutoksen kärjessä ja varaudumme tulevaisuuteen parhaalla osaamisella. Työyhteisömme jäsenet ovat asiakaslähtöisiä uudistajia, vastuullisia tuloksentekijöitä, aloitteellisia tiimipelaajia ja kansainvälisiä verkottujia. Yhtiömme työnantajamaine on erinomainen ja parhaat osaajat ovat meillä töissä. Vision eteen on vielä tehtävä töitä, mutta olemme hyvällä polulla.

Avoin vuoropuhelu luo luottamusta

Avoimuus on ollut jo pitkään yksi Fingridin perusarvoista. Avoimuus on vuoropuhelua ja keskustelua sekä tiedon molemminpuolista jakamista. Tuomme työntekijöiden omia puheenvuoroja esille yhteisissä tilaisuuksissa ja kuuntelemme henkilöstön mielipiteitä. Olemme kuulleet henkilöstöä muun muassa etätyöstä, yrityskulttuurista, ja työaikakäytännöistä, ja teetämme vuosittain myös henkilöstökyselyn, josta saadun palautteen perusteella kehitämme toimintaamme.

Toimintavuonna Corporate Spirit toteutti Fingridissä jo kolmannen kerran PeoplePower-henkilöstökyselyn. Tulokset olivat muihin asiantuntijaorganisaatioihin verrattuna erinomaiset. Yhtiö sai parhaan AAA-luokituksen, jonka saavuttaa vuosittain vain noin 6 prosenttia kaikista henkilöstötutkimuksen toteuttaneista yrityksistä. Tutkimus ei kuvasta ainoastaan yhden yrityksen henkilöstötyytyväisyyttä, vaan suhteuttaa tulokset muiden yritysten tuloksiin.

Sitoutumisindeksi kertoo siitä, millaiset lähtökohdat oma työ, lähityöyhteisö, käsitys koko organisaatiosta ja sen tulevaisuuden näkymistä luovat henkilöstön pysyvyydelle ja sitoutumiselle vallitsevassa työmarkkinatilanteessa.

Johtamisindeksi kertoo johtamisen laadusta työntekijöiden kokeman arvostuksen, luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden tunteiden kautta.

Suorituskykyindeksi kuvaa sitä, millaiset edellytykset käytettävissä oleva tieto ja työvälineet, toiminnan organisointi ja arkipäivän käytännöt muodostavat tehokkaalle toiminnalle.

Omistautuneisuusindeksi kertoo, kuinka myönteistä ja horjumatonta henkilöstön suhtautuminen on omaan työhönsä, organisaatioon ja sen edustamiin arvoihin sekä kuinka valmis henkilöstö on tarvittaessa tekemään ylimääräisiäkin ponnistuksia organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

PeoplePower®-indeksi antaa kokonaiskuvan organisaation tilasta ja sen kyvystä vastata sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin. Indeksit lasketaan siten, että niiden minimiarvo on 0, jos kaikki vastaajat olisivat äärimmäisen kriittisiä, ja maksimiarvo 100, jos kaikki vastaajat olisivat äärimmäisen myönteisiä vastatessaan kaikkiin indeksiin kuuluviin kysymyksiin.

Avoimuus tarkoittaa myös sitä, että kaikki tieto yhtiössä on sisäisesti avointa ja henkilöstöllä on lupa viestiä. Viestintä on kaikkien työntekijöiden vastuulla. Siten henkilöstön odotetaan vastaavan omiin työtehtäviinsä liittyviin asioihin ja kommentoivan niitä sisäisesti, ja edistävän yhtiön sisäistä tiedonkulkua.

Hyvät viestintä- ja vuorovaikutustaidot kuuluvat jokaiselle Fingridissä. Toimintavuonna käynnistettiin erityinen Loikka-valmennusohjelma, jonka tavoitteena oli lisätä asiantuntijoiden ymmärrystä Fingridin toimintaympäristön muutoksista ja sidosryhmien odotuksista sekä lisätä valmiuksia toimia yhtiön viestin viejinä. Valmennus onnistui erinomaisesti ja saatu palaute osallistujilta kannustaa jatkamaan vastaavia panostuksia. Asiantuntijamme kokivat oppineensa erityisesti vuorovaikutuksen ja läsnäolon merkitystä: siitä miten jokainen voi vaikuttaa ja viedä asioita eteenpäin viestimällä ymmärrettävästi ja ottamalla toiset ihmiset huomioon.

Yhdessä toimien

Välittäminen ja hyvinvointi ovat henkilöstöpolitiikkamme kulmakiviä. Välittäminen ilmenee yksilöä tukevina ratkaisuina, kuten joustavina työaikajärjestelyinä, virkistäytymisen tukemisena ja kokonaisvaltaisena hyvinvointina. Fingridin henkilöstöpolitiikan mukaisesti henkilöstöä kohdellaan arvojen pohjalta kunnioittavasti ja oikeudenmukaisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusperiaatteita noudattaen. Yhtiössä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat osa yrityskulttuuria. Tasapuolisuus on vastuullisuuden, avoimuuden ja tehokkuuden rinnalla yksi yhtiön arvoista.

Pidämme tärkeänä mahdollisuutta koota koko henkilöstö koolle vuosittain. Toimintavuonna järjestimme kolme henkilöstöpäivää, joiden päätavoitteena on tuoda yhteiseen keskusteluun ja tietoisuuteen ajankohtaisia aiheita yhtiön toiminnasta. Asiaosuuden rinnalla tärkeä tavoite on yhteenkuuluvuuden tunteen kasvattaminen hauskanpidon ohella. Entisiin työntekijöihin ja eläkeläisiin pidettiin myös yhteyttä alumnipäivän avulla.

Kaiken kaikkiaan yhtiön johtamisjärjestelmä ja toimitilat pyrkivät ohjaamaan yhteistyöhön ja yhteisöllisyyteen, toisista välittämiseen. Sloganimme "Fingrid välittää" on monimerkityksellinen, mutta ennen kaikkea sillä tarkoitetaan ihmisistä välittämistä. Pyrimme huolehtimaan henkilöstön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista tarjoamalla mielekkäitä työtehtäviä, huolehtimalla hyvästä työilmapiiristä ja esimerkillisestä johtamisesta. Tarjoamme joustavia työratkaisuja ja tuemme virkistäytymismahdollisuuksia.

Fingridin henkilöstöllä on käytettävissään kattavat ja monipuoliset työterveys- ja hyvinvointipalvelut, joiden tavoitteena on tukea työkykyä ja työhyvinvointia paikkakunnasta riippumatta. Tavoitteellinen hyvinvointitoimintamme on osoittautunut toimivaksi, ja meillä on itsestään huolta pitävää henkilöstöä. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat jo vuosia olleet huomattavan alhaiset. Myös korkea eläköitymisikä ja työkyvyttömyyseläkkeen alhaisin maksuluokka kertovat henkilöstön hyvinvoinnista. Fingridin työtapaturmien lukumäärä pysyi viime vuosien tapaan alhaisena. Tapaturmia sattui kaikkiaan 6 (6), joista aiheutui yhdessä tapauksessa lyhyt sairauspoissaolo. Tapaturmista tai sairauksista aiheutuvat henkilöstön poissaolot olivat toimintavuonna 1 (1) prosenttia työajasta.

Uudistumista ja innovointia

Työelämä muuttuu jatkuvasti teknologian ja koko toimintaympäristön kehittyessä. Työpaikkoja häviää robotiikan myötä, mutta toisaalta syntyy myös uusia ammatteja ja tehtäviä. Samalla osaamisen vaatimukset muuttuvat. Jatkossa korostuvat ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky uusiutumiseen ja kriittiseen ajatteluun. Asiantuntijoiden itsenäinen päätöksenteko sekä vastuu töiden sujumisesta ja omasta kehittymisestä kasvavat.

Fingrid vastaa muutokseen tarjoamalla henkilöstölleen mahdollisuuksia kehittyä ja kasvattaa omaa osaamistaan. Osaamisen varmistaminen strategisena valintana parantaa henkilöstösuunnittelun laatua ja auttaa yhtiötä varautumaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Oppiminen ja kehittyminen nähdään yhtiössä laaja-alaisesti: tarjoamme nimenomaan työssä oppimisen mahdollisuuksia vaativien tehtävien ja monimuotoisten projektien sekä työkierron avulla.

Panostamme vuositasolla yli miljoona euroa sekä työyhteisön että jokaisen henkilökohtaiseen kehittymiseen. Yhtiön tarjoamien yhteisten koulutusten lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus itsenäisesti ehdottaa osaamistaan täydentävää koulutusta. Toimintavuonna järjestettiin henkilöstölle yhtiötasolla muun muassa kielikoulutusta, esiintymis- ja viestintätaitojen valmennusta, asiakaspalveluvalmennusta sekä yksiköille ja tiimeille eri muutostilanteisiin ja toiminnan kehittämiseen valmennustukea. Vuonna 2018 fingridiläisen keskimääräinen koulutukseen käyttämä aika oli 5 (4) päivää.

Fingridin innovaatiotoiminnalla parannetaan kykyä vastata toimintaympäristön muutoksiin. Jatkuva ideointi, rakentava toiminnan kyseenalaistaminen sekä kokeilemalla kehittäminen ovat osa toiminnan tuottavuutta ja laatua parantavaa innovaatiotoimintaa. Radikaalimpia innovaatioita on haettu yhteistyössä start-up-yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden huippuosaajien kanssa. Esimerkkinä tästä on jo edellisvuonna alkanut Radicamp-hanke, jonka yhteydessä järjestetyssä viidessä työpajassa haettiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa uusia innovaatioita sähköjärjestelmän valvomon uudistamiseksi. Hankkeen tavoitteena on voimajärjestelmän reaaliaikainen tilannekuva ja sen parempi viestintä sidosryhmille. Toinen esimerkki ulkopuolisen osaamisen hyödyntämisestä innovaatiotoiminnassa ovat sähköasemalaitteiden kunnonhallinnan kehittämiseksi järjestetyt avoimet innovaatiokilpailut. Näiden tuloksena lähdettiin kehittämään uusia ratkaisuja neljän kilpailussa parhaiten menestyneen yrityksen kanssa.

Tavoitteellinen oman työn toimitusjohtaja

Osaamisen varmistamisen lisäksi panostamme henkilöstön kykyyn johtaa itse itseään. Puhumme oman työn toimitusjohtajuudesta, eli käytännössä jokainen työntekijä hoitaa itsenäisesti omia työtehtäviään ja vastuualueitaan. Jotta jokainen voisi olla oman työnsä toimitusjohtaja, koko yhtiön johtamisotteen täytyy olla valmentava ja ihmisiä osallistava. Tätä tavoitetta edistetään etenkin esimieskoulutuksissa, mutta myös viestinnässä koko henkilöstölle. Työntekijän ja esimiehen välistä jatkuvaa vuorovaikutusta pidämme erityisen tärkeänä. Keskusteluja käydään päivittäin, ja määrämuotoisempia kehityskeskusteluja pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kehityskeskustelut sisältävät keskustelun henkilökohtaisista tavoitteista ja tuloksista sekä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Kehityskeskustelut koskevat kaikkia vakituisia työntekijöitä.

Johtamisessa seuraamme ensi sijassa työn tuloksia työajan sijaan. Olemme vahvasti joustavien työaikajärjestelyjen kannalla, ja vuonna 2018 Fingridissä lisättiin entisestään työn tekemisen joustoja henkilöstön antaman palautteen perusteella. Kaikki tämä edellyttää vahvaa luottamusta.

Fingridin henkilöstömäärä kasvoi jo useamman vuoden peräkkäin yhtiölle tulleiden uusien tehtävävastuiden sekä toiminnan volyymin kasvun myötä. Toimintavuoden aikana palkattiin uusia ammattilaisia sekä kantaverkkotoiminnan liiketoimintaprosesseihin että yhtiön tietoteknisiin tehtäviin. Vuoden lopussa Fingrid Oyj:llä työskenteli 365 ja Datahub Oy:ssä 15 alan asiantuntijaa.

Uusien osaajien löytämiseksi teemme pitkäjänteistä työtä työnantajamaineemme kehittämiseksi. Toimintavuonna osallistuimme muun muassa useille rekrytointimessuille ja opiskelijatilaisuuksiin, tuotimme ammattiesittelyvideoita ja kirkastimme työnantajamaineviestintäämme.

Nuoret opiskelijat ovat meille tärkeä kohderyhmä, joten tarjoamme kokoomme nähden suhteellisen paljon kesätyö- ja harjoittelupaikkoja ympäri Suomen – toimintavuonna 2018 noin neljällekymmenelle nuorelle. Olemme olleet jo muutaman vuoden ajan aktiivisesti mukana esimerkiksi Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, sillä haluamme toimia nuorille hyvänä esimerkkinä vastuullisesta työnantajasta.

Vuoden varrelta

Uusi tietosuoja-asetus testiin kyberturvaharjoituksessa

Yksi parhaista työpaikoista

Lasten hyväksi ympäri Töölönlahtea

Hieno kesätyökokemus