Varmennusraportti

Riippumaton varmennusraportti

Fingridin johdolle ja sidosryhmille

Laajuus ja tavoitteet

Olemme Fingrid Oyj:n johdon pyynnöstä suorittaneet rajoitetun varmuuden antavan riippumattoman varmennustoimeksiannon, jonka kohteena ovat olleet Fingridin vuosikertomuksessa esitetyt ja Yritysvastuun GRI-sisältö -osiossa tarkemmin määritellyt yritysvastuun tiedot (jäljempänä ”Yritysvastuutiedot”) raportointikaudelta 1.1.-31.12.2018. Varmennus toteutettiin AA1000-varmennusstandardin mukaisesti (AA1000 AS, 2008 (type 2) sisältäen 2018 liiteosan).

Suorittamamme riippumattoman varmennuksen tavoitteena oli arvioida:

 • Fingridin sidosryhmien osallistamista, olennaisten vastuullisuusaiheiden määrittämistä, sidosryhmien odotuksiin vastaamista ja vaikutusten arviointia AA1000 Accountability (2018) -periaatteiden mukaisesti;
 • Yritysvastuutietojen laatua ja luotettavuutta GRI-standardin 101 Foundation (2016) mukaisesti; ja
 • Yritysvastuutietojen vastaavuutta GRI-standardien vaatimuksiin perustason (Core) mukaisesti.

Johdon vastuu ja varmentajan velvollisuudet

Fingridin johto vastaa vuosikertomuksen laatimisesta sekä siinä esitetyistä Yritysvastuutiedoista ja niihin liittyvistä lausumista. Fingridin johtoryhmä on hyväksynyt Yritysvastuutiedot. Varmentajana meidän velvollisuutemme on esittää suorittamamme työn perusteella riippumaton johtopäätös Yritysvastuutietojen antamasta kuvasta. Raportointikriteeristönä on käytetty GRI-standardeja (2016) ja Fingridin sisäisiä raportointiohjeita.

Varmentajan riippumattomuus ja pätevyys

Varmentajan tulee olla riippumaton varmennuksen kohteesta. Emme ole osallistuneet Yritysvastuutietojen tuottamiseen, eikä meillä ole Fingridin kanssa muita toimeksiantosopimuksia, jotka vaikuttaisivat riippumattomuuteemme. Varmennustyöryhmämme koostuu kokeneista yritysvastuuraportoinnin asiantuntijoista, joilla on vaadittava osaaminen varmennuksen suorittamiseen.

Lausunnon perusteet

Varmennusprosessi tulee suunnitella ja suorittaa siten, että varmentaja kerää riittävästi todisteita johtopäätöstä varten. Toimenpiteiden valinta perustuu varmentajan harkintaan sisältäen arvioinnin riskeistä, että raportissa esitetyt tiedot eivät olennaisilta osiltaan ole raportointikriteeristön mukaisia. Lausuntoamme varten olemme toteuttaneet muun muassa seuraavat varmennustoimenpiteet:

 • Haastatelleet johdon edustajia Fingridin yritysvastuuseen liittyvien vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien ymmärtämiseksi;
 • Arvioineet Fingridissä sovellettavia menettelytapoja sidosryhmien osallistamiseen, olennaisten yritysvastuuaiheiden määrittelyyn sekä sidosryhmien odotuksiin vastaamiseen;
 • Haastatelleet Yritysvastuutietojen keruun ja laskennan vastuuhenkilöitä;
 • Käyneet läpi järjestelmät ja menettelytavat, joilla Yritysvastuutiedot tuotetaan, kerätään ja raportoidaan;
 • Käyneet läpi lähtötietoja ja niiden yhdistelyä vuosikertomuksessa esitettäviksi Yritysvastuutiedoiksi;
 • Arvioineet Yritysvastuutietojen laadinnan evidenssiä, mittauksia ja laajuutta suhteessa raportointikriteeristöön; ja
 • Käyneet läpi Yritysvastuutiedoissa esitetyt tunnusluvut ja sanalliset tiedot suhteessa raportointikriteeristöön.

Luontaiset rajoitteet

Varmennuksemme perustuu oletukseen, että Fingrdin meille varmennusta varten toimittamat tiedot on annettu vilpittömässä mielessä. Yritysvastuutietojen luonteesta sekä menettelytapojen ja sisäisten kontrollien luontaisista rajoitteita johtuen on olemassa riski sille, että kaikkia virheitä tai epäsäännöllisyyksiä ei ole havaittu. Esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa käytettyihin lähtötietoihin liittyy luontaisia rajoitteita, huomioiden tietojen luonne ja tietojen määrittämisessä käytetyt menettelytavat. Siksi, erilaisten, mutta silti hyväksyttyjen laskentamenetelmien käyttäminen voi johtaa olennaisesti erilaisiin tuloksiin.

Johtopäätös

Yritysvastuun toimintaperiaatteiden soveltaminen

 • Sidosryhmien osallistaminen: Fingridillä on käytössä kanavat sidosryhmävuorovaikutukseen ja yhtiö on sitoutunut sidosryhmien kanssa käytävään keskusteluun.
 • Olennaisten yritysvastuun aiheiden määrittäminen: Fingrid on määritellyt yritysvastuun raportointia varten olennaiset aiheet osana yhtiön olennaisuusprosessia.
 • Sidosryhmien odotuksiin vastaaminen: Fingridillä on käytössä toimintaperiaatteet ja menettelytavat sidosryhmien odotuksiin vastaamiseksi.
 • Vaikutusten arviointi: Fingrid on tunnistanut olennaisiin yritysvastuun aiheisiinsa liittyvät vaikutukset. Yhtiö on sitoutunut näiden vaikutusten hallintaan sekä vaikutuksiin liittyvien tietojen kokonaisvaltaiseen ja tasapainoiseen raportointiin.

Yritysvastuutietojen luotettavuus

Olemme käyneet läpi esitettyjen Yritysvastuutietojen perusteet. Suorittamiemme toimenpiteiden perusteella tietoomme ei ole tullut seikkoja, jotka antaisivat aiheen olettaa, etteivät Yritysvastuutiedot anna kaikilta olennaisilta osiltaan oikeaa ja riittävää kuvaa Fingridin vastuullisuuden tuloksista, tai etteivät esitetyt Yritysvastuutiedot ole kaikilta olennaisilta osiltaan luotettavia edellä esitetyn raportointikriteeristön perusteella.

Vastaavuus GRI-standardeihin

Yritysvastuutiedot täyttävät GRI-standardien perustason (Core) vaatimukset

Havainnot ja suositukset

Rajoitetun varmuuden antavan toimeksiantomme perustella esitämme seuraavat havainnot ja suositukset, jotka eivät vaikuta edellä esitettyyn johtopäätökseemme.

 • Fingrid on integroinut vastuullisuuden osaksi liiketoimintaansa. Yritysvastuun tavoitteet ovat osa yhtiön strategiamittaristoa. Vuoden 2018 aikana saavutetut tulokset vastuullisuuden eri osa-alueilla ovat kehittyneet pääosin asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Suosittelemme, että Fingrid kehittää yhä haastavampia ja pidemmälle aikajänteelle ulottuvia yritysvastuun tavoitteita.
 • Fingrid on määritellyt vastuullisuuteen liittyvät hallinnointi- ja johtamiskäytännöt sekä raportoi kattavasti yritysvastuutietoa olennaisista aiheista. Fingrid on myös määritellyt vaatimukset toimittajien vastuullisuudelle. Suosittelemme, että Fingrid jatkaa panostuksia hankintaketjun vastuullisuuden arviointiin ja toimittajien vastuullisuuskäytäntöjen edistämiseen.
 • Fingridillä on merkittävä rooli yhteiskunnassa ja energiajärjestelmän muutoksen mahdollistajana ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi asetettujen kansallisten ja kansainvälisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Suosittelemme, että Fingrid kehittää ilmastonmuutoksen hillintään liittyvää tavoiteasetantaa oman roolinsa mukaisesti.

 

Helsingissä 1. helmikuuta 2019

Mitopro Oy

                                               

                                  

Mikael Niskala                                                        Tomi Pajunen

Riippumaton yritysvastuun asiantuntija          Riippumaton yritysvastuun asiantuntija