Yritysvastuu

Yritysvastuulliset liiketoimintatavat ovat Fingridin strateginen valinta. Vastuullisuus on yksi arvoistamme. Huolehdimme ihmisistä, toimintamme ympäristövaikutuksista ja hyvästä hallintotavasta, kun turvaamme suomalaisille varman sähkön ja mahdollistamme ilmastotavoitteiden saavuttamisen. Edistämme liiketoiminnallamme erityisesti YK:n kestävän kehityksen ilmastotekoihin, energiaan ja infrastruktuuriin liittyviä globaaleja SDG-tavoitteita (Sustainable Development Goals).

Yritysvastuutyömme lähtökohta on Fingridin strategia, jossa vastuullisuus on integroituna ja yhtiötason strategisena valintana. Vaatimustenmukaisuuden ja yritysvastuun johtaminen on integroitu Fingridin johtamisjärjestelmään ja riskienhallintaan.

Fingridin hallitus hyväksyy yhtiön toimintaperiaatteet (Code of Conduct) ja seuraa toiminnan vastuullisuutta. Yhtiön hallitus vastaa myös yritysvastuun johtamisen järjestämisestä ja integroimisesta osaksi liiketoimintaa.

Toimitusjohtaja ja toimintojen johtajat vastaavat vaatimustenmukaisuuden hallinnasta ja yritysvastuun toteutumisesta omilla vastuualueillaan. Päätöksenteossa ja toimintaa arvioitaessa otetaan taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla tasapainoisesti huomioon sosiaaliset kysymykset ja ympäristövaikutukset. Toimintavuonna uudelleen organisoitu Compliance- ja vastuullisuustiimi huolehtii yhtiötason kehittämisestä ja raportoinnista. Tiimin toiminnasta vastaa lakiasiainjohtaja. Yritysvastuun raportoinnin koordinoinnista vastaa nimetty kehityspäällikkö.

Olemme tunnistaneet Fingridin strategian toteuttamiselle ja perusliiketoiminnalle tärkeimmät asiat. Arvioimme olennaisuusanalyysin päivitystarpeet vuosittain ja johtoryhmä käsittelee ne osana strategiaprosessia. Tässä huomioidaan koko arvoketjuun ulottuvat vaatimukset, vastuullisuuden vahva strategia- ja liiketoimintayhteys sekä Fingridin kyky luoda arvoa. Olennaisuusanalyysissä ei tunnistettu muutoksia vuonna 2018.

Fingridille olennaisia tekijöitä ovat:

  • yhtiön yhteiskunnallisesti merkittävässä perustehtävässä onnistuminen
  • turvallisuus
  • hankintakäytännöt
  • sidosryhmien luottamus
  • taloudellinen tulos
  • toimintaperiaatteet
  • työyhteisöstä huolehtiminen.

Tavoitteenamme on, että Fingridin henkilöstö tunnetaan päivittäisessä työssään vastuullisista liiketoimintavoista, joita yhtiössä kehitetään jatkuvasti. Vastuullisuus näkyykin Fingrissä henkilöstön tyytyväisyytenä ja sitoutuneisuutena, hyvänä asiakas- ja sidosryhmäpalautteena, vastuullisina hankintakäytäntöinä ja vastuullisuusauditointeina sekä veronmaksun vastuullisuutena. Vuonna 2017 olimme Suomen 17. suurin yhteisöveronmaksaja. Työturvallisuutta parannamme monin tavoin ja vastaavasti vähennämme liiketoimintamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksia varovaisuusperiaatteen mukaisesti, aina suunnittelusta kunnossapitoon.

Fingridissä tehdään merkityksellistä työtä ja liiketoimintamme luo arvoa myös koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Sähkönsiirron korkea toimitusvarmuus on koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta keskeistä. Edullisella ja vakaalla kantaverkkohinnoittelulla olemme mukana edistämässä Suomen kilpailukykyä. Myös energiamurroksessa tehtävämme on keskeinen, kun varmistamme, että kantaverkko ja sähkömarkkinat mahdollistavat ilmastonmuutoksen torjumisen. Olemme asettaneet Fingridin liiketoiminnan ja yritysvastuun keskeisimmille asioille tavoitteet, joiden toteutumisesta kerromme kootusti täällä. Lisää esimerkkejä toimintamme vastuullisuudesta löytyy integroidun raportointiperiaatteen mukaisesti laaditusta vuosikertomuksestamme.

Jokainen fingridiläinen sitoutuu noudattamaan työssään yhtiön toimintaperiaatteita, joiden perustana ovat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloite sekä yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet. Fingrid on sitoutunut Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksiin, työelämään, ympäristönsuojeluun ja korruptionvastaisuuteen liittyviin periaatteisiin. Tämä vahvistaa yritysvastuun strategista ja operatiivista integroitumista toimintatapoihimme sekä tukee yritysvastuuta ja kestävää kehitystä edistävää yhteistyötämme sopimuskumppaniemme kanssa.

Osana toimintaperiaatteitamme olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisiä ja ihmisoikeuksia. Olemme varmistaneet ymmärryksemme ihmisoikeusvaikutuksistamme tekemällä yleisarvioinnin YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden huolellisuusvelvoiteprosessin mukaisesti ja päivitämme toimintasuunnitelmamme vuosittain.

Toimintaperiaatteidemme toteutumista varmistetaan esimiestyössä ja koko työyhteisön voimin. Käytössä on toimintaperiaatteiden verkkoperehdytys, jonka päivitimme vuonna 2018 ja sitoutimme uusien työtekijöiden lisäksi koko henkilöstön. Uusi tietosuoja-asetus huomioitiin verkkokoulutuksen päivityksessä ja tietosuoja oli sisäisen tarkastuksen kohteena, samoin kuin vaatimustenmukaisuuden hallinta. Toimintaperiaatteiden vastaista toimintaa epäiltäessä käytössä on luottamuksellinen ja riippumaton ilmoituskanava, jonka laajentamisen ulkoisille sidosryhmille valmistelimme toimintavuonna. Saavutimme erinomaisen AAA-arvosanan kyselyssä, jossa henkilöstömme arvioi toimintatapojemme vastuullisuutta.

Fingridin ulkoistamiseen perustuvassa liiketoimintamallissa vastuullisilla hankintakäytännöillä on vaikuttavuutta. Hankinnoissa sopimuskumppaneilta edellytetään sitoutumista Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin, joiden toteutumista valvotaan riskiperusteisesti. Vastaavalla periaatteella Fingrid on valmis sitoutumaan sopimuskumppaniensa yhtiölle asettamiin yritysvastuuvaatimuksiin.

Kantaverkkoinfrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapitäminen kilpailutetaan, ja eri puolilla Suomea sijaitsevilla työmaillamme on osaavaa työvoimaa myös ulkomailta. Varmistamme selvitysvelvollisuutemme ja vastuumme käyttäessämme ulkopuolista työvoimaa. Toimintavuonna kehitimme prosessejamme varmistamaan hankintalain mukaisten yhteiskunnallisten vaatimusten, kuten rikosrekisteriotteiden, selvittämisen uusilta toimittajilta sekä ottamalla käyttöön kansainvälisten pakotteiden jatkuvan seurannan. Auditoimme kymmenen työmaatamme tilaajavastuun, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden hallinnan varmistamiseksi. Auditoinnit osoittivat työmaiden toimintojen ja perehdytyksen olevan yleisesti hyvällä tasolla ja kehittyvän jatkuvasti. Lisäksi otimme käyttöön ulkopuolisen palvelun ulkomaisen työvoiman palkkauksen ja työsuhdeasioiden seurantaan.

Kansainvälisten tavarahankintojemme vastuullisuuden varmistamiseksi auditoimme kolmannen osapuolen avulla 15 valmistavaa tehdasta yhteensä seitsemässä maassa. Lisäksi teimme seuranta-auditointeja. Auditoitavana oli Fingridin suoria sopimuskumppaneita ja heidän toimittajiaan. Poikkeamahavainnot liittyivät pääosin paloturvallisuuteen, työaikaan, palkanmaksukäytäntöihin ja johtamisjärjestelmiin. Korjasimme epäkohtia yhteistyössä toimenpidesuunnitelmien mukaisesti. Asiantuntijamme havainnoivat työturvallisuutta ja työoloja myös teknisten tehdastestien yhteydessä.

Raportoimme yritysvastuusta osana vuosikertomusta soveltaen integroidun raportoinnin periaatteita. Läpinäkyvyyden ja vertailukelpoisuuden varmistamiseksi olemme raportoineet kansainvälisen yritysvastuun GRI-viitekehyksen (Global Reporting Initiative) mukaisesti vuodesta 2011 alkaen. Raportoimamme tiedot on koottu GRI-indeksiin. Olemme ottaneet huomioon myös vaatimukset valtionyhtiöiden yritysvastuuraportoinnille sekä pörssien ESG-raportointioppaan. Vuosikertomus toimii YK:n Global Compact -aloitteen mukaisena Communication on Progress (COP) -raporttina. Hallituksen toimintakertomuksessa raportoimme myös muista kuin taloudellisista tiedoista. Vuoden 2018 yritysvastuuraportointimme on ulkoisesti varmennettu.

Vuoden varrelta

Nettovaikutusanalyysi osoittaa Fingridin liiketoiminnan luovan merkittävää myönteistä vaikutusta yhteiskuntaan ja ilmastoon