Yritysvastuun GRI-sisältö

YLEINEN PERUSSISÄLTÖ
Standardi GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot                   Global Compact
Organisaation taustakuvaus
GRI 102-1 Raportoivan organisaation nimi    Fingrid
GRI 102-2 Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut Fingrid lyhyesti  
GRI 102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti   Fingridin pääkonttori sijaitsee Helsingissä.  
GRI 102-4 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatio toimii tai jotka ovat merkittäviä raportissa kuvattujen olennaisten yritysvastuun aiheiden osalta Fingrid lyhyesti    
GRI 102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto Fingrid lyhyesti    
GRI 102-6 Markkina-alueet Fingrid lyhyesti    
GRI 102-7 Raportoivan organisaation koko Fingrid lyhyesti    
GRI 102-8 Henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna     6

 

HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 2018 Miehiä Naisia 2017 Miehiä Naisia 2016 Miehiä Naisia
Vakituisia 327 251 76 308 237 71 291 220 71
  86 % 77 % 23 % 87 % 77 % 23 % 87 % 76 % 24 %
Määräaikaisia 53 40 13 47 34 13 43 30 13
  14 % 75 % 25 % 13 % 72 % 28 % 13 % 70 % 30 %
Kokoaikaisia 349 268 81 328 249 79 302 226 76
  92 % 77 % 23 % 92 % 76 % 24 % 90 % 75 % 25 %
Osa-aikaisia 31 23 8 27 22 5 32 24 8
  8 % 74 % 26 % 8 % 81 % 19 % 10 % 75 % 25 %
Yhteensä 380 291 89 355 271 84 334 250 84
Keskimäärin 376     352     336    
HENKILÖSTÖ TOIMIPAIKOITTAIN
  2018 2017 2016
Helsinki 325 303 285
Hämeenlinna 16 16 16
Oulunsalo 11 11 9
Petäjävesi 15 14 13
Rovaniemi 2 1 2
Varkaus 11 10 9
 

Urakoitsijoiden henkilöstön määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan sekä alueellisesti jaoteltuna

  Raportoitu palvelutoimittajien työtunnit, jotka ovat Fingridin sisäisessä seurannassa. Kantaverkon kunnossapito- ja rakennustoiminnassa tehtiin vuoden 2018 aikana yhteensä noin 700 000 työtuntia vastaten 413 henkilötyövuotta. 6
HENKILÖKUNNAN JA PALVELUTOIMITTAJIEN HENKILÖTYÖVUODET
  2018 2017 1 2016 1
Oman henkilökunnan henkilötyövuodet 338 321 305
Palvelutoimittajien henkilötyövuodet 413 440 580
Henkilötyövuodet yhteensä 751 761 885
         
GRI 102-9 Organisaation toimitusketju  

Fingrid edellyttää palvelu- ja tavarantoimittajiltaan sitoutumista Fingridin yritysvastuuvaatimuksiin (Supplier Code of Conduct) tai omiin vastaaviin. Asetettavat vaatimukset liittyvät muun muassa liiketoimintatapoihin, ihmisoikeuksiin, työelämän oikeuksiin, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Yritysvastuuvaatimuksia sovelletaan vähintään 30 000 euron arvoisissa hankinnoissa ja ne liitetään esimerkiksi materiaali-, laite- tai ICT-hankintojen hankintasopimuksiin. Toteutumista valvotaan riskiperusteisesti. Toistuvissa sähköasema- ja voimajohtohankinnoissa käytettävissä toimittajarekistereissä yritysvastuuvaatimukset ovat pääsyehtona. Lisäksi sopimuskumppaneille asetetaan erillisiä sopimusehtoja liittyen alihankintaan ja työvoiman käyttöön, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin.

Kantaverkon rakentaminen toteutetaan projektipohjaisesti erillisinä sähköasema- ja voimajohtoprojekteina niin sanottuina avaimet käteen -urakoina. Fingridin sopimuskumppanina oleva pääurakoitsija vastaa kohteen yksityiskohtaisesta suunnittelusta, materiaali- ja laitehankinnoista sekä rakentamisesta ja asentamisesta käyttöönottoon asti. Pääurakoitsijalla voi olla kussakin projektissa lukuisia aliurakoitsijoita, joista pääasialliset sopimuskumppanin on hyväksytettävä Fingridillä.

Kantaverkon rakentamisen ja kunnossapidon urakoitsijoiden ja palvelutoimittajien pätevyys varmistetaan pääasiallisesti erillisten toimittajarekisterien ja esivalintamenettelyjen kautta. Voimajohtojen ja sähköasemien kunnossapidossa on käytössä lisäksi kelpuutusmenettely töiden tekemiseen tarvittavan työntekijöiden henkilökohtaisen pätevyyden varmistamiseksi. Fingridin välittömiä sopimuskumppaneita on noin 50, joista 15 suurinta vastaa noin 95 prosentista hankintojen rahallisesta arvosta. Aluejaon mukaisesti tehtyjä sopimuksia on voimajohtokunnossapidossa kahden ja sähköasemakunnossapidossa neljän yhtiön kanssa. Kantaverkon rakennustoiminnassa urakoitsijoiden ja niiden alihankkijoiden työvoima on pääosin kotimaista. Ulkomaista työvoimaa muun muassa Espanjasta, Italiasta, Kroatiasta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta ja Virosta on ollut merkittävässä määrin lähinnä voimajohtotyömailla, mutta jonkin verran myös sähköasematyömailla. Kantaverkon kunnossapitotoiminnassa palvelutoimittajien ja niiden alihankkijoiden työvoima on kotimaista. Ulkomaista työvoimaa on käytössä jonkin verran voimajohtojen raivaustoiminnassa ja joillakin erikoisosaamisen alueilla.

GRI 102-10 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointijaksolla Hallituksen toimintakertomus Ei merkittäviä muutoksia
 

Kotitalous-, teollisuus-, instituutio- ja kaupallisten asiakkaiden määrä

     
KANTAVERKKOON LIITETYT ASIAKKAAT Joulukuu 2018 Joulukuu 2017 Joulukuu 2016
  Asiakkaat Liittymispisteet Asiakkaat Liittymispisteet Asiakkaat Liittymispisteet
Jakeluverkot 62 406 62 412 62 412
Tuotanto 30 58 34 58 32 56
Teollisuus 25 50 24 48 24 48
Institutionaaliset asiakkaat 1 43 1 43 1 43
Yhteensä 118 557 121 561 119 559
  Sähköverkoston pituus (ilma- ja maakaapelit/siirto- ja jakelulinjat)   Fingridin omistamaan kantaverkkoon kuuluu 400, 220 ja 110 kilovoltin voimajohtoja noin 14 300 kilometriä sekä 114 sähköasemaa ja 4 HVDC asemaa.  
  Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan Hallituksen toimintakertomus ​Fingridin varavoimalaitokset kuuluvat Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän piiriin. Polttoaineen kulutuksen mittaus- ja raportointijärjestelmien toiminnan oikeellisuuden todentaa virallinen akkreditoitu päästökauppatodentaja. Päästöoikeuksia palautettiin yhteensä 8 506 (5 817) yksikköä (tCO2), joista 100 % oli saatuja päästöoikeusyksiköitä. Fingridille ei ole myönnetty maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakaudelle 2013-2020. Päästöoikeuksia on ostettu 10 000 yksikköä vuonna 2018. Päästökaupan taloudellinen merkitys oli Fingridille vähäinen.  
GRI 102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Ympäristö
Varovaisuusperiaate sisältyy Fingridin toimintaperiaatteisiin ja YK:n Global Compact -aloitteeseen, johon Fingrid on sitoutunut. Uusien voimajohtohankkeiden ympäristövaikutukset selvitetään ympäristövaikutusten arviointimenettelylainsäädännön edellyttämällä YVA-menettelyllä tai vaikutuksiltaan vähäisemmissä hankkeissa ympäristöselvityksellä. Fingridin varavoimalaitokset ovat ympäristölupavelvollisia.  
GRI 102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Toimitusjohtajan katsaus
Hallituksen toimintakertomus
Global Compact -aloite
Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimus 2017–2025
 
GRI 102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa   ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators – Electricity), Energiateollisuus ry, Cigré (International Council on Large Electric Systems), Yritysvastuuverkosto FIBS  
Strategia ja analyysi
GRI 102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus    
GRI 102-15 Keskeisten vaikutusten, riskien ja mahdollisuuksien kuvaus Strategia
Toimintaympäristö
Hallituksen toimintakertomus
   
Liiketoiminnan eettiset periaatteet
GRI 102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Yritysvastuu   1–10
GRI 102-17 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto ja epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen   Yhtiön työntekijät saavat neuvoa Fingridin toimintaperiaatteiden soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä yhtiön lakipalveluilta. Epäilyt Fingridin toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta on viipymättä ilmoitettava esimiehelle tai Fingridin johdolle. Käytössä on myös riippumaton ilmoituskanava, jonka kautta ei tullut yhtään ilmoitusta toimintavuonna. Epäilyt periaatteiden vastaisesta toiminnasta tutkitaan luottamuksellisesti taaten yksityisyyden suoja ja varmistaen, että rikkeen ilmoittajalle ei aiheudu kielteisiä seurauksia. Toimintaperiaatteiden vastainen toiminta johtaa keskusteluun esimiehen kanssa ja tarpeen vaatiessa muihin kurinpitotoimiin. 110
Hallinto
GRI 102-18 Hallintorakenne ja valiokunnat Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
GRI 102-19 Vastuunjako Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Yritysvastuu
   
GRI 102-20 Vastuuhenkilöt Yritysvastuu    
GRI 102-22 Hallituksen kokoonpano Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Raportoitu hallituksen kokoonpano ja hallitusjäsenten riippumattomuus.  
GRI 102-23 Hallituksen puheenjohtajan asema Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
GRI 102-24 Hallituksen valinta Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Raportoitu jäsenten valinnasta ja siihen liittyvistä kriteereistä.  
GRI 102-25 Eturistiriitojen välttäminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
GRI 102-26 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Yritysvastuu
   
GRI 102-29 Hallituksen rooli riskien tunnistamisessa ja riskien hallinnassa Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
Kuvattu hallituksen vastuuta riskienhallinnan järjestämisessä.  
GRI 102-30 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
   
GRI 102-31 Riskiarviointien frekvenssi Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
Kuvattu hallituksen rooli riskienhallinnan periaatteiden hyväksymisessä sekä riskien ja niiden hallintatoimenpiteiden määrittelyssä ja toteutuksessa.  
GRI 102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Hallinto- ja ohjausjärjestelmä Johtoryhmä hyväksyy yritysvastuuraportoinnin.  
GRI 102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys Kuvattu hallituksen ja ylimmän johdon palkitsemisen periaatteita ja palkitsemisjärjestelmiä.  
GRI 102-36 Palkitsemisjärjestelmät Palkka- ja palkkioselvitys Raportoitu palkitsemisjärjestelmien hyväksyntäprosessista ja palkitsemisen muodoista.  
Sidosryhmävuorovaikutus
GRI 102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmäyhteistyö    
GRI 102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö   Fingrid noudattaa energiateollisuuden toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksia. Työehtosopimusten piiriin kuuluu koko henkilöstö pois lukien johto. 3
  Yhtiölle työtä suorittavien urakoitsijoiden työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö maittain jaoteltuna   Tilaajavastuulain mukaisesti Fingridin työmailla niin kotimaisen kuin ulkomaisen työvoiman osalta koko urakointiketju on velvoitettu toimimaan soveltuvien suomalaisten työehtosopimusten mukaisesti.  
GRI 102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmäyhteistyö    
GRI 102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmäyhteistyö    
GRI 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmäyhteistyö
Asiakkaat
Yritysvastuu
Ympäristö
   
Raportin kuvaus
GRI 102-45 Konsernin laskentaraja Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet    
GRI 102-46 Raportin sisällön määrittely Strategia Fingridin olennaisuusmäärittelyn ajantasaisuus arvioidaan vuosittain osana strategiaprosessia ja johtoryhmä vahvistaa Fingridin toiminnalle tärkeimmät asiat sekä niiden johtamiskäytäntöjen riittävyyden. Arviotaessa Fingridin toiminnasta aiheutuvia merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia sekä vaikutuksia sidosryhmien päätöksentekoon otetaan huomioon vastuullisuuden vahva strategia- ja liiketoimintayhteys, vaikutus Fingridin kykyyn luoda arvoa sekä GRI-raportointiohjeiston koko arvoketjuun ulottuvat vaatimukset. Vuonna 2014 on tehty perusteellinen olennaisuusanalyysi, joka sisälsi laajan tausta-analyysin, kymmeniä fingridiläisiä asiantuntijoita osallistaneet työkokoukset ja noin 700 henkilölle lähetetyn sidosryhmäkyselyn.   
GRI 102-47 Olennaiset aiheet Strategia
Toimintaympäristö
Fingridille olennaisimmiksi priorisoidut asiat ja niitä vastaavat GRI-raportoinnin aiheet on esitetty GRI-sisältöindeksissä.  
GRI 102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa   Mahdolliset muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa on esitetty tietojen yhteydessä.  
GRI 102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja laskentarajoissa   Ei merkittäviä muutoksia raportin laajuudessa tai laskentarajoissa.  
GRI 102-50 Raportointijakso   Raportointijakso on tilikausi 1.1.–31.12.2018.  
GRI 102-51 Edellisen raportin päiväys   Edellinen vuosikertomus julkaistiin 20.3.2018.  
GRI 102-52 Raportin julkaisutiheys   Vuosikertomus julkaistaan vuosittain.  
GRI 102-53 Raporttiin tai sen sisältöön liittyvät yhteystiedot   Palautetta ja kysymyksiä vuosikertomuksesta ja yritysvastuusta voi lähettää viestinta@fingrid.fi  
GRI 102-54 GRI-standardien mukainen sovellustaso   Fingridin yritysvastuuraportointi on toteutettu GRI-standardien peruslaajuuden (core) vaatimusten mukaisesti.  
GRI 102-55 GRI-sisältövertailu Yritysvastuun GRI-sisältö    
GRI 102-56 Lähestymistapa ulkoiseen varmennukseen   Yritysvastuuraportointi on ulkoisesti varmennettu.  
OLENNAISET AIHEET
FINGRIDIN TOIMINNASSA OLENNAINEN ASIA FINGRIDIN JOHTAMISEN KÄYTÄNTÖ FINGRIDIN JOHTAMISEN MITTARI FINGRIDIN TOIMINNAN KANNALTA OLENNAISET AIHEET FINGRIDIN TOIMINNAN KANNALTA OLENNAINEN JULKAISTAVA TIETO
Sähköjärjestelmän toimintavarmuus Käyttövarmuuden hallinnan periaatteet
Reservipolitiikka
Varautumispolitiikka
Varavoimalaitosten hallintapolitiikka
Kantaverkon häiriöt: taloudellinen haitta asiakkaille GRI: Välilliset taloudelliset vaikutukset GRI 203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus
Sähköjärjestelmän käyttövarmuus: häiriökeskeytysaika liittymispistettä kohti Sähkön saatavuus ja toimintavarmuus Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys
Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto
Järjestelmäreservien riittävyys Kysyntäjousto  
Järjestelmätehokkuus Siirto- ja jakeluhäviöt
Tutkimus ja kehitys Sähkön toimitusvarmuuteen liittyvä T&K-toiminta ja -kulut
GRI: Energia GRI 302-1 Energian kulutus
GRI 302-2 Organisaation ulkopuolinen energian kulutus
GRI 302-3 Energiaintensiteetti
GRI: Päästöt Hiilidioksidipäästöoikeudet päästökauppajärjestelmän mukaan
GRI 305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)
GRI 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)
GRI 305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3)
GRI 305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti
GRI 305-7 NOx- ja SOx-päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan
Sidosryhmävuorovaikutus Fingridin toimintaperiaatteet
Maankäyttö- ja ympäristöpolitiikka
Viestintäpolitiikka
Asiakaskyselyn luottamusmittari GRI: Sidosryhmävuorovaikutus GRI 102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet
GRI 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
Entso-E:n hintatasovertailun sijoitus    
Maanomistajakyselyn arvosana GRI: Paikallisyhteisövuorovaikutus  
GRI: Tuote- ja palvelutiedot Kotitalous-, teollisuus-, instituutio- ja  kaupallisten asiakkaiden määrä
Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset
Taloudellinen tulos Johtamisen periaatteet
Yritystalouden ja rahoitustoiminnan periaatteet
Rahoitustoiminnan politiikka
Luottoluokitus GRI: Taloudelliset tulokset GRI 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen
Osingonmaksukyky   GRI 201-4 Valtiolta saadut avustukset
Kustannustehokkuus    
Hankintakäytännöt Fingridin yritysvastuuvaatimukset toimittajille
Hankintapolitiikka
Poikkeamat tilaajavastuu- tai työsuhdeasioissa GRI: Ostokäytännöt GRI 102-9 Toimitusketjun kuvaus
Kantaverkon kehittäminen ja turvallisuus Kantaverkon kehittämisen ja kunnonhallinnan periaatteet
Varautumispolitiikka
Yritysturvallisuuspolitiikka
Verkon suunnittelu-, rakentamis- ja kunnonhallintapolitiikat
Investointien toteutuminen
Kunnossapidon tehokkuus: sijoutus kansainvälisessä vertailussa (ITOMS, ITAMS)
Työtapaturmataajuus
GRI: Työterveys ja -turvallisuus GRI 403-2 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset
GRI: Asiakkaiden terveys ja turvallisuus Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset
Ympäristöpoikkeamat GRI: Määräystenmukaisuus (ympäristö) GRI 307-1 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo määrä sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä
GRI: Luonnon monimuotoisuus GRI 304-1 Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla
GRI: Jätteet GRI 306-2 Jätteet
Sähkömarkkinoiden toimivuus Sähkömarkkinoiden edistämisen periaatteet
Häviösähkön hankintapolitiikka
Siirtojenhallintapolitiikka
Asiakaskyselyn arvosana sähkömarkkinoiden edistämisessä GRI: Sidosryhmävuorovaikutus GRI 102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet
GRI 102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet
Avoin, yhteisöllinen, uudistuva ja tavoitteellinen työyhteisö Johtamisen periaatteet
Henkilöstöpolitiikka
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Työilmapiiri: henkilöstötutkimuksen tulos GRI: Työllistäminen GRI 102-8 Henkilöstön ja urakoitsijoiden määrä työsuhteen ja työsopimuksen mukaan, alueellisesti ja sukupuolen mukaan jaoteltuna
Johtaminen: Sijoittuminen Suomen parhaat työpaikat -tutkimuksessa   GRI 102-41 Työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö
GRI 401-1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain
Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 ja 10 vuoden aikana
GRI: Koulutus GRI 404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin
GRI 404-2 Osaamisen kehittämisen ja elinikäisen oppimisen ohjelmat
GRI: Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet GRI 405-1 Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus
GRI 405-2 Naisten ja miesten tasa-arvoinen palkitseminen
Yhtiön toimintaperiaatteet Fingridin toimintaperiaatteet
Johtamisen periaatteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet
Henkilöstöpolitiikka
Tietoturvapolitiikka
Tietosuojapolitiikka
Dokumenttien hallintapolitiikka
Henkilöstökyselyn arvosana toimintatapojen vastuullisuudesta GRI: Liiketoiminnan eettisyys GRI 102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet
GRI 102-17 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto ja epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen
GRI: Syrjinnän kielto GRI 406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet
GRI: Lahjonnan ja korruption vastaisuus GRI 205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet
GRI: Poliittinen vaikuttaminen GRI 415-1 Poliittiset tuet
GRI: Kilpailun rajoittaminen GRI 206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet
GRI: Asiakkaiden yksityisyyden suoja GRI 418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset
GRI: Määräystenmukaisuus (sosiaalinen ja taloudellinen) GRI 419-1 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot
Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot Global Compact
Johtamistapa
GRI 103 Yleinen johtamistavan kuvaus Strategia
Fingridin strategiset tavoitteet ja mittarit
Henkilöstö
Yritysvastuu
Ympäristö
Hallinto- ja ohjausjärjestelmä
Hallituksen toimintakertomus
 
TALOUDELLISEN VASTUUN STANDARDIT
Taloudelliset vaikutukset
GRI 201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen, €      
Tuotot asiakkailta 2018 2017 2016
  Liikevaihto   852 784 056 671 992 154 586 119 500
  Muut liiketoiminnan tuotot   10 799 688 2 933 448 12 688 847
    Saadut avustukset -186 387 -170 141 -282 023
  Osinkotuotot   644 877 1 119 088 564 840
  Tuotot sijoituksista ja lainoista   170 274 478 062 688 991
Yhteensä     864 212 507 676 352 612 599 780 155
           
Maksut toimittajille 2      
  Ostetut, materiaalit ja palvelut   482 873 473 331 838 555 278 075 433
    Omakäyttö-sähkön sähkövero 1 250 -4 818 -18 978
  Muut kulut   7 211 442 32 027 392 868 592
    Käyvän arvon muutokset 37 082 763 8 884 281 35 444 373
    Vapaaehtoiset sivukulut ja kulukorvaukset (ei koulutus) -1 697 147 -1 617 363 -1 533 407
    Kiinteistöverot -417 088 -421 385 -409 145
    Lahjoitukset -24 974 -28 014 -32 424
Yhteensä     525 029 719 370 678 649 312 394 445
           
Korvaukset henkilöstölle      
    Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut 32 189 844 29 384 630 28 597 902
    Vapaaehtoiset sivukulut ja kulukorvaukset (ei koulutus) 1 697 147 1 617 363 1 533 407
Yhteensä     33 886 991 31 001 993 30 131 309
           
Korvaukset rahoittajille ja osakkeen-omistajille      
  Osinko 1   171 439 950 173 518 010 97 999 992
  Rahoituskulut   17 298 995 18 662 591 21 058 652
Yhteensä     188 738 945 192 180 601 119 058 645
           
Yleishyödylliset panokset ja verot      
  Tilikaudelta maksettava tulovero 3   50 421 418 39 422 683 25 780 172
  Kiinteistövero   417 088 421 385 409 145
  Omakäyttösähkön sähkövero   -1 250 4 818 18 978
  Annetut lahjoitukset ja sponsorointi   24 974 28 014 32 424
Yhteensä     50 862 230 39 876 900 26 240 719
           
Fingridin toiminnan kehittämiseen jätetty jakamaton lisäarvo 4 65 694 622 42 614 469 111 955 038
GRI 201-4 Valtiolta saadut avustukset

Tilinpäätös, liitetieto 2, muut liiketoiminnan tuotot

                 
  2018 2017 2016
Tekes 0 25 141 75 714
EU: Horizon 2020 Framework Program 28 250 0 41 309
Huoltovarmuuskeskus 145 000 145 000 145 000
Yhteensä 173 250 170 141 262 023
Välilliset taloudelliset vaikutukset
GRI 203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Sähköjärjestelmä    
Ostokäytännöt
GRI 103 Johtamiskäytäntö Hallituksen toimintakertomus
Strategia
Yritysvastuu

Yritysvastuun GRI-sisältö
Ks. GRI 102-9  
Korruption vastaisuus 10
GRI 205-3 Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet   Ei korruptiotapauksia raportointikaudella.  
Kilpailun rajoittaminen
GRI 206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet   Ei oikeustoimia raportointikaudella.  
Sähkön saatavuus ja toimitusvarmuus
GRI 103 Johtamiskäytäntö Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito
Sähköjärjestelmä
   
Kysyntäjousto
GRI 103 Johtamiskäytäntö Sähköjärjestelmä
Sähkömarkkinat
   
Tutkimus ja kehitys
GRI 103 Johtamiskäytäntö Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta    
Järjestelmätehokkuus
GRI 103 Siirto- ja jakeluhäviöt Sähköjärjestelmä Ks. myös GRI 302-1  
YMPÄRISTÖVASTUUN STANDARDIT 7, 8
Energia
GRI 302-1, 302-2 Organisaation oma energiankulutus ja organisaation ulkopuolinen energiankulutus      
ENERGIAN KULUTUS 2018 2017 2016
Suora        
Kevyt polttoöljy t 2 878 1 801 3 217
  GJ 123 768 77 425 138 320
Epäsuora        
Sähkönsiirron energiahäviöt GWh 1 222 1 223 1 270
  GJ 4 399 200 4 402 800 4 572 000
Vuokravaravoimalaitosten polttoaineilla tuotettu energia 1 GWh 1,3 1,0 1,3
  GJ 4 594 3 162 4 676
Varavoimalaitosten omakäyttösähkö GWh 8,8 10,3 9,9
  GJ 31 788 37 080 35 724
Varavoimalaitosten kaukolämpö GWh 0,6 0,6 0,6
  GJ 2 100 2 272 2 319
         
Fingridin ympäristötietojen raportointi kattaa koko yhtiön, lukuun ottamatta sähköasemien sähkön sekä toimitilojen sähkön ja lämmön kulutustietoja ja näihin liittyviä hiilidioksidipäästöjä. Edellä mainittujen tietojen osalta tietojen keruuta tullaan kehittämään tulevina vuosina.                            
1 Vuokravaravoimalaitosten tietoja tarkennettiin vuodelta 2017                             
         
GRI 302-3 Energiaintensiteetti      
ENERGIAINTENSITEETTI 2018 2017 2016
Fingridin kokonaisenergiankulutus jaettuna liikevaihdolla GJ/1 000 € 5,35 6,73 8,11
Luonnon monimuotoisuus 8
GRI 304-1 Omistetut, vuokratut tai hallinnoidut toimipaikat, jotka sijaitsevat luonnonsuojelualueilla tai luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla      
    2018 2017 2016
Kantaverkon voimajohtoja luonnonsuojelu- tai Natura-alueilla 1) km 257 258 257
         
Raportoitu johtokilometrit luonnonsuojelu- ja Natura-alueilla.
Päästöt 7,8
GRI 305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1)      
Suorat päästöt (Scope 1) 2018 2017 2016
Varavoimalaitosten polttoaineet, tCO2 8 506 5 817 10 326
Sähköasemien rikkiheksafluoridi, tCO2-ekv 494 547 479
Yhteensä, tCO2-ekv 1) 9 000 6 364 10 805
         
GRI 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2)      
Epäsuorat päästöt (Scope 2) 2018 2017 2016
Siirtohäviöt, tCO2-ekv 200 408 221 363 265 430
Vuokravaravoimalaitosten polttoaineilla tuotettu energia, tCO2-ekv 1 1237 993 775
Varavoimalaitosten omakäyttösähkö, tCO2-ekv 1 448 1 864 2 074
Varavoimalaitosten kaukolämpö, tCO2-ekv 110 111 118
Yhteensä, tCO2-ekv 203 203 224 331 268 397
 
1 Vuokravaravoimalaitosten tietoja tarkennettiin vuodelta 2017
GRI 305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3)      
Muut epäsuorat päästöt (Scope 3) 2018 2017 2016
Liikematkustaminen (lennot ja kilometrikorvatut työmatkat), tCO2-ekv 620 640 694
Yhteensä, tCO2-ekv 620 640 694
GRI 305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti      
KASVIHUONEKAASUJEN PÄÄSTÖINTENSITEETTI 2018 2017 2016
Fingridin suorat (Scope 1) ja epäsuorat (Scope 2) kasvihuonekaasupäästöt jaettuna siirretyn sähkön määrällä tCO2-ekv/TWh 3 093 3 485 4 076
GRI 305-7 NOx ja SOx päästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan      
Varavoimalaitosten rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt 2018 2017 2016
    tonnia tonnia tonnia
  Rikkidioksidi, SO2 1, 2 1,4 0,9 0,7
  Typenoksidit, NOx 51 30 61
         
1 Vuoden 2018 luku alustava, lopullinen varmistuu viranomaisraportoinnissa
2 Varavoimalaitosten rikkidioksiditieto vuodelta 2016 tarkennettiin
Jätevedet ja jätteet 8
GRI 306-2 Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti      
Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaisesti 1 2018 2017 2016
  tonnia tonnia tonnia
Kokonaisjätemäärä 11 894 9 941 9 559
Vaarallista jätettä 872 500 959
Kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön 7 430 8 538 6 579
Muuhun hyödyntämiseen, esim. maarakentamisessa 952 897 1 389
Polttoon jätevoimalassa 63 24 50
Loppusijoitukseen, esim. kaatopaikka 3 449 482 1 541
Kierrätysaste % 62 85 68
Hyötykäyttöaste % 71 95 84
 
1 Jätemäärätietoja ja kierrätysasteita tarkennettiin vuosilta 2017 ja 2016
GRI 306-3 Merkittävien vuotojen määrä ja suuruus Hallituksen toimintakertomus
Ympäristö
Toimintavuonna yhtiön toiminnassa ei ilmennyt yhtään merkittävää ympäristöpoikkeamaa  
Määräystenmukaisuus 8
GRI 307-1 Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahamääräinen arvo sekä ei-rahallisten sanktioiden lukumäärä   Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.  
SOSIAALISEN VASTUUN STANDARDIT  
Työllistäminen 6
GRI 401-1 Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain      
TYÖSUHTEET 2018 2017 2016
Uusia vakituisia työsuhteita 24 18 15
Päättyneiden työsuhteiden määrä sisältäen eläkkeelle jääneet 12 8 10
Eläkkeelle jääneet 4 1 3
Keskimääräinen eläköitymisikä 66 63 65
Keskimääräinen työsuhteen pituus* (v) 12 12 10
Irtisanottujen määrä 0 0 0
Tulovaihtuvuus 7,3 % 5,8 % 5,2 %
Lähtövaihtuvuus 3,7 % 2,6 % 3,4 %
       
Tulo- ja lähtövaihtuvuusprosentteja ei raportoitu ikäryhmittäin ja sukupuolittain. Raportoitu absoluuttiset luvut ja vaihtuvuuden vähäisyyden johdosta jätetty prosenttiosuudet raportoimatta. Lähtövaihtuvuuden sekä keskimääräisen työsuhteen pituuden laskentakaavoja tarkennettiin vuosilta 2016 - 2017. 
* Fingrid perustettiin 1996, operatiivinen toiminta käynnistyi 1997 ja henkilöt siirtyivät yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä.
       
UUDET VAKITUISET TYÖSUHTEET JAOTELTUNA IKÄRYHMITTÄIN 2018 2017 2016
  henkilöä henkilöä henkilöä
Alle 29 .v 2 5 2
30–39 v. 17 7 7
4049 v. 4 4 5
5059 v. 1 1 1
6069 v. 0 1 0
       
       
PÄÄTTYNEIDEN VAKITUISTEN TYÖSUHTEIDEN MÄÄRÄ IKÄRYHMITTÄIN 2018 2017 2016
  henkilöä henkilöä henkilöä
Alle 29 .v 1 0 1
3039 v. 6 3 5
4049 v. 3 3 1
5059 v. 1 1 0
60–69 v. 1 1 3
       
  Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 ja 10 vuoden aikana   Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 5 vuoden aikana: 13 %              
      Eläkkeelle jäävien osuus seuraavien 10 vuoden aikana: 25 %              
      Arvio eläkkeelle jäävien osuudesta perustuu lakisääteisen eläkejärjestelmän alimpaan mahdolliseen ikään jäädä vanhuuseläkkeelle.
  Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden rakennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä toimivien työntekijöiden työpäivien määrä   Raportoitu palvelutoimittajien kokonaistyöaika ks. GRI 102-8                    
  Työturvallisuuskoulutukseen osallistuneiden alihankkijoiden ja urakoitsijoiden työntekijöiden osuus Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito Raportoitu työturvallisuuden kehityshankkeesta.                    
Työterveys ja -turvallisuus 6
GRI 403-2 Tapaturmatyypit, tapaturmataajuus, ammattitautitaajuus, menetetyt työpäivät, poissaolot ja työhön liittyvät kuolemantapaukset jaoteltuna alueittain ja sukupuolen mukaan Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito
Henkilöstö
Hallituksen toimintakertomus 
   
TYÖTAPATURMIEN MÄÄRÄ JA SAIRAUS-POISSAOLOT 2018 2017 2016
Sairauspoissaoloprosentti 1 % 3,2pv/ hlö 1% 3,2pv/ hlö 1% (3,4pv/ hlö)
  Työpaikka Työmatka Työpaikka Työmatka Työpaikka työmatka
Poissaoloon johtaneita tapaturmia 0 1 2 0 0 0
Ei poissaoloa aiheuttaneita tapaturmia 2 3 0 4 1 1
Tapaturmataajuus (tapaturmia/ miljoona työtuntia)* 0 2 4 0 0 0
Työhön liittyvät kuolemantapaukset 0 0 0 0 0 0
Ammattitaudit Ei tapauksia Ei tapauksia Ei tapauksia
  Urakoitsijoiden ja alihankkijoiden suoriutuminen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa Kantaverkon kehittäminen ja ylläpito Raportoitu tapaturmien lukumäärä, tapaturmataajuus ja kuolemantapaukset                                      
Koulutus   6
GRI 404-1 Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden, jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin                        
KOULUTUSTUNNIT HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 2018 2017 2016
  h h h
Koulutustunnit sukupuolen mukaan, naiset 40 34 40
Koulutustunnit sukupuolen mukaan, miehet 39 32 34
Koulutustunnit henkilöstöryhmittäin, toimihenkilöt 13 19 21
Koulutustunnit henkilöstöryhmittäin, ylemmät toimihenkilöt 43 34 38
VAKITUISEN HENKILÖSTÖN KOULUTUSASTE 2018 2017 2016
Perus- ja keskiaste 20 20 21
Alin korkea-aste 32 33 34
Alempi korkeakouluaste 116 109 104
Ylempi korkeakouluaste 150 137 123
Tutkijakoulutus 9 9 9
Koulutuspäiviä/hlö 5 4 5
GRI 404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat, jotka tukevat henkilöstön jatkuvaa työllisyyttä ja antavat tukea työsuhteen päättymistilanteissa Henkilöstö    
Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet 6
GRI 405-1 Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisesti Hallinto- ja ohjausjärjestelmä    
VAKITUISEN HENKILÖSTÖN IKÄJAKAUMA 2018 2017 2016
Alle 29 v. 28 27 25
30–39 v. 98 86 80
4049 v. 99 91 91
5059 v. 67 75 76
6069 v. 35 29 19
Keskimääräinen ikä 44 44 44
SUKUPUOLI-JAKAUMA HENKILÖSTÖ-RYHMITTÄIN 2018 2017 2016
  Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset
Hallitus 3 3 3 2 3 2
Johto 6 3 6 3 6 2
Ylemmät toimihenkilöt 244 64 230 59 213 57
Toimihenkilöt 1 9 1 9 1 12
             
Raportoitu hallituksen ja henkilöstöryhmien sukupuolijakauma. Raportoitu vakituisen henkilöstön ikäjakauma. (lukumäärät)
GRI 405-2 Naisten ja miesten tasa-arvoinen palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys    
Syrjinnän kielto 6
GRI 406-1 Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteet   Ei syrjintätapauksia raportointikaudella.  
Paikallisyhteisöt 1
  Maanomistajakyselyn tulos Ympäristö    
Poliittinen vaikuttaminen 10
GRI 415-1 Poliittisten tukien kokonaisarvo jaoteltuna maittain ja edunsaajittain   Fingrid ei suoraan tai välillisesti tue poliittista toimintaa, käsittäen myös ei-rahalliset tuet.  
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus
  Ulkopuolisiin kohdistuneet vahingot sekä vahinkoihin liittyvät oikeudenkäynnit ja korvaukset Sähköjärjestelmä Ei ulkopuolisiin kohdistuneita henkilövahinkoja raportointikaudella. Yhtiölle ei ole esitetty tällaisiin vahinkoihin liittyviä vaatimuksia raportointijaksolla.  
Saatavuus
  Sähkönjakeluhäiriöiden esiintymistiheys Sähköjärjestelmä    
  Sähkönjakeluhäiriöiden keskimääräinen kesto Sähköjärjestelmä    
Asiakkaiden yksityisyyden suoja
GRI 418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset   Ei tapauksia raportointikaudella.  
Määräystenmukaisuus
GRI 419-1 Merkittävät lakien ja säännösten rikkomuksiin liittyvät sakot ja muut sanktiot   Ei merkittäviä sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.